Yönergeler

Yönergeler

Yönergeler

Kanunlar,Tüzükler,Yönetmelikler,Genelgeler,Yönergelere Mevzuat menüsünden ulaşabilirsiniz

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARIMSAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.04.2014 gün ve 05-394 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü ile bağlı Birimleri’nin Çalışma Usul ve Esasları ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirlemektedir.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Yönerge, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu, 29.11.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartları’na Dair Yönetmelik, 18.11.2015 tarih ve 05.1184 sayılı Meclis Kararına ve İlgili Diğer Mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede ifade edilen;
a) Başkanlık/Üst Yönetim          : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
b) Belediye/Kurum                     : İzmir Büyükşehir Belediyesini,
c) Üst Yönetim                           : Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılılarını,
ç) Genel Sekreter Yrd.                : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yrd.’nı
d) Meclis                                                : İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisini
e) Daire Başkanlığı                     : Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı
f) Daire Başkanı                                     : Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı’nı
g) Müdürlük                               : Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’nü
ğ) Müdür                                    : Tarımsal Projeler Şube Müdürü’nü
h) Birimi                                                : Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğüne bağlı birimleri
ı) Personel                                  : Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğünde çalışan memur ve işçileri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Organlar, Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
Teşkilat
MADDE 4- (1) Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Şube Müdürlüğü; müdür, şef(ler), birim yetkilileri, teknik personel, memur, daimi işçi ve şirket personelinden oluşur.
Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  
MADDE 5- (1) Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını içerir.
a)Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunacağı proje ve programları hazırlamak veya hazırlatarak Daire Başkanlığının onayına sunmak, onaylanan projelerin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak,
b)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarına uygun olarak, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak amacıyla projeler hazırlamak,
c)Toprak ve su kaynakları potansiyeli ile kırsalda yürütülen tarımsal faaliyet ve tarımsal alt yapı amaçlı çalışmaların envanter bilgilerini hazırlamak, güncellemek ve ilgili kurumlara bildirmek,
ç)Toprak etüt hizmetlerini yapmak,
d)Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
e)Yıllık etüt proje program tekliflerini hazırlamak,
f)Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almaya yönelik teknik destek sağlamak,
g)Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı toprak muhafaza tedbirleri almak amacı ile etüt planlama ve proje raporu hazırlayarak uygulamak veya uygulatmak
ğ)Devlet ve özel mülkiyet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak,
h)Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre,  kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yürütmek,
ı)Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımı konusunda araştırma- geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak/hazırlatmak, benzer projelerin yaygınlaştırılmasına öncülük etmek ve yürütülen projelere destek olmak,
i)AB, İZKA, Dünya Bankası gibi tarımsal ve çevre amaçlı hibe programlarına katılım sağlayıcı projeleri geliştirme, uygulama ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak işlerini yürütmek,
j)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarına uygun olarak, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak amacı ile tasdik edilmiş projeleri yatırım programları çerçevesinde uygulatmak ve uygulanmasını sağlayarak çiftçilere hizmet götürmek,
k)Yıllık proje uygulama programı tekliflerini hazırlamak,
l)Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, çiftçiye teknik destek sağlamak,
m)Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımı konusunda tasdik edilmiş araştırma- geliştirme ve uygulama projelerini uygulamak veya uygulatmak,
n)İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde yer alan kamu kuruluşlarına ait yeşil alanlarda dahil olmak üzere toprak ve yaprak analizlerinin yapıldığı laboratuvarın çalışmasını sağlamak,
o)İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde yer alan üreticilerin toprak ve yaprak analizlerinin yapıldığı laboratuvarların çalışmasını sağlamak,
ö)Analiz sonuçlarına göre gübreleme önerilerinde bulunmak, bu sayede tarımsal kirliliğin azaltılmasına da katkıda bulunmak,
p)Daire Başkanlığına bağlı tüm Şube Müdürlükleri ile şefliklerin gönderdiği Stratejik Plan Programlarını ve gerçekleşmelerini haftalık aylık ve yıllık raporları onaylamak üzere Daire Başkanlığı’na sunmak,
r)Müdürlüğün ve ona bağlı Şeflikler ile birimlerin, ihtiyaç duydukları yapım, mal, hizmet ve müşavirlik satınalmalarını, tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satınalmak veya kiralamak için gerekli evraklarını hazırlayarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesini  sağlayarak, takibini ve belediyenin diğer birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,
s)Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’nden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve belediyemize bağlı tüm birimlerden, vatandaşlardan veya kanuni temsilcilerinden elden veya PTT aracılığı ile gelen talep ve dilekçelerin teslim alınması ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ş)Teslim alınan evrakların, Daire Başkanı tarafından ilgilisine havale işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
t) Kayda alınıp havale işlemleri yapılmış evrakların takibini ve koordinasyonunu sağlamak,
u)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ve Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Şeflikleri’nin her türlü tarh tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ü)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerin ve birimlerin evraklarının standart dosya planına göre düzenlenmesi ve arşivlendirilmesini gerçekleştirmek,
v)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerle, birimlerin haftalık ve aylık raporlarını yazılı olarak toplamak, düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak, evrak akışındaki düzensizlikleri Müdürlüğe bildirmek,
y)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taleplere bağlı olarak, ihtiyaç duyulan tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek, bağlı bulunduğu Şube Müdürüne sunmak. Alınan onay dahilinde; Belediyemiz Ambarlarından belli zaman aralıklarında ve belli ihtiyaç oranlarında temin ettiği tüketim malzemelerin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
z)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taşınır istek belgelerine bağlı kalarak, talep edilen malzeme/malzemelerin, ilgili birimlere ulaşmasına yönelik programı organize etmek, nakliyesini sağlamak,
aa)Birimlerce satın alımı yapılan ve Belediyemiz Ambarı’nda muhafaza edilen tüketim malzemelerinin miktarları ile sorumlusu olduğu koltuk ambar deposunda bulunan tüm tüketim malzemelerinin stok miktarlarını takip etmek, kritik stoğa girmiş malzemeleri ilgili birim şeflikleri ve müdürlüğü ile irtibata girerek satın alımının yapılması yönünde bilgi vermek,
ab)Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin tüketim malzeme taleplerinin kayıtlarını koltuk ambar programında tutmak, bu sayede tüm birimlerin yıllık tüketim miktarını belirleyerek, gelecek yıllara ait birimlerin bütçe programlarının oluşturulmasında katkıda bulunmak,
ac)Hurdaya çıkan malzemelerin düşüm evraklarını hazırlamak onlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmak,
aç)İl Toprak Koruma Kurulu toplantılarına gerektiğinde belediyemiz adına katılmak,
ad)İl Mera Komisyonu toplantılarına gerektiğinde belediyemiz adına katılmak,
ae)Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü bu yönergede tarifi yapılan iş tanımlarının hiyerarşi içerisinde yapılmasını sağlayarak, Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden bağlı bulunduğu Daire başkanına sorumludur,
af)Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğu bu yönerge de yer alan görevleri düzenli ve program dahilinde yapmak veya yaptırmaktır.
Etüt -Proje ve Planlama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Etüt-Proje ve Planlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarına uygun olarak, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak amacıyla projeler hazırlamak,
b)Toprak ve su kaynakları potansiyeli ile kırsalda yürütülen tarımsal faaliyet ve tarımsal alt yapı amaçlı çalışmaların envanter bilgilerini hazırlamak, güncellemek ve ilgili kurumlara bildirmek,
c)Toprak etüt hizmetlerini yapmak,
ç)Sulamaya açılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak,
d)Yıllık etüt proje program tekliflerini hazırlamak,
e)Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak    koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
f)Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması  ve korunmasını sağlayıcı toprak muhafaza tedbirleri almak amacı ile etüt planlama ve proje raporu hazırlayarak uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
g)Devlet ve özel mülkiyet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak,
h)Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre,  kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yürütmek,
ı)Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımı konusunda araştırma- geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak/hazırlatmak, benzer projelerin yaygınlaştırılmasına öncülük etmek ve yürütülen projelere destek olmak,
i)AB, İZKA, Dünya Bankası gibi tarımsal ve çevre amaçlı hibe programlarına katılım sağlayıcı projeleri geliştirme, uygulama ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak işlerini yürütmek,
j)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
k)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek, bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürü’ne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerin kullanımı ve muhafazasından sorumludur.
l)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
m)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
n)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak alınmasını sağlamak,
o)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
ö)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
p)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Tarımsal Projeler Uygulama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1) Tarımsal Projeler Uygulama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarına uygun olarak, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak amacı ile tasdik edilmiş projeleri yatırım programları çerçevesinde uygulatmak ve uygulanmasını sağlayarak çiftçilere hizmet götürmek,
b)Yıllık proje uygulama programı tekliflerini hazırlamak,
c)Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
ç)Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı toprak muhafaza tedbirleri almak amacı ile tasdik edilmiş projeleri yatırım programları çerçevesinde uygulatmak ve uygulanmasını sağlamak,
d)Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımı konusunda tasdik edilmiş araştırma- geliştirme ve uygulama projelerini uygulamak veya uygulatmak,
e)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
f)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek, bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürü’ne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerin kullanımı ve muhafazasından sorumludur.
g)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
h)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
ı)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak alınmasını sağlamak,
i)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak,
j)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
k)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Laboratuvar Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Laboratuvar Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde yer alan kamu kuruluşlarına ait yeşil alanlarda dahil olmak üzere toprak ve yaprak analizlerinin yapıldığı laboratuvarların çalışmasını sağlamak,
b)İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde yer alan üreticilerin toprak ve yaprak analizlerinin yapıldığı laboratuvarların çalışmasını sağlamak,
c)Analiz sonuçlarına göre gübreleme önerilerinde bulunmak, bu sayede tarımsal kirliliğin azaltılmasına da katkıda bulunmak,
ç)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
d)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek, bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürü’ne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerin kullanımı ve muhafazasından sorumludur.
e)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
f)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
g)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak alınmasını sağlamak,
h)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak,
ı)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
i)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
HİM ve Stratejik Plan Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9- (1) HİM ve Stratejik Plan Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Daire Başkanlığına bağlı tüm Şube Müdürlükleri ile şefliklerin gönderdiği Stratejik Plan Programlarını ve gerçekleşmelerini haftalık aylık ve yıllık raporları onaylamak üzere Daire Başkanlığı’na sunmak,
b)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
c)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
ç)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
d)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun   olarak    alınmasını sağlamak,
e)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin     ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak,
f)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
g)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Satınalma Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10- (1) Satınalma Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Müdürlüğün ve ona bağlı birimlerin, ihtiyaç duydukları yapım, mal, hizmet ve müşavirlik satınalmalarını, tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satınalmak veya kiralamak için gerekli evraklarını hazırlayarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesini  sağlayarak, takibini ve belediyenin diğer birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,
b)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını    haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
c)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
ç)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
d)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
e)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak    alınmasını sağlamak,
f)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin     ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak,
g)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
h)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Evrak Kayıt ve Arşiv Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’nden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve belediyemize bağlı tüm birimlerden, vatandaşlardan veya kanuni temsilcilerinden elden veya PTT aracılığı ile gelen talep ve dilekçelerin teslim alınması ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
b)Teslim alınan evrakların, Daire Başkanı tarafından ilgilisine havale işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
c)Kayda alınıp havale işlemleri yapılmış evrakların takibini ve koordinasyonunu sağlamak,
ç)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ve Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Şeflikleri’nin her türlü tarh tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
d)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerin ve birimlerin evraklarının standart dosya planına göre düzenlenmesi ve arşivlendirilmesini gerçekleştirmek,
e)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerle, birimlerin haftalık ve aylık raporlarını yazılı olarak toplamak, düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak, evrak akışındaki düzensizlikleri Müdürlüğe bildirmek,
f)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını    haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
g)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
h)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
ı)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
i)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak    alınmasını sağlamak,
j)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin     ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak,
k)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
l)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Koltuk Ambar Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1) Koltuk Ambar Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taleplere bağlı olarak, ihtiyaç duyulan tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek, bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak. Alınan onay dahilinde; Belediyemiz Ambarlarından belli zaman aralıklarında ve belli ihtiyaç oranlarında temin ettiği tüketim malzemelerin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
b)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taşınır istek belgelerine bağlı kalarak, talep edilen malzeme/malzemelerin, ilgili birimlere ulaşmasına yönelik programı organize etmek, nakliyesini sağlamak,
c)Birimlerce satın alımı yapılan ve Belediyemiz Ambarı’nda muhafaza edilen tüketim malzemelerinin miktarları ile sorumlusu olduğu koltuk ambar deposunda bulunan tüm tüketim malzemelerinin stok miktarlarını takip etmek, kritik stoğa girmiş malzemeleri ilgili birim şeflikleri ve müdürlüğü ile irtibata girerek satın alımının yapılması yönünde bilgi vermek,
ç)Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin tüketim malzeme taleplerinin kayıtlarını koltuk ambar programında tutmak, bu sayede tüm birimlerin yıllık tüketim miktarını belirleyerek, gelecek yıllara ait birimlerin bütçe programlarının oluşturulmasında katkıda bulunmak,
d)Hurdaya çıkan malzemelerin düşüm evraklarını hazırlamak onlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmak,
e)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını    haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
f) Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
g)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmk,
h)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak    alınmasını sağlamak,
ı)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin     ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
i)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
j)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları
Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 13- (1) Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler kendi aralarında koordineli olarak çalışmayı sağlamakla görevlidir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı birden fazla Şube Müdürlüğü’nü ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda görevlendirme Daire Başkanlığı Makamı tarafından yapılır. Birden fazla belediye birimi ile diğer kamu-kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda ise görevlendirme Daire Başkanlığı veya Başkanlık Makamı tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlülükten Kalkan Yönerge
MADDE 14- (1) Bu Yönerge, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bundan önceki Yönerge yürürlükten kalkmış olur.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönerge, Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Üst Yönetici adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı yürütür.

OLUR
…./…/2015

Pervin Şenel GENÇ
Başkan a.
Genel Sekreter 00

T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KIRSAL KALKINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.04.2014 gün ve 05-394 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü ile bağlı Birimleri’nin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2– (1) Bu Yönerge, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu, 29.11.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartları’na Dair Yönetmelik, 18.11.2015 tarih ve 05.1184 sayılı Meclis Kararına ve İlgili Diğer Mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Başkanlık/Üst Yönetim         : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
b) Belediye/Kurum                   : İzmir Büyükşehir Belediyesini,
c) Üst Yönetim                          : Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcılılarını,
ç) Genel Sekreter Yrd.              : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yrd.’nı
d) Meclis                                   : İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisini
e) Daire Başkanlığı                    : Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı
f) Daire Başkanı                                    : Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı’nı
g) Müdürlük                              : Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’nü
h) Müdür                                               : Kırsal Kalkınma Şube Müdürü’nü
ı) Birimi                                                : Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğüne bağlı birimleri
i) Personel                                 : Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünde çalışan memur ve işçileri
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Organlar, Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
Teşkilat
MADDE 4- (1) Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Şube Müdürlüğü; müdür, şef(ler), birim yetkilileri, teknik personel, memur, daimi işçi ve şirket personelinden oluşur.
Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  
MADDE 5- (1) Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını içerir.
a)Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunacağı proje ve programları bağlı birimlerine hazırlatarak Daire Başkanlığınca onaylananların uygulamasını yapmak.
b)İzmir İli hudutları içindeki mevcut tarımsal ve hayvansal faaliyet ve üretimin envanterini çıkararak Müdürlüğün yapacağı işlerin planlanması için alt yapı hazırlamak,
c)Yeni tarım ve hayvancılık tekniklerini inceleyerek uygulama olanaklarını ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalara destek olmak,
ç)Tarımsal ve hayvansal üretim altyapısının modernizasyonunu ve ortak teknoloji kullanımına yönelik projeler yapmak,
d)AB(Avrupa Birliği), İZKA(İzmir Kalkınma Ajansı), Dünya Bankası gibi tarımsal ve çevre amaçlı hibe programlarına katılım sağlayıcı projeleri geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
e)Tarımsal üretimde, üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; kırsal kesimde bitkisel (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çiçekçilik vb. diğer tarımsal ürünler), hayvansal, arıcılık, balıkçılık ve su ürünlerinin rantabl bir şekilde yetiştirilmesi ile ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak.
f)Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri mahsullerinde üretim kaynaklarının en iyi biçimde kullanılması, verimliliğin arttırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve söz konusu mahsullerin değerlendirilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, ambalajlanması ve pazarlaması sırasında gerekli her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak, teknik destek vermek ve projeler hazırlamak,
g)Hazırlanan projelerin gerektirdiği tesisleri yapmak veya yaptırmak, çiftçilerin üretimle ilgili araç gereç ve diğer tarımsal girdi ve ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak, ortak makine parkı kurmak, kurdurmak,
ğ)Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ile su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için konu yetkilisi kamu ve özel kuruluşlar ve üreticilerle birlikte ortak çalışmalar yapmak,
h)Kooperatif ve Birlikler gibi üretici örgütlerini desteklemek, bu amaçla şehir merkezindeki hal ile yöresel pazar satış yerlerinde örgütlü üreticilere satış alanları oluşturmak,
ı)            İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak. Bu konularla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Sivil Toplum Örgütleri, Ziraat Odaları ve Kooperatiflerle işbirliği yapmak ve bağlı bulunduğu yasalar çerçevesinde uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
i)            Tarımsal üretim ve değerlendirilmesi ile pazarlanması safhalarında üretim kaynakları, üretici, tüketici ve çevrenin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, korumak ve kontrol etmek amacı ile;
1) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygulamalarına destek olarak il, ilçe ve Enstitü Müdürlükleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak,
2) Belediyenin benzer konularla ilgili görevleri olan diğer birimlerle (hal, zabıta, mezbaha, halk sağlığı, park ve bahçeler vb. ) ortak projeler geliştirmek ve uygulamak,
j)Balıkçı barınakları, balıkçılık alt yapı tesislerindeki (mezat, hal, küçük tekne yapım ve tamirhanesi, tersane vb.) Belediyemiz görev alanına giren hususlarla ile  ilgili  işletmelerin  takibini  yapmak,
k)Yenilebilir enerji kaynaklarının tarımsal amaçlı kullanımına yönelik projeler geliştirmek, organik artıkların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapmak,
l)            Çiftçilerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirleri almasında yardımcı olmak, hastalık ve haşerelerle mücadele yapmak ve yaptırmak,
m)Kırsalda kalkınmayı gerçekleştirmek ve tarımsal çevreyi korumak amacıyla öncelikle orman köyü iken mahalleye dönüşen, İzmir İli sınırlarında boş durumda bulunan tarım arazilerini üretime kazandırmak için ağaçlandırma projeleri geliştirerek uygulamak veya uygulattırmak,
n)Yerel halkın doğal kültürel ve üretim değerlerini korumak tanıtmak ve bu alanlarda hemen her kesimden insan için doğa ile başbaşa kalabileceği alternatif tatil imkanları oluşturabilmek amacı ile ilin envanterini çıkarmak, bu verileri 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarında kullandırmak. Bu alanlarda öncelikli konuları belirlemek, bu konularla ilgili kısa, orta, uzun vadeli projeler geliştirmek (Ekolojik köy vb.) ve uygulamak,
o)Belirtilen hedeflerle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, kırsal kesimde Agro turizmin gelişmesi için her türlü tedbiri almak, aldırmak,
ö)Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili yıllık bütçe ve fiziki yatırım programlarını hazırlamak ve yıl sonu gerçekleşme durumlarını değerlendirmek,
p)Müdürlüğün kısa, orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,
r)Müdürlüğün hizmet birimleri ile ilgili Belediyenin diğer birimleri ile ihtiyaç olduğunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
s)Müdürlüğün personel eğitimlerini organize etmek,
ş)Müdürlüğün hizmet birimleri arasında koordinasyon sağlamak,
t)            Tarım ve hayvancılık yapan üreticilere, uygulamalı eğitime yönelik tarla günleri, köy festivalleri düzenlemek için gerekli organizasyonu sağlamak ve yapmak,
u)Organik ve iyi tarım uygulamasının yaygınlaşması için eğitim toplantıları düzenlemek ve tarımsal danışmanlık yapmak,
ü)İzmir Büyükşehir Başkanlığı’nın  kurduğu “Ekopazar İzmir” organik pazarlarının yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak,
v)Üreticilerin faaliyetlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için gerekli teknik desteği vermek, gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak,
y)Tarımsal kaynaklardan faydalanmak için, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, el ve küçük sanatlarla ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve bunların pazarlanması ile tedbir almak, aldırmak, bu hizmetleri yürütürken Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak,
z)Yapılan faaliyetlerin tanıtımı amacıyla fuarlara katılmak amaç ve çalışma konularında başkanlık iznine bağlı olarak afiş, broşür, gazete, dergi, kitap çıkarmak vb. her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek,
aa)Kırsal alanlarda hayvansal ve tarımsal üretimden kaynaklanan atıkların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapmak,
ab)İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında tarım, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı alanlarında yapılan uygulamalara danışmanlık yapmak,
ac)İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında arıcılığı ve ipek böcekçiliğini geliştirme, yaygınlaştırma amaçlı çalışmalar yapmak,
aç)Tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanlarında faaliyet gösteren Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Sivil Toplum Örgütleri, Ziraat Odaları ve Kooperatiflerle, bağlı bulunduğu yasalar çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, tarım, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunacağı projeler geliştirerek uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
ad)Daire Başkanlığına bağlı tüm Şube Müdürlükleri ile şefliklerin gönderdiği Stratejik Plan Programlarını ve gerçekleşmelerini haftalık aylık ve yıllık raporları onaylamak üzere Daire Başkanlığı’na sunmak,
ae)Müdürlüğün ve ona bağlı Şeflikler ile birimlerin, ihtiyaç duydukları yapım, mal, hizmet ve müşavirlik satınalmalarını, tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satınalmak veya kiralamak için gerekli evraklarını hazırlayarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesini sağlayarak, takibini ve belediyenin diğer birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,
af)Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’nden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve belediyemize bağlı tüm birimlerden, vatandaşlardan veya kanuni temsilcilerinden elden veya PTT aracılığı ile gelen talep ve dilekçelerin teslim alınması ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ag)Teslim alınan evrakların, Daire Başkanı tarafından ilgilisine havale işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ağ)Kayda alınıp havale işlemleri yapılmış evrakların takibini ve koordinasyonunu sağlamak,
ah)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ve Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Şeflikleri’nin her türlü tarh tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
aı)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerin ve birimlerin evraklarının standart dosya planına göre düzenlenmesi ve arşivlendirilmesini gerçekleştirmek,
ai)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerle, birimlerin haftalık ve aylık raporlarını yazılı olarak toplamak, düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak, evrak akışındaki düzensizlikleri Müdürlüğe bildirmek,
aj)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taleplere bağlı olarak, ihtiyaç duyulan tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek, bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak. Alınan onay dahilinde; Belediyemiz Ambarlarından belli zaman aralıklarında ve belli ihtiyaç oranlarında temin ettiği tüketim malzemelerin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
ak)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taşınır istek belgelerine bağlı kalarak, talep edilen malzeme/malzemelerin, ilgili birimlere ulaşmasına yönelik programı organize etmek, nakliyesini sağlamak,
al)Birimlerce satın alımı yapılan ve Belediyemiz Ambarı’nda muhafaza edilen tüketim malzemelerinin miktarları ile sorumlusu olduğu koltuk ambar deposunda bulunan tüm tüketim malzemelerinin stok miktarlarını takip etmek, kritik stoğa girmiş malzemeleri ilgili birim şeflikleri ve müdürlüğü ile irtibata girerek satın alımının yapılması yönünde bilgi vermek,
am)Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin tüketim malzeme taleplerinin kayıtlarını koltuk ambar programında tutmak, bu sayede tüm birimlerin yıllık tüketim miktarını belirleyerek, gelecek yıllara ait birimlerin bütçe programlarının oluşturulmasında katkıda bulunmak,
an)Hurdaya çıkan malzemelerin düşüm evraklarını hazırlamak onlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmak,
ao)Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü bu yönergede tarifi yapılan iş tanımlarının hiyerarşi içerisinde yapılmasını sağlayarak, Şube Müdürlüğü’nün sorumluluk alanına giren görev ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinden bağlı bulunduğu Daire başkanına sorumludur,
aö)Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğu bu yönerge de yer alan görevleri düzenli ve program dahilinde yapmak veya yaptırmaktır.
Tarımsal Üretim, Örgütlenme ve Pazarlama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Tarımsal Üretim, Örgütlenme ve Pazarlama Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)İzmir İli hudutları içindeki mevcut tarımsal ve hayvansal faaliyet ve üretimin envanterini çıkararak Müdürlüğün yapacağı işlerin planlanması için alt yapı hazırlamak,
b)Yeni tarım ve hayvancılık tekniklerini inceleyerek uygulama olanaklarını ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalara destek olmak,
c)Tarımsal ve hayvansal üretim altyapısının modernizasyonunu ve ortak teknoloji kullanımına yönelik projeler yapmak,
ç)AB(Avrupa Birliği), İZKA(İzmir Kalkınma Ajansı), Dünya Bankası gibi tarımsal ve çevre amaçlı hibe programlarına katılım sağlayıcı projeleri geliştirmek, uygulama ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
d)Tarımsal üretimde, üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; kırsal kesimde bitkisel (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çiçekçilik vb. diğer tarımsal ürünler), hayvansal, arıcılık, balıkçılık ve su ürünlerinin rantabl bir şekilde yetiştirilmesi ile ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak,
e)Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri mahsullerinde üretim kaynaklarının en iyi biçimde kullanılması, verimliliğin arttırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve söz konusu mahsullerin değerlendirilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, ambalajlanması ve pazarlaması sırasında gerekli her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak, teknik destek vermek ve projeler hazırlamak,
f)Hazırlanan projelerin gerektirdiği tesisleri yapmak veya yaptırmak, çiftçilerin üretimle ilgili araç gereç ve diğer tarımsal girdi ve ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak, ortak makine parkı kurmak, kurdurmak,
g)Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ile su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için konu yetkilisi kamu ve özel kuruluşlar ve üreticilerle birlikte ortak çalışmalar yapmak,
h)Kooperatif ve Birlikler gibi üretici örgütlerini desteklemek, bu amaçla şehir merkezindeki hal ile yöresel pazar satış yerlerinde örgütlü üreticilere satış alanları oluşturmak,
ı)            İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak. Bu konularla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlıklar Ziraat Odaları ve Kooperatiflerle işbirliği yapmak ve bağlı bulunduğu yasalar çerçevesinde uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
i)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
j) Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
k)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
l)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
m)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak alınmasını sağlamak,
n)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
o)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
ö)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Koruma ve Kontrol Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 7- (1) Koruma ve Kontrol Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Tarımsal üretim ve değerlendirilmesi ile pazarlanması safhalarında üretim kaynakları, üretici, tüketici ve çevrenin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, korumak ve kontrol etmek amacı ile;
1)Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygulamalarına destek olarak il, ilçe ve Enstitü Müdürlükleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak,
2)Belediyenin benzer konularla ilgili görevleri olan diğer birimlerle (hal, zabıta, mezbaha, halk sağlığı, park ve bahçeler vb. ) ortak projeler geliştirmek ve uygulamak,
b)Balıkçı barınakları, balıkçılık alt yapı tesislerindeki (mezat, hal, küçük tekne yapım ve tamirhanesi, tersane vb.) Belediyemiz görev alanına giren hususlarla ile  ilgili  işletmelerin  takibini  yapmak,
c)Yenilebilir enerji kaynaklarının tarımsal amaçlı kullanımına yönelik projeler geliştirmek, organik artıkların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapmak,
ç)Çiftçilerin her türlü ürün ve mamüllerinin kalitesini yükseltecek tedbirleri almasında yardımcı olmak, hastalık ve haşerelerle mücadele yapmak ve yaptırmak,
d)Kırsalda kalkınmayı gerçekleştirmek ve tarımsal çevreyi korumak amacıyla öncelikle orman köyü iken mahalleye dönüşen, İzmir İli sınırlarında boş durumda bulunan tarım arazilerini üretime kazandırmak için ağaçlandırma projeleri geliştirerek uygulamak veya uygulattırmak,
e)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
f)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
g)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
h)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
ı)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak   alınmasını sağlamak,
i)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
j)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
k)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Kırsal Kalkınma ve Turizm Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 8- (1) Kırsal Kalkınma ve Turizm Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Yerel halkın doğal kültürel ve üretim değerlerini korumak tanıtmak ve bu alanlarda hemen her kesimden insan için doğa ile başbaşa kalabileceği alternatif tatil imkanları oluşturabilmek amacı ile ilin envanterini çıkarmak, bu verileri 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarında kullandırmak. Bu alanlarda öncelikli konuları belirlemek, bu konularla ilgili kısa, orta, uzun vadeli projeler geliştirmek (Ekolojik köy vb.) ve uygulamak,
b)Belirtilen hedeflerle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, kırsal kesimde Agro turizmin gelişmesi için her türlü tedbiri almak, aldırmak,
c)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
ç)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
d)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
e)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
f)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak alınmasını sağlamak,
g)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu  Şube Müdürüne sunmak,
h)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
ı)            Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Enformasyon ve Koordinasyon Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9- (1) Enformasyon ve Koordinasyon Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili yıllık bütçe ve fiziki yatırım programlarını hazırlamak ve yıl sonu gerçekleşme durumlarını değerlendirmek,
b)Müdürlüğün kısa, orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,
c)Müdürlüğün hizmet birimleri ile ilgili Belediyenin diğer birimleri ile ihtiyaç olduğunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç)Müdürlüğün personel eğitimlerini organize etmek,
d)Müdürlüğün hizmet birimleri arasında koordinasyon sağlamak,
e)Tarım ve hayvancılık yapan üreticilere, uygulamalı eğitime yönelik tarla günleri, köy festivalleri düzenlemek için gerekli organizasyonu sağlamak ve yapmak,
f)Organik ve iyi tarım uygulamasının yaygınlaşması için eğitim toplantıları düzenlemek ve tarımsal danışmanlık yapmak,
g)İzmir Büyükşehir Başkanlığı’nın  kurduğu “Ekopazar İzmir” organik pazarlarının yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak,
h)Üreticilerin faaliyetlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için gerekli teknik desteği vermek, gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak,
ı)            Tarımsal kaynaklardan faydalanmak için, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, el ve küçük sanatlarla ilgili her türlü faaliyette bulunmak ve bunların pazarlanması ile tedbir almak, aldırmak, bu hizmetleri yürütürken Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Muhtarlıklar, Ziraat Odaları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yapmak,
i)Yapılan faaliyetlerin tanıtımı amacıyla fuarlara katılmak amaç ve çalışma konularında başkanlık iznine bağlı olarak afiş, broşür, gazete, dergi, kitap çıkarmak vb. her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek,
j)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
k)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin,
l)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
m)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
n)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak alınmasını sağlamak,
o)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
ö)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
p)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
HİM ve Stratejik Plan Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10- (1) HİM ve Stratejik Plan Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Daire Başkanlığına bağlı tüm Şube Müdürlükleri ile şefliklerin gönderdiği Stratejik Plan Programlarını ve gerçekleşmelerini haftalık aylık ve yıllık raporları onaylamak üzere Daire Başkanlığı’na sunmak,
b)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
c)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
ç)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
d)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak    alınmasını sağlamak,
e)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
f)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
g)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Satınalma Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11- (1) Satınalma Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Müdürlüğün ve ona bağlı Şeflikler ile birimlerin, ihtiyaç duydukları yapım, mal, hizmet ve müşavirlik satınalmalarını, tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satınalmak veya kiralamak için gerekli evraklarını hazırlayarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesini  sağlayarak, takibini ve belediyenin diğer birimleri ile koordinasyonunu sağlamak,
b)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını    haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
c)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
d)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
e)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
f)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak    alınmasını sağlamak,
g)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin     ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
h)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
ı)            Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Evrak kayıt ve Arşiv Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- (1) Evrak kayıt ve Arşiv Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’nden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve belediyemize bağlı tüm birimlerden, vatandaşlardan veya kanuni temsilcilerinden elden veya PTT aracılığı ile gelen talep ve dilekçelerin teslim alınması ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
b)Teslim alınan evrakların, Daire Başkanı tarafından ilgilisine havale işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
c)Kayda alınıp havale işlemleri yapılmış evrakların takibini ve koordinasyonunu sağlamak,
ç)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre ve Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri ile Şeflikleri’nin her türlü tarh tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
d)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerin ve birimlerin evraklarının standart dosya planına göre düzenlenmesi ve arşivlendirilmesini gerçekleştirmek,
e)Müdürlüğe bağlı tüm Şefliklerle, birimlerin haftalık ve aylık raporlarını yazılı olarak toplamak, düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak, evrak akışındaki düzensizlikleri Müdürlüğe bildirmek,
f)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını    haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
g)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
h)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
ı)            Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
i)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak    alınmasını sağlamak,
j)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin     ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
k)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
l)            Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,
Koltuk Ambar Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13- (1) Koltuk Ambar Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taleplere bağlı olarak, ihtiyaç duyulan tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek, bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak. Alınan onay dahilinde; Belediyemiz Ambarlarından belli zaman aralıklarında ve belli ihtiyaç oranlarında temin ettiği tüketim malzemelerin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
b)Müdürlüğe bağlı birimlerden gelen taşınır istek belgelerine bağlı kalarak, talep edilen malzeme/malzemelerin, ilgili birimlere ulaşmasına yönelik programı organize etmek, nakliyesini sağlamak,
c)Birimlerce satın alımı yapılan ve Belediyemiz Ambarı’nda muhafaza edilen tüketim malzemelerinin miktarları ile sorumlusu olduğu koltuk ambar deposunda bulunan tüm tüketim malzemelerinin stok miktarlarını takip etmek, kritik stoğa girmiş malzemeleri ilgili birim şeflikleri ve müdürlüğü ile irtibata girerek satın alımının yapılması yönünde bilgi vermek,
ç)Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin tüketim malzeme taleplerinin kayıtlarını koltuk ambar programında tutmak, bu sayede tüm birimlerin yıllık tüketim miktarını belirleyerek, gelecek yıllara ait birimlerin bütçe programlarının oluşturulmasında katkıda bulunmak,
d)Hurdaya çıkan malzemelerin düşüm evraklarını hazırlamak onlara ilişkin ayniyat kayıtlarını tutmak,
e)Görevi ile ilgili yıllık stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını haftalık, aylık ve yıllık raporlar halinde hazırlayıp Müdürlüğü’ndeki ilgili birime sunmak,
f)Biriminin ihtiyaç duyduğu tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenleyerek bağlı bulunduğu Şube Müdür Yardımcısı ve/veya Şube Müdürüne sunmak, alınan onay dahilinde Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerini birimi içerisinde kullanımını sağlamak, Merkez Ambar ve/veya Koltuk Ambar biriminden temin ettiği tüketim malzemelerinin kullanımı ve muhafazasından sorumlu olmak,
g)Sorumluluk alanları ile ilgili her türlü araç-gereç ve demirbaş malzemeler ile diğer ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
h)Demirbaş malzeme kaydı üzerinde olan teknik personellerce, sorumlusu   olduğu demirbaş malzemelerin muhafazalarını sağlamak, periyodik bakım veya kontrollerinin yapılması ve yaptırılmasını takip etmek,
ı)İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak    alınmasını sağlamak,
i)Biriminin ihtiyaçları ile ilgili şartnameleri hazırlayarak, Belediye’nin ilgili diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak Şube Müdürüne sunmak,
j)Satın alınması yapılmış Mal – Hizmet -Yapım ve Müşavirlik iş ve işlemlerinde Kontrollük ve/veya Kabul Komisyonu görevlerini mevzuatı dahilinde yerine getirmek,
k)Görevi ile ilgili her türlü teknik ve idari işleri, mevzuat dahilinde yerine getirmek, yaptığı her türlü yazışmanın ilerlemesini ve neticesini Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bildirmek, kontrolündeki personelin göreve devamlılığını denetlemek ve disiplini sağlamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları
Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 14- (1)  Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler kendi aralarında koordineli olarak çalışmayı sağlamakla görevlidir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı birden fazla Şube Müdürlüğü’nü ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda görevlendirme Daire Başkanlığı Makamı tarafından yapılır. Birden fazla belediye birimi ile diğer kamu-kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda ise görevlendirme Daire Başkanlığı veya Başkanlık Makamı tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlülükten Kalkan Yönerge
MADDE 15- (1) Bu Yönerge, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bundan önceki Yönerge yürürlükten kalkmış olur.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Üst Yönetici tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Üst Yönetici adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı yürütür.

OLUR
…./…/2015

Pervin Şenel GENÇ
Başkan a.
Genel Sekreter

www.mersindugun.com - eskisehir escort