İZMİR BULUŞMALARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin geleceğini İzmirliler ile birlikte planlama hedefi doğrultusunda yaşama geçirdiği İzmir Buluşmaları'nın ikincisi "Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim" başlığıyla gerçekleştirilmiştir. Tüketiciler, üretici birlik ve kooperatifleri, gıda toplulukları, akademisyenler, ziraat odaları ve ihracatçı birliklerinin temsilcileriyle, tarım ve gıda sektörüyle ilgili farklı kesimlerden katılımcıların yer aldığı toplantı, bine yakın İzmirliyi İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde aynı amaç için bir araya getirmiştir.  
 
Ülkemizde ve bölgemizde tarım sektörü; pazarlama ve lojistik sorunlar, artan maliyetler, değişen iklim koşulları, daralan tarım alanları, yaşlanan tarım nüfusu, azalan ve hızla kirlenen su kaynaklarının yetersizliğinin yarattığı çok önemli sorunlarla karşı karşıya. Tüm tarım paydaşlarının çözümüne muhtaç olduğu bu yapısal sorunlar, kolektif üretim bilinci gelişmiş, örgütlü ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir tarım sektörünün varlığı ve uyumlu birlikteliği ile mümkün olabilecektir.
 
Kooperatifler üzerinden çiftçi ve köylünün adil ve hakça desteklendiği, tüm tarım paydaşlarının ülke kaynaklarına erişiminin eşitlendiği, ata tohumu başta olmak üzere geleneksel tohum üretiminin yaygınlaştırılıp teşvik edildiği, çocuklarımızın doğal, sağlıklı ve ekonomik gıdaya kolayca ulaşabildiği kimyasal kalıntılardan arındırılmış topraklara sahip saf ve duru bir kent; gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olsa gerek.
 
Köylü ve çiftçisine kooperatifler üzerinden sağladığı sözleşmeli alım destekleri ile yurt genelinde kökünden sarsılan tarımsal üretimi kendi öz kaynaklarıyla desteklemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, tabana dayalı kırsal kalkınma projeleri ile Ege köylüsüne umut, tüm tarım paydaşlarına lokomotif olmaya devam ediyor. Tam ekonomik bağımsızlık ve güçlü bir tarım kültürü için üretimin ve dayanışmanın gücüne inanıyor, tüm ülkeye ilham olduğumuz, örnek bir kalkınma modeline öncülük etmeyi sürdürüyoruz.
 
"Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim" başlığı altında bizlerle paylaşılan tüm önerilerin çocuklarımızın geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, her dileğin yeşeren birer filiz gibi kentimize ve ülkemize bereket getirmesini diliyoruz. 
 
Sürdürülebilir ve güvenilir tarımsal üretimin tüm boyutlarıyla ele alındığı “Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim” başlıklı buluşma, birbirinden değerli bakış açıları ile bizlere ve tüm tarım paydaşlarına önemli katkılar sağlamıştır.  Toplantıda söz alan “90” katılımcımız, sağlıklı, güvenilir ve doğal tarımsal üretime ilişkin beklenti ve önerilerini sıralayıp, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önderlik etmesi gereken tarımsal projeler konusunda fikirlerini sunmuşlardır.
 
Dile getirilen öneri ve temennileri temel başlıklar halinde sıralamaya çalıştık. 

İzmir Buluşmaları II.
Tarım ve Sağlıklı Gıdaya Erişim
Temmuz - 2019

 
SAĞLIKLI TOHUM, SAĞLIKLI TOPRAK, SAĞLIKLI GIDA
 • Ata tohumları, karakılçık buğdayı çoğaltılıp, ücretsiz dağıtılsın, tahıl ambarları kurulsun.
 • Tohum takas şenlikleri yaygınlaştırılsın, kullanımı özendirilsin.
 • Yerel ürün çeşitliliğimiz, geleneksel tarım kültürümüz korunup, yaşatılsın.
 • İyi tarım uygulamaları teşvik edilsin, hormonlu gıdalarla mücadele edilsin.
 • Organik ürünler kantinlerde ve okullarda yaygınlaştırılsın, tüketimi özendirilsin.
 • Tükettiğimiz ürünlerin güvenirliliğine ilişkin üretim süreçleri takip edilip, kontrol edilsin.
 • Tarım alanları ve sağlığımız için büyük riskler oluşturan çimento fabrikaları kent dışına çıkarılsın.
 • Zirai ilaçlama çok ama çok önemli bir sorun, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları doğayı ve bizleri zehirlemeye devam ediyor, tedbirler alınsın.
 • Fastfood kültürünün yaygınlaşması engellensin, çocuklarımıza çevre dostu, doğal tarım kültürü aşılansın.
 • Ege bölgesinin en değerli tarımsal ürünlerinden biri olan kuru üzümün iç piyasada tüketilmesine ilişkin projeler hazırlansın, okullarda tüketimi özendirilsin.
 • Toprak gen haritamız çıkarılsın, tarımsal ürün desenimiz korunsun, tarımda planlı üretim modelleri desteklensin.
 • Yerli gübre üretimi teşvik edilip, desteklensin.
 • Tarım arazilerimizin hobi bahçeleri adı altında talan edilmesinin önüne geçilsin.
 • Pazar yerlerinde ve evlerde biriken bitkisel atıklar toplanıp, gübre olarak değerlendirilsin.
 • Tarım arazilerimiz ve koruma alanlarımız imara açılmasın, topraklarımız korunsun.
 • Yaşlılarımızın doğal ve sağlıklı gıdaya ulaşımı kolaylaştırılsın.
 • Toprağın doğal yöntemlerle arındırılmasını sağlayan alternatif uygulamalar (biyofumigasyon vs.) teşvik edilsin, yaygınlaştırılsın.
 • Kullanılmayan hazine arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması sağlansın. 

TARIM ve KOOPERATİFLER
 • Köy bazlı kooperatifler değil, güçlü bir örgütlenme modeli için ilçe bazlı kooperatifleşmeler desteklenip, yaygınlaştırılsın.
 • Alım garantili sözleşmeli üretim modeli desteklenmeye devam edilsin.
 • Yerel ve atalık tohum kullanan kooperatifler özellikle teşvik edilsin, desteklensin.
 • Kooperatif ürünlerinin markalaşabilmesine ilişkin destekler sağlansın.
 • Tüketici kooperatifleri ve gıda toplulukları desteklenip, yaygınlaştırılsın.
 • Tüm tarım paydaşları (veteriner, gıda ve ziraat mühendisi vs.) kooperatifler ile buluşsun, kooperatiflerimiz güçlensin.
 • Tüm ilçe belediyelerimizde “tarım birimleri” oluşturulsun.
 • Çiftçi, üretici ve tüketiciyi buluşturan bir Tarım A.Ş kurulsun.
 • Bağımsız ve akredite olmuş denetim firmalardan alınacak gıda güvenliği belgesi tüm kooperatiflere zorunlu kılınsın.
 • Kooperatifler ticari faaliyetlerinin dışında, doğal ve çağdaş bir tarım kültürü oluşturabilmek amacıyla da projeler üretsin.

TARIM ve PAZARLAMA
 • Sağlıklı gıda analizleri ve laboratuar sonuçlarıyla güvenirliliği tescillenmiş tarımsal ürünlerimiz bir üst markayla markalaştırılsın, tüm dünyaya pazarlansın.
 • Sebze meyve hallerinde kooperatiflere yer tahsis edilsin.
 • Her ilçemiz tek üründe markalaşsın, katma değeri yüksek ürünlerin üretimi teşvik edilip, yaygınlaştırılsın.
 • Tüm ilçelerin ve üreticilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortak bir tarım ağı oluşturulsun.
 • İzmirli üreticiler diğer büyük kentlerde pazar kurup,  Anadolu’ya açılabilsin.
 • Diğer kentlerle entegre olabilecek üretim, pazarlama ve lojistik ağı kurulsun.
 • Tanzim marketlerde doğal ve güvenilir tarımsal ürünler yaygınlaştırılsın, pazarlama çalışmalarına destek verilsin.

TARIM ve ENERJİ
 • Biogaz merkezleri kurulsun, tarımda enerji maliyetleri düşürecek yatırımlar yapılsın.
 • Jeotermal, maden ve enerji yatırımları dikkatle takip edilsin, tarım alanlarına vereceği zararlar dikkate alınsın.
 • Tarımsal üretimde güneş enerjisinden faydalanılsın, gerekli yatırımlar hızlandırılsın.
 • Güneş enerjisinin kullanıldığı çiftlikler kurulsun, desteklensin. 
 
TARIM ve İKLİM
 • Değişen iklim koşullarına yönelik tarımsal projeler üretilsin, doğal afetlerin yaratabileceği risklere ilişkin önlemler alınsın.
 • Uyarı amaçlı teknolojik uygulamalar geliştirilsin.  

TARIM ve SU
 • Sulama göletleri artırılsın, iklim değişikliğine uyumlu (yağmur hasadı vs.) tarımsal projeler hazırlansın.
 • Temiz su kaynakları ve dereler korunsun, fabrika atıklarının çevreye verebileceği zararlar bertaraf edilsin.
 • Herkese temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar suyun “ücretsiz” olması sağlansın.
 • Deniz suyunun tarımsal üretimde kullanılabilmesi amacıyla projeler hazırlansın.
 • Tarımsal üretimde su tüketimi takip edilsin, bu yüzyılın iklim koşullarına uygun tarımsal ve bitkisel üretim teşvik edilsin.  

TARIM ve TURİZM
 • Organik ve doğal yaşam kültürünü teşvik eden festivaller düzenlensin, köy yaşamı özendirilsin.
 • Sağlık turizmi geliştirilsin, fitoterapi, aroma terapi gibi bitkisel sağlık uygulamaları desteklensin.
 • Tarım festivalleri düzenlensin, önce komşu kentlerde sonra tüm Türkiye’de yaygınlaştırılsın.
 • Kente gelen yabancı turistlere yönelik tarım festivalleri ve etkinlikler düzenlensin.
 • Tarımsal ve kırsal turizm alternatifleri oluşturulup, desteklensin.
 • Dikili ve Seferihisar’da bulunan hazine arazileri termal turizme kazandırılsın.
 • Tematik köyler oluşturulsun, agro – turizm potansiyeli kent kırsalında değerlendirilsin.
 • Geleneksel tarım hafızamız yaşatılsın, kentte bir “tarım müzesi” kurulsun.  

TARIM ve SAĞLIK
 • Gönüllü doktorlar aracılığı ile tarım sektöründe çalışan insanlara yönelik Eşrefpaşa Hastanesi’nde sağlık ve tarama hizmeti verilebilsin.
 • Mobil portör ve tarama araçları ile köylerimize ulaşılsın, gıda güvenliği zincirin ilk halkasından itibaren takip edilebilsin.

TARIM ve EĞİTİM
 • Köy Enstitülerine benzer eğitim kurumları ve “köy tarım atölyeleri” kurulsun, yaygınlaştırılsın.
 • Köyden göç etmek isteyen gençlere rehberlik hizmeti sunulsun, göçü önleyecek sosyal projeler üretilsin.
 • Tarım Eğitim Kooperatifleri desteklenip, yaygınlaştırılsın.
 • Doğal ve sağlıklı tarımsal üretim konusunda eğitimler düzenlensin, çiftçi ve köylü bilinçlendirilsin.
 • Mantar üretimi konusunda eğitimler düzenlensin, üretimi ve pazarlanması teşvik edilsin.
 • Bu toplantılar daha küçük gruplarla bölünerek, sürekli düzenlenmeye devam etsin.  

TARIM ve MAKİNE
 • Köylerimizde mandalina ve zeytin sıkım tesisleri kurulsun, yaygınlaştırılsın.
 • Tarımsal üretiminde “arge” çalışmalarına önem verilsin, tüm ürünlerimizi paketleyebileceğimiz tesisler ilçelerimizde yaygınlaşsın.
 • Köylü ve çiftçinin mekanizasyon ihtiyacını karşılayan Ortak Makine Parkları’nın sayısı artırılsın, eksikleri tamamlansın.
 • Güneş enerjisi ile çalışan endüstriyel tarım makinelerinin kullanımı yaygınlaştırılsın.  

TARIM ve HAYVANCILIK
 • Tüketiciye ucuz et sağlayabilmek amacıyla hayvancılık projeleri desteklensin.
 • Kuzu fabrikası kurulsun, küçükbaş hayvancılık projeleri desteklensin.
 • Yem fabrikası kurulsun, köy tavukçuluğunun yaygınlaştırılmasıyla ilgili projeler hazırlansın.
 • Hayvansal üretimde verim sağlayacak yem bitkilerinin üretimi teşvik edilip, yaygınlaştırılsın.
 • Üreticiye kendi yemini ürettirebilecek projeler desteklensin, Trakya’dan köylü ve çiftçimize ucuz saman temin edilsin.
 • Küçük Menderes Havzası’nda bir hayvan hastanesi kurulsun.
 • Tüm tarımsal ve hayvansal envanterimiz güncellensin.
 • Solucan gübresi üretimi desteklensin, park ve bahçelerde kullanımı yaygınlaştırılsın.
 • Tahtalı Barajı Havza’sında kontrollü balıkçılığın imkânları araştırılsın.
 • Basra Böceği Aşılama Projesi ile çam ormanlarımızda arıcılık faaliyetleri desteklensin. 

TARIM ve TEKNOLOJİ
 • Mobil ve sanal uygulamalar kullanılarak çocuklarda sağlıklı gıda tüketimi özendirilsin, teşvik edilsin.
 • Doğru bilgiye erişim amacıyla tarım ve sosyal medya kanalları açılsın, doğal ve organik üretim konusunda eğitim videoları hazırlansın.
 • Tarımda bilgi teknolojileri kullanılsın, mobil uygulamalar desteklensin.
 • Doğal ve organik tarımla ilgili özendirici yarışmalar düzenlensin.
 • Akıllı tarım uygulamaları ile verimlilik artırılsın, bu uygulamalara ilişkin projeler desteklensin. 

TARIM ve İSTİHDAM
 • Mevsimlik işçilerin barınma koşullarına ilişkin gereken insani düzenlemeler yapılsın.
 • Çiftçilik güvenceli bir meslek haline getirilsin.
 • Tarımsal üretimde ihtiyaç duyulan iş gücü için gönüllü üniversite öğrencilerinden faydalanılsın.
 • Roman vatandaşlarımızın tarımsal üretimde istihdam edilebilmelerine ilişkin projeler üretilsin, bu vatandaşlarımız desteklensin.
 • Pazar yerlerinde engelli vatandaşlarımız için yer ayrılsın, engelli üreticilerimiz için mümkünse ayrı bir gün tahsis edilsin.