MEVZUAT

BİRİNCİ BÖLÜM

Kooperatif ve Kuruluşu

   A) Tarif:

   Madde 1 – (Değişik: 21/4/2004-5146/ 1 md.)

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

   B) Kuruluş, muteberlik şartları, isim kullanma yetkisi :

   Madde 2 – Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.

   Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.

   Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.

   (Ek: 6/10/1988 - 3476/1 md.) Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.

   C) İzin verme, tescil ve ilan:

   Madde 3 – Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır:

   1. Ana sözleşme tarihi,

   2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi,

 

——————————

(1)  13/12/1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesi hükmü gereğince anılan maddede sayılan kooperatiflerle ilgili olarak Ticaret Bakanlığına ve Bakanına verilmiş olan görev ve yetkiler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur.

(2)  11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle, bu Kanunda 5957 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda mezkur kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4572

 

3. Kooperatifin unvanı ve merkezi,

4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu,

6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği,

8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,

9. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği,

10. Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.

Ticaret Bakanlığı, ana sözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek kooperatifleri kuruluşuna izin vermekten kaçınamaz.

Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır.

D) Anasözleşmeye konacak hükümler:

I – Mecburi hükümler:

Madde 4 – Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer olması gerektir.

1. Kooperatifin adı ve merkezi,

2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,

3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi,

5. Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacakları,

6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,

8. Kooperatifin temsiline ait hükümler,

9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,

10.Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,

II – İhtiyari hükümler:

Madde 5 – Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.

1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;

2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;

3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;

4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;

5. Kooperatifin süresi.

III – Yorumlayıcı hükümler:

Madde 6 – 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.

 

4573

 

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.

2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk:

Madde 7 – Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ortaklık Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi

A) Ortaklığa girme şartları ve ek ödemeler:

1. Ortaklığa girme şartları ve ortak sayısı:

Madde 8 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/2 md.)

Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekir. Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvururlar. Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yükümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır.

Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır.

Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

II – Tüzel kişilerin ortaklığı:

Madde 9 – (Değişik: 21/4/2004 - 5146/ 2 md.)

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler.

B) Ortaklığın sona ermesi:

I – Ortaklıktan çıkma serbestisi - tazminat:

Madde 10 – Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak istiyen ortağın, muhik bir tazminat ödenmesine dahi hüküm anasözleşmeye konulabilir.

II – Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması:

Madde 11 – Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için sınırlandırılabilir.

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda Anasözleşmeye hüküm konulabilir.

Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamıyacağına dair bağlamalar hükümsüzdür.

III – Bildirme süresi ve çıkma zamanı:

Madde 12 – Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edilebilir.

IV – Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma:

Madde 13 – Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

 

4574

 

V – Ortağın ölümü ve ortaklığın devri:

Madde 14 – Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.

Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir.

 (Değişik: 6/10/1988 - 3476/3 md.) Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.

VI – Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık:

Madde 15 – Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar. Bu halde Anasözleşmeye hüküm konulmak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir.

Ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile  bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı hakların kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletilmesine bağlanabilir. Bu gibi hallerde taşınmaz malın mülkiyetinin veya işletmenin üçüncü şahıslara devir veya temliki ile ortaklık sıfatının bir hak olarak yeni malike veya işletmeyi alana geçebileceğini anasözleşme hüküm altına alabilir. Taşınmaz mala ait bu şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu yoldan meşruhat verilmesine bağlıdır.

C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz:

Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/4 md.) Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleşme, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir.

Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir. Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş ise ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine itiraz davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır.

Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çıkarılma kararları kesinleşir.

(Ek: 6/10/1988 - 3476/4 md.) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yükümlülük:

Madde 17 – Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları istiyebilecekleri günden başlıyarak beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

 

4575

 

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortakların Hak ve Ödevleri

A) Ortaklık senedi:

Madde 18 – Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır.Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasiyle kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkür senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartiyle ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece beyyine vesikası hükmündedir.

B) Ortaklık payları, şahsi alacaklılar: (1)

Madde 19 – Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. Anasözleşme, en yüksek had tespit ederek bir ortak tarafından bu had dahilinde birden fazla pay alınmasına cevaz verebilir.

(Değişik: 28/5/1998 - 4363/1 md.) Bir ortaklık payının değeri 100.000 liradır. Kooperatife giren ortaklar en çok 5 000 pay taahhüt edebilirler. Kooperatifler üst kuruluşuna iştirak edenler ise en az 50 pay taahhüt ederler. Ortaklık payının değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılabilir.

(Değişik: 6/10/1988 - 3476/5 md.) Bir kaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen paylar  (100.000).- lira itibar olunur.

Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca, müesseselerce veya şirketlerce öncelikle karşılanır.

(Değişik: 6/10/1988 - 3476/5 md.) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetleri, ilgili bakanlıkça düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde, bütçeden ayrılacak ödenekler yoluyla verilecek düşük faizli kredilerle desteklenir.

Bir ortağın şahsi alacakları, ancak ortağa ait faiz ve gelir-gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler.

C) Ayni sermaye:

Madde 20 – Ayn nevinden sermaye konması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi veya aynları devralması sözleşme ile kabul edilebilir.

1. Değer biçme, bilirkişi:

Madde 21 – Anasözleşmede aynların değeri tespit edilmemiş ise, bu tespit kurucular tarafından toplantıya çağrılacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır.

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nevinden sermaye koymaları halinde bu çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

Ortakların, 2/3 ünü birleşmesi mümkün olmıyan hallerde bilirkişinin seçimi sulh hukuk mahkemesinden istenir.

Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde mahalli sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar kesindir.

 

 

——————————

(1)  14/7/2009 tarihli ve 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatiflerde, bir ortaklık payının değerinin 100 (yüz) Türk Lirasına yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.

 

 

4576

 

2. Karar nisabı, raporların kabulü:

Madde 22 – 21 inci madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip verdikten sonra yapılacak genel kurul toplantısında, konu görüşülür. Çağrı mektuplarına bilirkişi raporunun bir örneği eklenir.

Ortak sayısının en az yarısının asaleten ve temsilen toplantıda bulunması şartiyle bilirkişi raporları okunup incelendikten ve gereğinde ayn nevinden sermaye koyan kimselerin ve devralınacak işletmenin veya aynların sahibinin açıklamaları dinlendikten sonra değerlerinin aynen kabul veya reddine, yahut ilgililerin muvafakatiyle değerlendirilmesine çoğunlukla karar verilir.

Ç) Hak ve vecibelerde eşitlik:

Madde 23 – Ortaklar bu kanunun kabul ettiği esaslar dahilinde hak ve vecibelerde eşittirler.

1. Bilgi edinmek hakkı, bilanço:

Madde 24 – Yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile Kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine amade tutulur.

Talep eden ortaklara bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi mecburidir.

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözleşme veya kooperatif organlarından birinin karariyle bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz.

2. Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza:

Madde 25 – Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymıyan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (1)

3. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı:

Madde 26 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/6 md.)

Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Yapı kooperatiflerinde genel kurul toplantılarına katılmak için bu şart aranmaz.

D) Ortakların ödev ve sorumlulukları:

I – Süre ve ortaklığın yok olması:

Madde 27 – Ortakların yüklendikleri paylar için ödiyebilecekleri para tutarını anasözleşme belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek  yükümlerini  yerine  getirmelerini  ister.  İlk  isteğe  uymıyan  ve  ikinci  istemeden  sonra  da bir

 

 

——————————

(1)  23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 337 nci maddesiyle; bu maddede yer alan “500 liradan 10000 liraya kadar ağır para cezasıyla veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır.” ibaresi “adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

4577

 

ay içinde yükümlerini yerine getirmiyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi alakalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.

II – Kooperatifin sorumluluğu:

Madde 28 – Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur.

1. Sınırsız sorumluluk:

Madde 29 – Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflası veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen sağlıyamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıklariyle sorumlu olurlar.

2. Sınırlı sorumluluk:

Madde 30 – Anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsan ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile orantılı olarak da gösterilebilir.

İflasın sonuna kadar bu sorumluluk iflas idaresi tarafından ileri sürülür.

3. Ek ödeme yüklemi:

Madde 31 – Anasözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak, ek ödemelerin yalnız bilanço açıklarını kapatmada kullanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız olabileceği gibi belirli miktarlarla veya iş hacmi ile veya paylarla orantılı olarak sınırlandırılabilir.

Kooperatifin iflası halinde ek ödemeleri isteme hakkı iflas idaresinindir.

4. Caiz olmıyan sınırlama:

Madde 32 – Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bazı ortak grublarına yükleyen anasözleşme hükümleri muteber değildir.

5. İflas halinde usul:

Madde 33 – Ortakları şahsan sorumlu bulunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir kooperatifin iflası halinde, iflas idaresi sıra cetvelini düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden ister.

Tahsil olunamıyan meblağlar diğer ortaklar arasında bölüşülür. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. Ortakların geçici olarak tespit olunan borçlariyle pay cetveli aleyhine İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

6. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi:

Madde 34 – Ortakların sorumluluğu ve ek ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler ancak anasözleşmenin tadili ile mümkündür. Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması veya bunların artırılması, bu husustaki kararın tescili ile kooperatifin bütün alacakları lehine hüküm ifade eder. Sorumluluğun azaltılması hakkındaki kararlar, tescilden evvel doğmuş borçları kapsamaz.

7. Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu:

Madde 35 – Ortakları şahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez.

 

4578

 

8. Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk:

Madde 36 – Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir sebeple kooperatiften ayrılışının kesinleştiği tarihten başlıyarak bir yıl veya anasözleşme ile tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflas ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz.

Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de mevcut olmakta devam eder.

Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya anasözleşmede tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatifin iflasının açılmasına karar verilmesi halinde ortaklar aynı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar.

9. Sorumlulukta zamanaşımı:

Madde 37 – Alacaklıların, ortakların şahsi sorumluluklarından doğan isteme hakları, daha önce kanuni bir hüküm gereğince düşmedikçe iflas işlemlerinin sona ermesinden başlıyarak daha bir yıl süre ile alacaklılardan her biri tarafından ileri sürülebilir.

Ortakların birbirine olan rücu hakları da bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan başlamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına uğrar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kooperatif Hesapları

A) Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi:

Madde 38 – Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan muamelelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir.

Gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların muameleleri oranında yapılır.

(Değişik: 6/10/1988 - 3476/7 md.) Gelir-gider farkının en az % 50'si ortaklara dağıtıldıktan sonra, ortakların sermaye paylarına genel kurul kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebileceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir.

(Değişik: 6/10/1988 - 3476/7 md.) Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasılanın ortaklara sermaye payları oranında dağıtılabileceği anasözleşmede hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır.                               

Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların kafi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylariyle karşılanır.

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz.

B) Yedek akçe ayırımı:

Madde 39 – (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/8 md.) Gelir-gider farkının en az % 10'u yedek akçeye, kooperatif üst kuruluşlarında ise buna ilaveten en az % 5'i fevkalade yedek akçeye ayrılmadıkça ortaklara dağıtım yapılmaz.

Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşmeye konacak hükümler muteber değildir.

C) Ortak ve personel için yardım fonları:

Madde 40 – Anasözleşme gerek kooperatifin memurları ile işçileri, gerekse kooperatifin ortakları için yardım kuruluşları vücuda getirmek ve bunları işletmek amacı ile yardım fonları kurulmasını hüküm altına alabilir.

 

4579

 

   Yardım amacı için ayrılan kıymetler belirli ise, bunlar kooperatifin mamelekinden ayrılarak tahsis edildiği amaçlar için kullanılmak üzere özel bir hesaba alınır.

   D) Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar:

   Madde 41 – Bölünecek gelir gider farkından ilk önce yedek akçe ile kanun veya anasözleşme gereğince kurulan diğer fonlara yatırılacak paralar ayrılır.

   Yedek akçelerin ve özel fonların kullanılış şekil ve şartları anasözleşmede gösterilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kooperatif Organları

   A) Genel kurul:

   I – Yetki:

   Madde 42 – Genel Kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır.

   Genel Kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez.

   1. Anasözleşmeyi değiştirmek,

   2. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,                                                                 

   3. İşletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

   4. Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek,

   5. Kanun veya anasözleşme ile Genel Kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek.

   6. (Ek: 6/10/1988 - 3476/9 md.) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerine ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek.

   7. (Ek: 6/10/1988 - 3476/9 md.) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek.

   8. (Ek: 6/10/1988 - 3476/9 md.) Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya işyeri sayısını tesbit etmek.

   II – Çağrı:

   1. Çağrıya yetkisi olanlar:

   Madde 43 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/10 md.)

   Yönetim kurulu veya anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde ilgili bakanlık genel kurulur toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

   2. Ortakların isteği, bakanlıkların çağrısı, mahkemenin izni:

   Madde 44 – Dört ortaktan az olmamak kaydıyle ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine Genel Kurul toplantıya çağrılır.

   Yönetim Kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı tarafından, yapı kooperatiflerinde de İmar ve İskan Bakanlığı tarafından Genel Kurul toplantıya çağrılabilir.

   Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak Genel Kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler.

   3. Şekil:

   Madde 45 – (Değişik: 4/10/1988 - 3476/11 md.)

   Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. (Ek cümle: 18/6/2017-7033/9 md.) Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili madde konulması şartıyla, olağan genel kurul toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.

 

4580

 

Genel kurul, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır.

Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4'ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları şarttır.

Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasında seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır.

III – Gündem:

Madde 46 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/12 md.)

Toplantı çağrısına ve ilana gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi bahis konusu ise, yapılacak ilanda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Gümdemde olmayan hususlar gürüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

IV – Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali:

Madde 47 – Kooperatifin bütün ortakları toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz olmadığı takdirde Genel Kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiyle toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, ortaklar veya ortakların toptantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması gereklidir.

V – Oy hakkı:

1. Genel olarak:

Madde 48 – Genel Kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir.

(Ek fıkra: 3/6/2010-5983/1 md.) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri hariç olmak üzere, ortak sayısı 500’den fazla olan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarındaki yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Kooperatiflerin organ seçimlerinde her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir. Anasözleşmelerin bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

2. Temsil:

Madde 49 – Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak Genel Kurulda birden fazla ortağı temsil edemez.

Üye sayısı 1000 in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

3. Oya katılamıyacaklar:

Madde 50 – Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar Yönetim Kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz.

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz.

VI – Kararlar:

1. Genel olarak:

Madde 51 – Kanun veya anasözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça Genel Kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anasözleşme, bu kararların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir.

 

4581

 

2. Ortakların paylarının artırılması:

Madde 52 – (Değişik: 8/6/1981 - 2475-1 md.)

Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4'ünün rızası gereklidir.

(Değişik: 6/10/1988 - 3476/13 md.) Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alan kooperatiflerin kredi miktarının artırılmasından yararlanmak üzere alacakları kararlarda bu şart aranmaz ve 51 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Kararlar, ilandan başlayarak üç ay içinde kooperatiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katılmayan ortakları bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften çıkma beyanı, kararın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere hüküm ifade eder.

Bu suretle kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine bağlı kılınamaz.

3. Kararların bozulması ve şartlar:

Madde 53 – Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile Genel Kurul kararları aleyhine, toplantıyı kovalıyan günden başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmiyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da Genel Kurul toplantısına katılmaya yetkili olmıyan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri;

2. Yönetim Kurulu;

3. Kararların yerine getirilmesi Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri;

Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur.

Birinci fıkrada yazılı bir aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanılamaz. Birden fazla bozma davası açıldığı takdirde, davalar birleştirilerek görülür.

Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir.

Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder.

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı:

Madde 54 – Ortak sayısı 1000 den fazla olan kooperatiflerde, anasözleşmelerine kayıt konulmak suretiyle:

1. Genel Kurula ait kararlardan, hepsinin veya bir kısmının ortakların oylarını mektupla bildirmeleri suretiyle verilmesi,

2. Ortakların gruplara ayrılarak verecekleri kararlarla tespit edecekleri talimat gereğince oy vermek üzere kendi aralarından seçecekleri temsilciler topluluğu,

Genel Kurul sayılabilir.

Mektupla oy bildirme halinde, mektupların, Yönetim Kurulu ve bakanlık temsilcisi önünde incelenmesi sonunda muhtevanın neden ibaret olduğu tespit edilerek tutanağa yazılır. Hazır bulunanlar tarafından imza edilen tutanağa göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe girer.

Grup temsilcileri genel kurulunda her temsilci, temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sahiptir. Temsilcinin aldığı talimata aykırı olarak oy vermesi karara tesir etmez.

 

4582

 

B) Yönetim kurulu:

I – Ödevi ve üye sayısı:

Madde 55 – Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim Kurulu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir.

II – Üyelik şartları ve ücret: (1)

Madde 56 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/14 md.)

Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

I. Türk vatandaşı olmak.

2. Aynı türde başka bir kooperatifin yönetim kurulu üyesi olmamak.

3.(Değişik: 23/1/2008-5728/338 md.) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak.

Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

Bu veya anasözleşmede gösterilecek diğer bir sebeple yönetim kurulu toplantı nisabını kaybederse, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu üyeleri tarafından gecikilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağrılır.

Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaç kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Siciline tescil ettirilir.

Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiç bir ad altında başkaca ödeme yapılamaz.

III – Üyelik süresi:

Madde 57 – Yönetim Kurulu üyeleri en çok 4 yıl için seçilebilirler. Anasözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.

IV – Yönetim ve temsil:

1. Yetkilerin devri:

Madde 58 – Anasözleşme, Genel Kurula veya Yönetim Kuruluna, kooperatifin yönetimini ve temsilini kısmen veya tamamen kooperatif ortağı bulunmaları şart olmıyan bir veya birkaç müdüre veya Yönetim Kurulu üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir.

2. Şümulü ve sınırlandırılması:

Madde 59 – Temsile yetkili şahıslar kooperatif namına onun amacının gerektirdiği bütün hukuki işlemleri yapabilir.

Bu temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hiçbir hüküm ifade etmez. Temsil yetkisinin sadece esas müessesenin veya bir şubenin işlerine hasrolunmasına veya kooperatif unvanının birlikte kullanılmasına dair ticaret siciline tescil edilmiş olan kayıtlar saklıdır.

Yönetime veya temsile yetkili şahısların kooperatife ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan zararlardan kooperatif sorumludur.

 

——————————

(1)  Bu maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan  “… milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, … ” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

 

 

4583

 

(Ek: 6/10/1988 - 3476/15 md.) Kooperatiflerce alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılması şarttır.

(Ek: 6/10/1988 - 3476/15 md.) Alınacak gayrimenkullün kooperatifin amacına uygun olması gerekir.

(Ek: 6/10/1988 - 3476/15 md.) Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

(Ek: 6/10/1988 - 3476/15 md.) Kooperatif ve üst kuruluşlarca tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi, yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.

(Ek: 6/10/1988 - 3476/15 md.) Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.

3. İmza:

Madde 60 – Kooperatifi temsile yetkili kılınan kimseler imzalarını ancak kooperatifin unvanı altına koymak suretiyle kooperatifi bağlarlar.

4. Tescil:

Madde 61 – Kooperatif Yönetim Kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan kararların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret siciline verir.

5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları:

Madde 62 – Yönetim Kurulu, kooperatif işlerinin yönetim için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

Yönetim Kurulu, kendi tutanakları ile Genel Kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilonçonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. (1)

V – Kooperatifin aczi halinde yapılacak işler:

Madde 63 – Kooperatifin aczi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha yukarda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını artık karşılamıyacağını belirtiyorsa yönetim kurulu, Ticaret Bakanlığına ve yapı kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına da keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır.

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına da bilgi verir. Ancak, ortakları ek Ödemelerle yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tespit edilen açık, üç ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret Bakanlığı ve yapı kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığı da haberdar edilir.

 

——————————

(1)  23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 339 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan  “Devlet memurları gibi ceza görürler.” ibaresi “kamu görevlisi gibi cezalandırılır.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

4584

 

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde mahkeme yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılmasını erteliyebilir. Bu takdirde, mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarıyan tedbirleri alır.

VI – İşten çıkarma:

Madde 64 – Yönetim kurulu, işlerin görülmesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı müdürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman azledebilir.

İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır.

C) Denetçiler:

I – Seçim:

Madde 65 – Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder.

Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Genel kurul yedek deneçiler de seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir.

(Ek: 6/10/1988 - 3476/16 md.) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü bentlerinde yer alan hükümler denetçiler hakkında da uygulanır.

II – Çalışma:

I. İnceleme yükümlülüğü:

Madde 66 – Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler.Denetçilerin istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.

Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

2. Rapor düzenlenmesi:

Madde 67 – Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar.

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy kullanamazlar.

3. Sır saklama yükümlülüğü:

Madde 68 – Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin veya ortakların şahısları için zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

III – Özel hükümler:

Madde 69 – Anasözleşme ve genel kurul kararı ile denetleme teşkilatı hakkında daha geniş hükümler koymak, denetçilerin görev ve yetkilerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri öngörmek mümkündür.

 

4585

 

ALTINCI BÖLÜM

Kooperatif Birlikleri, Kooperatifler Merkez Birlikleri,

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve Danışma Kurulu

Görev ve sorumluluk:

Madde 70 – Kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmak, kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için, Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği kurulur.

Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle memurları haklarında 62 nci madde hükmü uygulanır.

Yükümlülük:

Madde 71 – Birliklere katılan kooperatifin ortaklarına, birliğe girmekle kanun veya kendi kooperatiflerin anasözleşmesindeki yükümlülüklerden fazlası yüklenemez.

A) Kooperatif birlikleri:

Madde 72 – Konuları aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif tarafından birlikler kurulabileceği anasözleşmelerinde tesbit edilebilir.

Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur.

(Ek: 6/10/1988 - 3476/17 md.) İlgili bakanlık tarafından bölgeler belirlendiği takdirde, bu bölgelerde aynı çalışma konularına sahip birden fazla kooperatif birliği kurulamaz.

1. Genel kurul:

Madde 73 – Kooperatif birliklerinin en yetkili organı anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde kooperatif temsilcilerinden teşekkül eden genel kuruldur.

Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi mümkündür.

2. Yönetim kurulu:

Madde 74 – Birlik yönetim kurulu, birlik genel kuruluna dahil temsilciler arasından seçilir.

Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin aynı kooperatifin temsilcilerinden olmaması şarttır.

3. Denetim ve eğitim:

Madde 75 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/18 md.)

Kooperatif merkez birlikleri kendisine bağlı birlik ve kooperatifleri denetler ve bunların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılar. Merkez birliği kuruluşu tamamlanmadığı hallerde, birlikler kendisine bağlı kooperatifleri denetler. Üst kuruluşlarca yapılan denetim sonuçları ilgili bakanlığa bildirilir.

Kooperatif ve Üst kuruluşları, Üst kuruluşunun tespit edeceği esaslara göre, kendilerine yönelik denetim ve eğitim hizmetlerine ait giderlere iştirak ederler.

B) Kooperatifler merkez birlikleri:

Madde 76 – Kooperatif birlikleri kendi aralarında kooperatif şeklinde merkez birlikleri kurabilirler.

Merkez birliklerinin genel kurulları bu birliğe dahil kooperatifler birliklerinin genel kurulları tarafından seçilecek temsilcilerden kurulur.

Kooperatifler birliklerinin yönetim kurulları üyeleri merkez birlikleri genel kurullarına üye seçilebilirler.

 

4586

 

(Ek: 6/10/1988 - 3476/19 md.) Aynı çalışma konularına sahip kooperatif birlikleri birden fazla kooperatif merkez birliği kuramazlar.

C) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği:

Madde 77 – Birlikler veya merkez birlikleri kooperatif şeklinde Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini kurabilirler. (Ek cümle: 8/3/2011-6172/21 md.) Sulama Birlikleri Kanunu ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş birlik ve merkez birlikleri de Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine üye olabilirler.

Katılma şartları, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Anasözleşmesinde belirtilir.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Kurulu bu Birliğe dahil birlikler ve merkez birlikleri genel kurullarınca seçilecek temsilcilerden kurulur. Bu Kurulun kooperatif, birlik ve merkez birlikleri yönetim kurullarından teşkil olunacağı anasözleşme ile hüküm altına alınabilir.

D) Temsilcilerin belirtilmesi:

Madde 78 – Birlikler, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Anasözleşmelerinde bunların genel kurullarını teşkil edecek kooperatifler, birlikler ve merkez birlikleri temsilcilerinin adedi, ortak sayısına göre 5 kişiyi geçmemek üzere belirtilir.

Madde 79 – Birlikler Milli Kooperatifler Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Anasözleşmelerini bu kanun hükümlerine göre hazırlarlar.

E) Danışma Kurulu:

Madde 80 – Türkiye Milli Genel Kooperatifler Birliği Genel Yönetim Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilatı, Ticaret, Tarım,Maliye, Köy İşleri, İmar ve İskan, Milli Eğitim ve Sanayi Bakanlıkları, kooperatifleri finanse eden bankalar ve Türkiye Kooperatifçilik Kurumunun birer mümessilinin iştirakiyle "Türkiye Kooperatifleri  Danışma Kurulu" kurulur.

Bu kurulun görev ve yetkileri çalışma şekil ve şartları Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tespit olunur.

  

YEDİNCİ BÖLÜM

Kooperatiflerin Dağılması

A) Dağılma sebepleri:

Madde 81 – (Değişik: 6/10/1988 - 3476/20 md.)

Kooperatif:

1. Anasözleşme gereğince,

2. Genel Kurul kararı ile,

3. İflasın açılmasıyla,

4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine,

5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

7. Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

Dağılır.

Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulune uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. (Ek cümle: 3/6/2010-5983/2 md.) Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutu veya işyeri çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınamaz; ancak, bu eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılırlar. Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.

Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yapar, Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

 

4587

 

Anasözleşme ile özel bir nisap belirlenmemiş ise, tasfiye halinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.

Tasfiye kurulunun görevleri anasözleşmede gösterilir,

Tasfiye kurulu üyeleri, tasfiye işlerinin biran önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlüdür.

56 ncı maddenin 1 inci fıkrasının 3 üncü bendi ile 62 nci madde hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

B) Ticaret siciline bildirme:

Madde 82 – İflastan gayrı hallerde kooperatifin dağılması, yetkili organlar tarafından Ticaret Siciline tescil ile ilan ettirilir. Yetkili organların kimler olacağı Anasözleşmede gösterilir.

C) Tasfiye mamelekin paylaştırılması:

Madde 83 – Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar ancak Anasözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu takdirde, ortaklar arasında paylaştırılır.

Anasözleşmede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında eşit olarak yapılır.

Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair Anasözleşmede açıklama olmadığı takdirde tasfiye neticesinden arta kalan miktar, kooperatifleşme amacına uygun olarak harcanmak üzere Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine bırakılır.

(Son fıkra mülga: 21/2/2001 - 4629/1 md.)

D) Birleşme suretiyle dağılma:

Madde 84 – Bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir kooperatif tarafından devralınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır:

1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin tasfiye hakkındaki hükümlere göre alacaklarını bildirmeye çağırır.

2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçları tediye veya teminata bağlanıncaya kadar ayrı olarak idare edilir. Yönetimi devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri üzerine alır.

3. Devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumludurlar.

4. Mameleki ayrı olarak yönetildiği süre içinde, dağılan kooperatife karşı açılacak davalara dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar.

5. Dağılan kooperatif alacaklılarının devralan kooperatif ve onun alacaklıları ile olan münasebetlerinde, devralınan mallar aynı süre içinde dağılan kooperatife ait sayılır. Devralan kooperatifin iflası halinde ise bu mallar ayrı bir masa teşkil eder. Gerekirse yalnız dağılan kooperatifin borçlarının ödenmesinde kullanılır.

6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak dağılan kooperatifin malları üzerinde tasarruf etmek caiz olduğu andan itibaren birleştirilebilir.

7. Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret Sicili memurluğundan istenir. Borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra kooperatifin kaydı sildirilir.

8. Kooperatifin dağılmasının tescili ile ortakları da bütün hak ve borçları ile birlikte devralan kooperatife katılmış olurlar.

9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece dağılan kooperatifin ortakları yalnız onun borçları için ve o zamana kadar sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar dairesinde takip olunabilirler.

 

4588

 

10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin ortaklarının sorumlulukları veya ek ödeme yükümlülükleri birleşme neticesinde hafiflemeye uğradığı ölçüde, bu hafifleme dağılan kooperatifin alacaklılarına karşı ileri sürülemez.

11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin ortakları için şahsi sorumluluk veya ek ödeme yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı taktirde birleşme kararı, ancak bütün ortakların 3/4 ünün çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme kararına katılmamış olan ve bundan başka kararın ilanı tarihinden başlamak üzere üç ay içinde kooperatiften çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz.

E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından devralınmak:

Madde 85 – Bir kooperatifin varlığı, belediye, ekonomik bir Devlet kuruluşu, kamu müessesesi veya kamuya yararlı dernek veya cemiyetler tarafından da devralınabilir. Bu takdirde genel kurulca alınacak kararın dağılmaya ait hükümlere göre tescil ve ilan ettirilmesi gerekir.

Bu gibi kooperatif varlığının, Devlete ait ekonomik kuruluş veya herhangi bir ekonomik kuruluş veya herhangi bir dernek veya cemiyet tarafından devralınması hallerinde genel kurul tasfiye yapılmamasına karar verebilir.

Devir kararının ilan edildiği tarihten itibaren kooperatifin aktif ve pasifi devralana intikal etmiş olur. Dağılan kooperatifin adı ticaret sicilinden sildirilir. Bu husus ayrıca ilan ettirilir.

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilan tarihinden itibaren üç ay içinde yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat, müessese veya kooperatif tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetkileri

 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri:

Madde 86 – Ticaret Bakanlığının kooperatifleri ilgilendiren başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1. Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merkez birliklerine, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine kuruluş ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütleriyle yönetimlerinde ve çalışmalarında yardımcı olmak,

2. Kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek,

3. Kooperatiflerin, birliklerin, merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek,

4. Kooperatiflerin, bilhassa istihsale yararlı kooperatiflerin kuruluşu, öncelikle kredilenmesi ve memleket yararına faaliyette bulunmaları hususunda ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüsleri yapmak ve koordinatör olarak vazife görmek.

5. (Ek: 6/10/1988 - 3476/21 md.) Kooperatifler mevzuatının uygulanmasında ve kooperatiflerle üst kuruluşlara yapılacak desteklemelerle ilgili kamu ve sosyal güvenlik fonları konusunda düzenleyici tasarruflarda bulunmak.

B) Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve kararların yürürlük şartı:

Madde 87 – Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarında temsilci bulundurur.

Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam eder.

İdare, bildirilen günde temsilci bulunmasını sağlar.

 

4589

 

(Değişik: 6/10/1988 - 3476/22 md.) Temsilciler, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler. Temsilcilerden her birine  birinci derece kadrolu memur için tesbit edilen en yüksek yurt içi harcırahının bir günlük tutarının iki katını geçmemek üzere ilgili bakanlıkça tespit edilen tutarda ücret ödenir. Bu ücret görevli temsilciye ödenmek üzere kooperatif ve üst kuruluşlarınca genel kurul öncesinde maliye veznesine yatırılır.

Genel kurul kararlarını muhtevi tutanaklar ile toplantıya katılanların listesi temsilciler tarafından imzalanır. Temsilci, genel kurulda, kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü tutanakla belirtmeye mecburdur.

Temsilcinin niteliği ve görevi tüzükte belirtilir.

Ancak usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrasını temin etmek üzere, mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır.

C) Örnek anasözleşme hazırlanması:

Madde 88 – Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği için bu teşekküllerin mütalaasının da alınmak kaydiyle örnek anasözleşmeler hazırlar, yapı kooperatifleri için bu görev Ticaret ve İmar ve İskan Bakanlığınca müştereken kullanılır.

D) Muhasebe usulü ve defterler:

Madde 89 – Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir.

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.

E) Teftiş ve denetleme:

Madde 90 – (Değişik: 3/6/2010-5983/3 md.)

İlgili bakanlık; kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine veya denetim için görevlendirilecek olan personele denetlettirebilir.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/1/2012 tarihli ve E.: 2010/79, K.: 2012/9 sayılı Kararı ile.)

Birinci fıkradaki teşekküller, denetim sonuçlarına göre ilgili bakanlıkça verilecek talimata uymak zorundadırlar. Yapılan denetimler sonucunda, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin ve bunların iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, hukuka açıkça aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, ilgili Bakanlık, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara yol açılmasının engellenmesi amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son verebilir. Bu durumda ilgili Bakanlık, bir yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için gerekli tedbirleri alır.

Kooperatifler ve üst kuruluşlarına kredi veren kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve ilgili bakanlıklar; verilen kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından denetleyebilirler.

Kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

Birinci fıkradaki teşekküller, ilgili Bakanlıkça teşekküle ilişkin olarak istenilen her türlü bilgi, belge ve kayıtları, tanınan süre içinde tam olarak vermek zorundadır.

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme:

Madde 91 – (Değişik birinci fıkra: 6/10/1988 - 3476/24 md.) İlgili bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını denetleme işleri için görevlendirebilir.

 

4590

 

Bunlara mütaallik esaslar 90 ıncı madde gereğince hazırlanacak tüzükle belirtilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

A) Siyasi faaliyet yasağı:

Madde 92 – (Mülga: 12/6/1997 - 4274/1 md.)

B) Muaflıklar:

Madde 93 – 1. Kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği;

a) Birbirlerinden ve ortaklarından  aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet etmeleri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden,

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesi her nevi harçtan ve Damga Vergisinden,

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahip oldukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden,

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından,

Muaftır.

e) 13 üncü madde gereğince verilecek bildiri Damga Vergisine, diğer harç ve resimlere tabi değildir.

2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, kooperatif birliklerine, kooperatif merkez birliklerine, Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine sermaye konulması halinde bunlar Emlak Alım Vergisi Kanununun 9 uncu maddesindeki indirimli nispetten,

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 16 ncı bendindeki esaslar dahilinde Kurumlar Vergisi muaflığından,

Faydalanırlar.

4. Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen üst kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fıkrasından gayri fıkralarında yazılı muaflıklardan istifade edemezler.

C) Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlıyacak fon:

Madde 94 – (Mülga: 21/2/2001 - 4629/1 md.)

D) Uyuşmazlıklar, hakem kurulları:

Madde 95 – Kooperatif organları ile kooperatifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği arasında iştigal konularına giren hususlardan dolayı çıkan anlaşmazlıklar, genel hükümler saklı kalmak şartiyle anasözleşmelerinde öngörülen hakem kurullarınca da halledilebilir.

 

4590-1

 

E) Saklı hükümler:

Madde 96 – 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri ve 7116 sayılı Kanunun yapı kooperatiflerine ait hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, yukarıda zikredilen kanunlarda açıklık olmıyan hallerde bu kanun hükümleri uygulanır.

Madde 97 – 2834 ve 2836 sayılı kanunlarla kurulan kooperatif ve kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri halinde teşkilatlanabilecekleri gibi Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine de girebilirler.

F) Anonim şirket hükümlerine atıf:

Madde 98 – Bu kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki Anonim şirketlere ait hükümler uygulanır.

G) Davaların niteliği ve muhakeme usulü:

Madde 99 – Bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava sayılır.

Bu davalarda basit muhakeme usulü uygulanır.

H) Kaldırılan hükümler:

Madde 100 – Türk Ticaret Kanununun kooperatiflere ait 6 ncı faslını teşkil eden 485 - 502 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili Bakanlık:

Ek Madde 1 – (Ek: 6/10/1988 - 3476/26 md.)

Bu Kanunda geçen Bakanlık isimleri "İlgili bakanlık" olarak değiştirilmiştir.

(Değişik ikinci fıkra: 3/6/2010-5983/4 md.) İlgili bakanlık deyiminden, bu Kanun kapsamındaki tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve diğer kooperatifler ve üst kuruluşlar için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı anlaşılır.

Cezai sorumluluk:

Ek Madde 2 – (Ek: 6/10/1988 - 3476/26 md.; Değişik: 23/1/2008-5728/340 md.)

1. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasına, 16 ncı maddenin beşinci fıkrasına, 56 ncı maddenin altıncı fıkrasına, 59 uncu maddenin dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına ve 90 ıncı maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

2. Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri ile 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına, 8 inci maddenin ikinci fıkrasına, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasına ve 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî  para cezası ile cezalandırılırlar.

3. 56 ncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına, 66 ve 67 nci maddeye aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyeleri bir aydan altı aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî  para cezası ile cezalandırılırlar.

İlgili bakanlık, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde bulunabilir.

 

4590-2

 

Bağdaşmayan görevler

Ek Madde 3 – (Ek: 29/3/2011-6215/18 md.)

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

Birinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra birinci fıkradaki diğer görevleri edinen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu kooperatifler ve üst kuruluşları ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

Birinci fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diğerlerinden ayrılırlar. Süresi içerisinde tercihte bulunmayanların seçilmiş oldukları kooperatif veya üst kuruluşlarındaki yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendiliğinden sona erer.

Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkı

Ek Madde 4 – (Ek: 20/2/2014-6525/9 md.)

Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tam sayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu hakkını kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurula adaylarını önerir. Genel kurul, bu şekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen adaylar arasından seçer. Üniversitenin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmaz.

Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak, yetki ve görevlerini haizdir. Üniversiteler, bu üyelerin kooperatif yönetim kurulu üyesi sıfatıyla işledikleri fiillerden ve yaptıkları işlemlerden dolayı kooperatife ve onun alacaklılarıyla ortaklarına karşı sorumludur. Üniversitenin rücu hakkı saklıdır.

 

 

               

 

4590-3

 

   Geçici Hüküm:

   Geçici Madde 1 – (24/4/1969 - 1163 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır; Değişik: 16/11/1971 - 1496/1 md.)

   Halen kuruluş ve faaliyette bulunan kooperatifler sözleşmelerini üç sene içinde bu kanun hükümlerine intıbak ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet etmiyen kooperatifler dağılmış sayılırlar. Kanunen tasfiye ile vazifelendirilmiş kimseler tarafından dağılmadan başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği takdirde Ticaret Bakanlığı veya Hazine tarafından mahkemeden tasfiye memuru atanması istenebilir.

   Anasözleşmelerini bu kanuna intıbak ettirmek için kooperatiflerin yapacakları genel kurullar, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verilir.

   Geçici Madde 2 – (Ek: 8/6/1981 - 2475/2 md. ile gelen geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

   Bu Kanunun yayımından önce kurulmuş bulunan ve Kamu Kuruluşlarından kredi alan yapı kooperatiflerinin anasözleşmelerindeki 1163 sayılı Kooparatifler Kanununun bu Kanunla değişik 52 nci maddesine aykırı hükümler, herhangi bir işlem yapılmaksızın anılan maddeye göre düzeltilmiş sayılır.

   Geçici Madde 3 – (Ek: 3/6/2010-5983/5 md.)

   1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara dair her türlü hak, yetki ve görevler Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemleri yürütmeye, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapmaya, gerekli görülenleri tasfiye etmeye yetkilidir.

   Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; Kooperatifler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılan iş ve işlemlerden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde taraf olur ve bu Bakanlık leh ve aleyhine açılmış ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce bu Bakanlık tarafından yapılmış olan iş ve işlemler sebebiyle açılacak olan davalarda kendiliğinden taraf sıfatını kazanır.

   Bu madde ile devredilmesi öngörülen her türlü işleme ilişkin evrak ile dava dosyaları ve sair malzemenin devri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

   Geçici Madde 4 – (Ek: 3/6/2010-5983/5 md.)

   Bayındırlık ve İskan Bakanlığının personel ve teşkilat yapısı, yapı kooperatifleri ile ilgili olarak bu Kanun ile verilen görevleri yürütmeye hazır hâle getirilinceye kadar, hizmetine ihtiyaç duyulan personel, her türlü özlük hakları saklı kalmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçici olarak görevlendirilir.

               

 

               

 

4590-4

 

Geçici Madde 5 – (Ek: 20/2/2014-6525/10 md.)

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmüne göre ortağı olduğu kooperatifin yönetim kurulunda üye bulundurmak isteyen üniversitenin, kooperatife yazılı talebini izleyen iki ay içinde toplanacak şekilde genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Bu süre içinde genel kurul toplanamadığı takdirde, ilgili üniversite tarafından Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine, genel kurulu çağrı yetkisi başvuru sahibine verilebilir. Bu toplantı gündeminde, kooperatif ana sözleşmesinin bu Kanunun ek 4 üncü madde hükmüne intibakının ve yönetim kurulu üye seçiminin bulunması zorunludur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevi bu genel kurulun toplantı tarihinde sona erer.

Kooperatiflerin birinci fıkra uyarınca yapacakları genel kurul, olağan genel kurulların usul ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verir.

   İ) Yürürlüğe girme:

   Madde 101 – Bu kanun yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer.

   I) Kanunu yürütecek makam:

   Madde 102 – Bu kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.

 

4591

 

24/4/1969 TARİH VE 1163 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

 

1 – 6/10/1988 tarihli ve 3476 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1 – Unvanlı 1 inci maddede belirlenen esasa uymayan kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşme değişikliği yapmak suretiyle unvanlarını altı ay içinde bu Kanuna uygun hale getirerek tescil ettirmek zorundadırlar.

Bu Kanunun 14 üncü maddesiyle değiştirilen 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, aynı türde birden fazla kooperatifte yönetim kurulu üyesi olanlar, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 3 ay içerisinde bu üyeliklerinden yalnız birini tercih ederek diğerlerinden ayrılırlar.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce tüzelkişilik kazanmış olan kooperatif üst kuruluşları bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş sayılır.

Geçici Madde 3 – Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatifler,anasözleşmelerini iki yıl içerisinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet etmiyen kooperatifler dağılmış sayılır. Kanunen tasfiye ile görevlendirilmiş kimseler tarafından dağılmadan başlıyarak iki ay içerisinde tasfiyeye geçilmediği takdirde, ilgili bakanlık veya Hazine tarafından mahkemeden tasfiye memuru atanması istenebilir.

Anasözleşmelerini bu Kanuna intibak ettirmek için kooperatiflerin yapacakları genel kurullar, olağan genel kurulların usül ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verirler.

Odaların mahiyet ve gayesi:
Madde 1 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/1 md.)

Ziraat Odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek,tarım sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Kuruluş ve çalışma sahaları:
Madde 2 - Ziraat Odaları, bu kanunun 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı Umumi Heyetin teşekkülü ve faaliyete geçmesi üzerine kurulmuş olur.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/2 md.) Ziraat Odalarının kuruluş ve çalışma sahaları kaza sınırlarıdır. Ancak bu sınırlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği idare heyetinin gerekçeli kararı ile odası kurulmamış ondörtten daha az muhtarlık çevresi olan kazanın, en yakın kaza ziraat odası ile birleştirilerek genişletilebilir.

(Ek: 14/2/1984 - 2979/2 md; (Değişik: 18/6/1997-4276/11 md.) Ziraat odaları,kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Odaların vazifeleri:
Madde 3 - Ziraat odalarının başlıca vazifeleri şunlardır:

I - Mecburi vazifeler:

a) Ziraat ve ziraatle uğraşan çiftçi ve işçiyi alakadar eden bilümum bilgileri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, kendi çevrelerine mahsus istatistikler yapmak ve neşretmek ve alakalılarca istenilen bilgi ve kayıtları vermek;
b) Vekaletlere veya bunlara bağlı müesseselere, idari makamlara, belediyelere, bankalara ve diğer mesleki odalara faaliyet mevzularına mütaallik tekliflerde bulunmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi sergilere ve lüzum gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek;
c) Ziraatin gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuatın tedvini maksadiyle Odalar Birliğine teklifte bulunmak;
ç) Köylerin içtimai ve iktisadi kalkınmasına dair plan ve programların hazırlanmasında ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yapmak ve yardımcı olmak; 
d) Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kursları, kış dershaneleri tesis ve konferanslar tertibetmek; ziraat tahsilini teşvik eylemek; ziraat öğretim ve eğitim sistemi hakkında müşahede ve mütalaalarını ilgililere bildirmek;
e) Bölgelerindeki ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması elverişli yerlerde kavaklık, söğütlük vesair ağaçlıkların tesis edilmesi hususlarında halkı teşvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak; ağaç ve orman sevgisini yaymak;
f) Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere açılacak kredilere ve verilecek tohumluklara esas olmak üzere gerekli malümatı, krediyi ve tohumluğu verecek teşekküllere bildirmek ve bunların yerlerine sarf edilip edilmediğini mahallinde tetkik ve takibetmek, neticelerini ilgili teşekküllere haber vermek;
g) Fenni ve modern ziraat işletmesi kurmak istiyenlere yol göstermek, bunların plan ve hesaplarını yaptırmak, kredi imkanlarını hazırlamak; çiftçilerin her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ve Odaca temin edilen mütahassıs ve ustalardan parasız faydalanmasını eldeki imkan nispetinde sağlamak;
h) Sergiler, panayırlar açmak, müsabakalar tertibetmek, mahsullerin standartlaşmasına çalışmak;
ı) İlgililerin ve resmi makamların talebi üzerine meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere ehlivukuf listesi göndermek;
i) Diğer meslek odaları ve teşekkülleriyle kendi sahası dahilinde işbirliği yapmak.

II - Bütçe imkanına bağlı vazifeler:

a) Ziraat Vekaleti ile işbirliği yaparak ziraatle ilgili laboratuvarlar, müzeler, kulüpler, kitaplıklar seyyar sinemalar ilaçlama ve tohum satış yerleri, bitki ve hayvan hastalıklariyle mücadele müesseseleri, her nevi ziraat sanayii tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve numune ahır ve ağılları, aşım durakları, örnek ziraat işletmeleri açmak ve işletmek, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliğini muhafaza için tatbikat grupları kurmak ve çalıştırmak;
b) Ziraatle ilgili kooperatifler kurmak veya bu kabil kooperatiflere ortak olmak;
c) Kabiliyetli ve muhtaç çiftçi çocuklarını memleket iç ve dışındaki ziraat okullarında Oda hesabına okutmak veya ihtisas ve staj için göndermek.

Odaların üyeleri:
Madde 4 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat odalarının asli, fahri ve müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

I - Asli üyeler:

Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden;
a) Hakiki reşit şahıslar;
b) Hükmi şahıslar;
c) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/3 md.) Tüzelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete,katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır.

Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollariyle yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman ve hayvan ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine, muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik denir.

İç sularda balıkçılık yapılması da bu kanunun uygulanması bakımından çiftçilik sayılır.

Yukardaki faaliyetleri mal sahibi, kiracı, yarıcı, veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi denir.

II - Fahri üyeler:

Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddi ve manevi yardımlardan bulunan kimselerdir. Fahri üyeler oda meclisleri tarafından seçilir.

III - Müşavir üyeler:

Oda meclis ve idare heyetleri ve Odalar Birliği Umumi Heyeti ve İdare Heyetince lüzum görüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade maksadiyle kendilerine başvurulan kimselerdir.

Üye kaydı:
Madde 5 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının "b" ve "c" bentlerinde yazılı hükmi şahıslar, işletme ve müesseseler, şekli nizamnamede gösterilecek asli üyelik bayannamesini vilayet merkezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara vermeye mecburdurlar.

Asli üye vasıflarını haiz hakiki şahıslar hakkında nizamnamede istenilen malümat bulundukları köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya heyetlerince cetvel halinde tanzim ve tasdik edilerek muhtarlar tarafından vilayet merkezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara tevdi olunur. Bu cetveller odalar tarafından onaylandıktan sonra bir ay süre ile ilan tahtasına ve köylerde muhtarlar tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik durumlarında vukua gelen değişiklikleri yılda bir defa ve nizamnamede gösterilecek zamanda odalara bildirmekle yükümlüdürler.

Kayda müteallik itirazlar nizamnamede yazılı usule göre oda idare heyetlerince karara bağlanır. İdare heyeti kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine itiraz edilebilir.

Oda uzuvları:
Madde 6 - Ziraat odalarının uzuvları şunlardır:

a) Oda Umumi Heyeti;
b) Oda Meclisi;
c) Oda İdare Heyeti.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/4 md.) Bu uzuvlara seçileceklerde aranacak nitelikler nizamnamede gösterilir.

Ziraat Odası Umumi Heyeti ve görevleri:
Madde 7 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/5 md.)

Ziraat Odası Umumi Heyeti seçim çevrelerinden gelen delegelerden oluşur.

Oda Umumi Heyeti için yapılacak seçimlerde her köy, kasaba ve şehirlerde ise her mahalle muhtarlığı birer seçim çevresi sayılır.

Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı oda asli üyesi hakiki şahıslarla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmi şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık ayı içerisinde kendi aralarından gizli oyla seçilir.

Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar olan seçim çevrelerinde bir asıl, bir yedek, beşyüzden yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye için bir asıl, bir yedektir.

Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim usulleri nizamnamede gösterilir.

Oda Umumi Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçimi izleyen Şubat ayı içinde toplanır. Umumi Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik İdare Heyetinin kararı yahut Umumi Heyet Üyelerinden üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileri dedavet edilir. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.

Oda Umumi Heyeti, delege tamsayısının çoğunluğu ile oturuma geçer.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumi Heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya iştirak eden delegelerle görüşmelere başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda İdare Heyetinin ibra edilip edilmemesi konusunu karara bağlamak, kesinhesapları kabul veya reddetmek, İdare Heyetinin ve Oda Meclisinin teklif edeceği bütçe ile çalışma programını aynen veya değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek asli ve yedek üyeleri seçmek, Oda Meclisi ve İdare Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu Kanuna uygun gerekli karar ve tedbirleri almak, Oda Umumi Heyetinin görevleridir.

Umumi heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçimlerinin yapılması:
Madde 8 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/6 md.)

Umumi heyetlerin toplantıya çağrılmasında ve uzuv seçimlerinin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Umumi heyetleri toplantıya çağrı:
Ziraat Odası Umumi Heyeti, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantılarına iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce, toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı yapılır.
İadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektubunda, toplantının yeri, tarihi, saati ile gündemi belirtilir.
b) Uzuv seçimlerinin yapılması:
Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin uzuv seçimleri, yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.

Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantılarından en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve temsilcileri belirleyen listeler, üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.Toplantının gündemi, yeri,günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da yazıda belirtilir. Ziraat Odası Umumi Heyeti ile Vilayet Kongresi gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün içinde sonuçlandırılır. Ziraat Odası Umumi Heyetince seçimle belirlenen Oda Meclisi üyeleri, aynı gün gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda İdare Heyeti Heyeti üyelerini seçerler. Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantısının tarihi, gündeminde yer alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilcileri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar.Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi gün önce adalet daireleri ile Oda veya Birlikte ilan yerine asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak ilgili Ziraat Odası veya Ziraat Odaları Birliğine gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula yaşlı üye başkanlık eder.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Birden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için,sandıklarda oy kullanacakların sayısı, her sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere görevli hakim tarafından tespit edilir. Sandıklar numaralandırılır ve her sandık için ayrı bir kurul oluşturulur. Hakim tarafından belirlenen sayının dörtte birine kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Bir sandığın ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, aynı numara altında iki sandık kullanılabilir. Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu nezaret eder.

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır.Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim Sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından, imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine bildirir.

Hakim seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili Oda veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.

İlçe Seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine,"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Ziraat Odaları Birliği ile ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır.

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

Oda Meclisi:
Madde 9 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat Odası Meclisi, umumi heyet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi heyet üye tamsayısının yarı sayısında üyeden teşekkül eder.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/7 md.) Umumi Heyetteki üye sayısı ne olursa olsun Oda Meclisi üye sayısı yirmibiri geçemez. Aynı sayıda yedek üye seçilir.

(Değişik:14/2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri arasında bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter üye seçer.

(Ek: 14/-2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekreter üyeler, Oda İdare Heyeti üyeliğine seçilemezler.

Oda Meclisinin vazifeleri:
Madde 10 - Ziraat Odası Meclisinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Bu kanunun maksat ve gayesini gerçekleştirmek için gerekli karar ve tedbirleri almak;
b) Kendi arasından Oda İdare Heyetini seçmek ve icabında değiştirmek;
c) Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafların halline çalışmak;
ç) Oda azaları hakkında bu kanunda yazılı cezaları karara bağlamak;
d) İdare Heyetinin tesbit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat derecelerine ve miktarlarına karşı oda azalarının yapacağı itirazları tetkik ederek kati şekilde karara bağlamak;
e) Memleket iç ve dışında zirai ve iktisadi teşekküllere aza veya fahri muhabir olmak gibi hususları karara bağlamak ve bunlardan dış memleketlere mütaallik olanları Birliğin tasvibine sunmak;
f) Muhtaç çiftçi ve köylülere Odaca yapılacak teknik ve içtimai yardımları karara bağlamak;
g) Oda tarafından açılacak zirai kursları tesbit etmek; zirai eğitim ve öğretim bakımından mahalli ihtiyaçları belirtmek ve bu hususta Ziraat Vekaletine raporlar vermek; Oda adına okutulacak talebeleri ayırmak;
h) Oda kadro ve bütçesini tesbit etmek, İdare Heyetinin teklifi üzerine bütçede lüzumlu münakaleleri yapmak ve kati hesapları karara bağlamak, hakem ve bilirkişi listelerini tasdik etmek;
ı) İdare heyetlerinin teklifi üzerine veya re'sen; kendi azası arasından veya hariçten temin edeceği kimselerle muayyen mevzular üzerinde çalışmak ve faaliyet neticelerini bir raporla meclis riyasetine vermek maksadiyle, ihtısas komiteleri kurabilmek;
i) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunun odalara verdiği vazife ve salahiyetlerin kullanılması için, Oda İdare Heyeti tarafından hazırlanacak talimatnameleri tetkik ve tasdik etmek.

İdare Heyeti:
Madde 11 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/8 md.) Ziraat Odası İdare Heyeti, Oda Meclisinin iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Oda İdare Heyeti her yıl seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir muhasip seçer.

İdare Heyetinin vazifeleri:
Madde 12 - Oda İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Mevzuat ve üst mercilerin kararları dairesinde Odanın işlerini yürütmek ve Odanın kanuni vazifelerini gerçekleştirmek için lüzumlu olan işleri yapmak;
b) Bütçe ve kesin hesabı ve aktarma tekliflerini, aylık muvazeneyi ve bunlara ait raporları Oda Meclisine vermek;
c) Odada çalıştırılacak kimseleri (Başkatip hariç) tayin etmek, ücretlerini tesbit etmek ve icabında vazifelerine son vermek;
ç) Oda Meclisine ceza ve mükafat tekliflerinde bulunmak, kendi salahiyeti dahilindeki cezaları vermek, meclisçe verilecek karar ve cezaları tatbik etmek; 
d) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlıyarak meclisin tasdikına sunmak;
e) Çiftçiliğe ait veya oda azasına mütaallik belgeleri tasdik etmek;
f) Çiftçi kütüklerini ve aza defterlerini tutmak ve işlemek;
g) Bütçe dahilinde sarfiyat yapmak;
h) Zirai indeks ve istatistikleri tanzim etmek;
ı) Odanın bilümum mallarını idare ve hüsnü muhafaza eylemek;
i) Zirai mahsul piyasa fiyatlarını takibedip yaymak;
j) Mesleki toplantılara Ziraat Odalarından gönderilecek temsilcileri seçmek.

Odayı temsil:
Madde 13 - Ziraat odalarını protokolde meclisi reisi veya reis vekili, bulunmadıkları takdirde reisin tevkil edeceği meclise dahil kimseler temsil eder.

Odanın kanuni mümessili idare heyeti reisidir. Bununla beraber Oda Dahili Talimatnamesi dairesinde idare heyeti reisleri veya reis vekilleri ile diğer bir veya bir kaç azanın müşterek imzaları ancak odaları ilzam eder.

Oda Meclisinin kararı ile İdare Heyetinin salahiyetlerinden bir kısmı İdare Heyeti azasından bir veya birkaçına yahut başkatibe devrolunabilir.

Oda bütçelerinden sarfiyat reis veya reis vekili ile başkatibin, başkatibin bulunmadığı hallerde muhasip azanın müşterek imzası ile yapılır. 100 liraya kadar müteferrik sarfiyat, sonradan İdare Heyetinin tasdikına sunulmak şartiyle başkatip tarafından re'sen yapılabilir.

Toplantılar:
Madde 14 - Ziraat Odası İdare Heyeti haftada, Oda Meclisi ayda birer defa kendiliklerinden toplanırlar. Reislerin veya mürettep aza sayısının üçte ikisinin daveti üzerine her zaman toplanabilirler.

Oda Başkatibi:
Madde 15 - İmkanları müsait olan odaların birer başkatibi bulunur. Oda başkatibi Ziraat Fakültesi veya ziraat okulu mezunu ve tercihan yabancı memleketlerde tahsil veya staj görmüş yahut ziraatle bilfiil uğraşmış olanlardan İdare Heyetince seçilir ve Oda Meclisince tayin olunur. Başkatip Odanın işlerini çevirmekle vazifeli ve İdare Heyeti toplantılarında rey sahibidir. Bütçesi müsait ve işi çok odalarda başkatibe yardımcı verilebilir.

Muhabirlikler:
Madde 16 - Oda Meclisi lüzum ve imkan gördüğü seçim çevrelerinde muhabirlikler ihdas edebilir.

Muhabirliklerin vazifesi, o yerde oda faaliyetlerinin semereli şekilde neticelenmesine çalışma, çiftçi kütüklerinin tutulmasını kolaylaştırmak ve oda çalışmalarına her türlü yardımı yapmaktır.

Vilayet kongresi:
Madde 17 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

(Değişik : 14/2/1984 - 2979/9 md.) İki yılda bir Mart ayında her il sınırı içindeki ziraat Odaları Meclisinden beşer, İdare Heyetlerinden de ikişer temsilci İl Merkezinde kongre halinde toplanır. Toplantıyı İl Merkezi Ziraat Odası düzenler. İl Merkez Ziraat Odası olmayan yerlerde bu düzenlemeyi Birliğin vazifeli kılacağı o ildeki bir Ziraat Odası yapar. Bu kongreye o il dahilinde tarımla ilgili teşkilat ve müesseselerin temsilcileri davet olunur. Ancak bu temsilcilerin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur.

İl kongresi üye tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Toplantı günü çoğunluk sağlanamazsa ertesi günü nisaba bakılmaksızın toplantı yapılır.

Valiler kongrenin toplanması ve çalışması için gerekli yardımları yapmakla görevlidir.

Kongrede:

a) İl dahilindeki odaların senelik çalışma programları ve raporları, uygulama sonuçları ve karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri,
b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği,
c) Odaların dilekleri ve ihtiyaçları,
ç) İl koordinasyon kurulunun senelik çalışma programları ve raporları uygulama sonuçları,
d) Kongre üyeleri arasından Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetine iki yıl için katılacak asil ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi,
Konuları görüşülür ve karara bağlanır.

Kongre için lüzumlu idari masraflar Odalar Birliğince karşılanır.

Uzuvların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi:
Madde 18 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/10 md.)

(Değişik birinci fıkra: 18/6/1997-4276/12 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren ziraat odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Görevlerine son verilen uzuvların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli uzuvları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda ve Birlik Uzuvları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen uzuv üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu uzuvların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

(Değişik: 18/6/1997-4276/12 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, ziraat odaları ile Ziraat Odaları Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. (3)

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Umumi Heyet ve Vilayet Kongresi hakkında uygulanmaz.

Oda İdare Heyetlerinin, çalışmalarını mesleki ahlak ve ülkenin genel menfaatleri ile uygun olarak yürütmemesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması hallerinde Oda Meclisleri tarafından görevlerine son verilip yerlerine yenileri seçilir. Yeni İdare Heyetleri görevlerine son verilenlerin sürelerini tamamlar.

Oda Meclisleri ise, üye tam sayısının yarısından fazlasının yazılı talebi ve yine üye tam sayısının üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi kendini görevden uzaklaştırır.

Oda İdare Heyetlerinin görevlerine Oda Meclisleri tarafından son verilmesini gerektiren fiillerde bulunan, ayrıca Oda Umumi Heyet ve Birlik kararlarına uymayan Oda Meclislerinin görevlerine de Oda Umumi Heyeti veya Birlik İdare Heyeti kararıyla son verilir. Bu hallerde Oda Meclisi Birlik İdare Heyeti tarafından yeniden oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan yeni Oda Meclisi eskisinin süresini tamamlar Yeni Oda Meclisi oluşturuluncaya kadar bu Kanunda ve nizamnamede gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından belirtilir.

Oda gelirleri:
Madde 19 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat odalarının gelirleri şunlardır:

a) Giriş ücreti,
b) Yıllık aidat,
c) Yayın gelirleri,
ç) Bağışlar ve yardımlar,
d) Para cezaları,
e) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek karlar,
f) Ziraat sergilerinin duhuliye hasılatı,
g) 31 inci maddenin "d", "e" ve "f" fıkraların da yazılı gelirlerden düşecek pay,
h) Odalar Birliğinden yapılacak yardım.

Giriş ücretleri ve yıllık aidat:
Madde 20 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/11 md.)

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre Odalara kayıtlı olanlardan tahsil edilecek yıllık aidat miktarlarına göre üyeler beş dereceye ayrılır. Derecelerinin belirlenmesinde üyenin herhangi bir masraf indirimine yer verilmeyen gelirini ifade eden, yıllık gayrisafi çiftçilik geliri dikkate alınır.

a) 3 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece,
b) 1 500 000 ile 3 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (1 500 000 lira dahil) ikinci derece,
c) 600 000 ile 1 500 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (600 000 lira dahil) üçüncü derece,
ç) 300 000 ile 600 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (300 000 lira dahil) dördüncü derece,
d) 300 000 liradan az gayrisafi çiftçilik geliri olanlar beşinci derece,
Çiftçi sayılırlar.

Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat miktarı, birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler için binde üç dördüncü derece çiftçiler için binde iki, beşinci derece çiftçiler için binde bir nispetine göre hesaplanır.

Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerine göre Odalara kaydedilen üyeler ise, yıllık gayrisafi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrılır.

a) 9 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birinci derece,
b) 3 000 000 ile 9 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar (3 000 000 lira dahil) ikinci derece,
c) 3 000 000 liradan aşağı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar üçüncü derece,
Çiftçi sayılırlar.

Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarı da, birinci derece çiftçiler için binde yedi, ikinci derece çiftçiler için binde altı, üçüncü derece çiftciler için binde beş nispetine göre hesaplanır.

Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; birinci derece çiftçilerden 1 000 lira, ikinci derece çiftçilerden 500 lira, üçüncü derece çiftcilerden 200 lira, dördüncü derece çiftcilerden 100 lira ve beşinci derece çiftçilerden 50 liradır.

Yukarıdaki esaslara göre tespit edilecek yıllık aidat miktarları ellibin liradan çok ikiyüzelli liradan az olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu Kararıyla üç katına kadar artırılabilir.

Resen yapılacak kayıtlarını ve tespit olunacak derecelerini durumlarına uygun bulmayanlar nizamnamede tespit edilecek usuller dairesinde Oda Meclisine itiraz edebilirler.

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle işletme ve kuruluşlara, içinde bulunulan yıl hariç olmak üzere, geçmiş üç yıldan önceki yıllar için aidat tahakkuk ettirilemez.

Tahakkuk yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilemeyen giriş ücretleri ve yıllık aidatlar zaman aşımına uğrar.

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin usuller nizamnamede belirtilir.

Birlik hissesi:
Madde 21 - Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin yüzde onunu ertesi yılın başında Birlik adına o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubesine yatırmaya mecburdurlar.

Mali salahiyetler:
Madde 22 - Odalar, meclisleri karariyle ve gayelerine uygun olmak kaydiyle gayrimenkul iktisabına, satmaya rehin etmeye, ödünç para almaya, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmaya, mükafatlar dağıtmaya salahiyetlidir.

BÖLÜM II
Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Ziraat Odaları Birliğinin mahiyeti:
Madde 23 - Bu kanun ile kendisine verilen vazifeleri ifa etmek ve amme hükmi şahsiyetini haiz olmak üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği kurulur. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

(Ek: 14/2/1984 - 2979/12 md; Değişik: 18/6/1997-4276/13 md.) Ziraat Odaları Birliği, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

Birliğin vazifeleri:
Madde 24 - Ziraat Odaları Birliğinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Odalar arasında çıkacak ihtilafları kati olarak halletmek;
b) Odalar arasında işbirliği ve ahengi temin etmek;
c) Hükümetin ziraat politikası ve programının tahakkukuna çalışmak, bunun neticeleri hakkında Odaların düşüncelerini Hükümet makamlarına bildirmek ve tadili gereken hususlarda temennilerde bulunmak;
ç) Ziraat ve müstahsılla ilgili bilcümle mevzuatı incelemek ve bunlar hakkındaki düşüncelerini ilgili makamlara bildirmek;
d) Odalar için yaptırılacak bina planlarını hazırlatmak; alınacak mefruşat, malzeme, makina tiplerini tesbit etmek, odaların alım satım, bütçe hesap, muamele ve kayıt işlerini birleştirmek için tek tip muamele ve muhasebe talimatnamesi hazırlamak;
e) Türkiye ziraati hakkında odalardan alacağı kayıtlara ve malümata göre umumi raporlar tanzim etmek ve Ziraat Vekaletine vermek ve yayınlamak; bültenler çıkarmak;
f) Türkiye dışındaki Ziraat Odalarının hizmet ve faaliyetlerini takibetmek, zirai yayın ve yeniliklerden Türkiye'yi ilgilendiren kısımları derleyip yaymak ve lüzumu halinde bu mevzularda Ziraat Vekaletine raporlar vermek;
g) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/13 md.) İdare heyeti kararı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının muvafakatı ile milletlerarası sergi ve fuarlara ve yabancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, kongre ve benzeri faaliyetlere katılmak;
h) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/13 md.) Umumi Heyet Kararı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığından izin almak şartıyla genel mevzuat hükümleri içinde, milletlerarası benzer mesleki kuruluşları üye olmak veya bu kuruluşların fahri temsilciliğini yapmak;
ı) Odaları teftiş ve murakabe etmek;
i) Türkiye'de umumi veya mahalli ziraat kongreleri tertiplemek;
j) Kanunda ve Nizamnamede yazılı diğer işleri ve vazifeleri görmek.

Ziraat Odaları Birliğinin uzuvları:
Madde 25 - Ziraat Odaları Birliğinin uzuvları şunlardır:

a) Umumi Heyet,
b) İdare Heyeti.

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti:
Madde 26 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilayet kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderilecek temsilcilerden teşekkül eder.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Umumi Heyete yediye kadar (yedi dahil) Odası olan illerden iki, ondörde kadar (ondört dahil) Odası olan illerden üç, onbeş ve üzerinde Odası olan illerden de dört temsilci gönderilir.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Birlik İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri Umumi Heyette üye ve oy sahibidirler.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Umumi Heyet iki yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Birlik İdare Heyetinin vereceği karara göre Umumi Heyet olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantı, birlik idare heyeti başkanı tarafından açılır ve başkanlık divanı için bir başkan, bir başkanvekili ve dört katip seçilir.

Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri:
Madde 27 - Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetinin vazifeleri şunlardır:

a) Birlik İdare Heyetinin yıllık faaliyet raporunu tetkik etmek ve karara bağlamak;
b) Birlik İdare Heyetini seçmek ve icabında ıskat etmek;
c) Birlik kadro ve bütçesini ve kesin hesabını tetkik etmek ve karara bağlamak;
ç) Birlik Dahili Talimatnamesini tetkik etmek ve karara bağlamak; odaların ve memurların vazife, salahiyet ve çalışma tarzlarına, bütçe ve hesap işlerine mütaallik talimatnamelerin esaslarını hazırlamak;
d) Türkiye'nin zirai ve iktisadi durumu hakkında Birlik İdare Heyetince tanzim edilen raporları tetkik etmek ve karara bağlamak;
e) Yabancı memleketlerde Türkiye veya Türk-yabancı ziraat cemiyetleri kurulmasına veya bunlara yardıma karar vermek;
f) Birlik İdare Heyeti ve Umumi Heyet azalarının huzur haklarını takdir etmek;
g) Odalar arasında işbirliği kurmak, bunların gelişmelerini sağlamak ve bu kanun hükümlerinin iyi bir şekilde yürütülmesini temin etmek hususlarında gerekli tedbir ve kararları almak ve odalara direktif vermek.

Birlik İdare Heyeti:
Madde 28 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/15 md.) Birlik İdare Heyeti; Birlik Umumi Heyetinin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği on üye ile Birlik Genel Sekreterinden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. İdare Heyeti üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyunu kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Birlik İdare Heyeti, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve bir muhasip seçer.

Ziraat Odaları Birliğini protokolda İdare Heyeti başkanı veya başkanvekili, bulunmadıkları takdirde başkanın heyete dahil bulunanlar arasından seçeceği kimseler temsil eder. Birliğin kanuni mümessili İdare Heyeti başkanıdır. Bununla beraber iç yönetmelik dairesinde İdare Heyeti başkanı veya başkanvekili ile diğer bir veya birkaç üyenin müşterek imzaları ancak Birliği ilzam eder.

Birlik İdare Heyetinin vazifeleri:
Madde 29 - Birlik İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:

a) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/16 md.) Ziraat Odaları Birliğinde çalıştırılacak kimseleri tayin etmek ve işlerine son vermek;
b) Umumi Heyete verilecek Birlik İdare Heyeti çalışma raporu ile Türkiye'nin zirai ve iktisadi durumuna müteallik raporu hazırlamak;
c) Odaların çalışma raporlarını tetkik ederek mütalaasiyle beraber Birlik Umumi Heyetinin ıttılaına sunmak;
ç) Birlik bütçesini ve katihesabını hazırlayıp umumi heyete vermek;
d) Odaları teftiş ettirerek teftiş neticelerine göre kararlar almak ve Odalara direktifler vermek;
e) Mevzuata müteallik olarak ve Odalardan gelecek talep ve temennileri inceliyerek uygun gördüklerini veya re'sen lüzumlu bulduklarını Ziraat Vekaletine bildirmek;
f) Birliklere mevdu vazife ve salahiyetlerden Umumi Heyetin vazife salahiyetleri dışında kalanlarını yerine getirmek.

Genel Sekreter:
Madde 30 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/17 md.)

Genel Sekreter, Birlik İdare Heyetince, resmi veya özel tarımsal kuruluş ve işletmelerde en az on yıl çalışmış ve üniversitelerin Ziraat, Orman, Veteriner veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar arasından seçilir.

Genel Sekreterin görevleri ve Birliğin iç teşkilatının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şekli Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanan Birlik Umumi Heyetince tasdik edilecek yönetmelikle belirlenir.

Genel Sekreter,Birlik İdare Heyetinin tabii üyesi ve kararlarında oy sahibi,Birlik görevlilerinin birinci derece amiri olup, haklarında verilecek kararlarda görüşü alınır.

Birliğin gelirleri:
Madde 31 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır:

a) 21 inci madde gereğince odalardan gönderilecek % 10 lar,
b) Neşriyat gelirleri,
c) Yardım ve bağışlar,
ç) Sair müteferrik gelirler,
d) T. C. Ziraat Bankasından 1 000 000 liradan az olmamak şartı ile yapılacak yıllık yardım,
e) Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan ticaret borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tutarının % 3 ü,
f) Tarım Bakanlığı bütçesine konacak 2 000 000 liradan az olmamak üzere yapılacak yıllık yardım,

"d", "e" ve "f" bentlerinde yazılı teşekküller bu paraları zamanları nizamnamede belli edilecek 4 eşit taksitle Birlik emrine ödemekle yükümlüdürler.

Hisselerin tevzii, yardım ve bütçeden sarfiyat:
Madde 32 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)

Hangi odalara ne miktarda yardım yapılacağı Birlik bütçesinde gösterilir.

(Değişik: 14/2/1984 - 2979/18 md.) 31 inci maddenin (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı gelirlerin yüzde ellisi Birlik bütçesine gelir kaydedilir. Kalan yüzde ellisi odalar arasında eşit olarak taksim edilir.

Birlik bütçesinden sarfiyat başkan veya başkanvekili ve genel sekreter, genel sekreterin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzası ile yapılır. (1 000) liradan aşağı müteferrik masraflar yalnız genel sekreterin imzası ile yapılabilir.

BÖLÜM III
Müşterek Hükümler

Disiplin cezaları:
Madde 33 - Oda azalarına aşağıda yazılı cezalar verilebilir:

a) İhtar;
b) Tevbih;
c) Odadan çıkarma.

İhtar ve tevbih cezaları idare heyeti tarafından verilir. Bu cezalara tebliğinden itibaren 15 gün içinde Meclise itiraz olunabilir; Meclisin kararı nihaidir. İtiraz edilemez. Çıkarma cezası, İdare Heyetinin teklifi ile Meclis tarafından verilir. Bu ceza bir aydan az, bir yıldan çok olamaz. Bu cezaya tebliğinden itibaren 15 gün içinde idari kaza merciine itiraz edilebilir. Bu maddenin tatbik şekli Nizamname ile tayin ve tesbit olunur.

Para cezaları:
Madde 34 - Odalarca, mevzuata uygun olarak alınan kararlara riayet etmiyen azalara, idare heyetlerinin teklifi üzerine Meclislerinin kararı ile 5 liradan 50 liraya kadar ve tekerrürü halinde 25 liradan 250 liraya kadar para cezası verilebilir. (25 liraya kadar olan para cezasına itiraz edilemez. Bu kararlar nihaidir). (2)

25 liradan yukarısı için kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde idari kaza merciine itiraz olunabilir.

Re'sen kayıt:
Madde 35 - Kanunun 5 inci madde, birinci fıkrası gereğince aza kaydedilmek için beyanname vermeye mecbur olanlar Nizamnamede yazılı müddet içinde bu mecburiyeti yerine getirmedikleri takdirde odalar tarafından re'sen kaydedilirler.

Giriş ücretlerini ve yıllık aidatlarını Nizamnamede yazılı müddetler içinde ödemiyenlerden borçları % 20 fazlasiyle alınır.

Tahsilat:
Madde 36 - Giriş ücretleriyle yıllık aidat ve zamlar ve katileşen para cezalarının tahsillerine ait Odalarca verilen kararlar icra dairelerince ilamlar gibi infaz olunur.

Dahili Talimatnameler:
Madde 37 - Her Oda İdare Heyeti tarafından Odalar Birliğinden verilecek esaslar dairesinde, Odanın iç teşkilatının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şeklini gösterir, meclislerce tasdikli bir dahili talimatname yapılır. Bu talimatnamede imza salahiyetleri de gösterilir.

Memur ve hizmetlilerin tayinleri:
Madde 38 - Oda ve Birlik memur ve hizmetlilerinin tayin, terfi, nakil, işten çıkarma muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, emeklilik ve ölüm sigortalarının yapılması şekli, işten ayrılma hallerinde verilmesi lazımgelen tazminat miktar ve şekilleri Nizamnamede gösterilir.

Odalarla Vekaletin yardımlaşması:
Madde 39 - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ziraat Vekaletine bütün imkanlariyle yardım eder.

Ziraat Vekaleti de Teknik elemanlarından, muvakkat bir müddet için, talep vukuunda Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin faydalanmalarına muvafakat edebilir. Bu müddet zarfında bu elemanların harcırah ve zaruri masrafları Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği bütçelerinden ödenir.

Odalarla çalışanlara ödenecek paralar:
Madde 40 - Odalar memur ve müstahdemlerinin aylıkları ile İdare Heyeti, Oda Meclisi Reis ve azaları ve vilayet kongrelerine katılacaklara verilecek huzur hakkı ve yolluklar Ziraat Odaları Birliğince tanzim edilecek esaslara göre Oda Meclisi tarafından tesbit ve tayin olunur.

Ziraat Odaları Birliği memur ve müstahdemlerinin aylık ve ücretleri, Birlik İdare Heyeti azalarının huzur hakları ve Birlik Umumi Heyetine katılacak delegelerin zaruri masraf ve harcırahları Birlik İdare Heyetinin teklifi üzerine Birlik Umumi Heyetince tesbit olunur.

Müstafi sayılma:
Madde 41 - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği meclis ve idare heyetlerine asli müntehap aza sayısında yedek aza seçilir. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmiyenler istifa etmiş sayılır ve yerlerine yedeklerden sırada olanlar alınır.

Mensupların cezai mesuliyetleri:
Madde 42 - Odaların ve Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işliyen yahut bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her çeşit kağıt, defter ve kayıtlar üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yokeden uzuvlara dahil kimseler ile memur ve hizmetliler hakkında Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

Teftiş ve murakabe:
Madde 43 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/19 md.)

Ziraat Odaları, Ziraat Odaları Birliği ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının, Ziraat Odaları Birliği de Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabidir.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını, idari ve mali yönlerden denetler.

Nizamname:
Madde 44 - Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde kanunun tatbik suretini göstermek ve kanunun Nizamnameye atfettiği hususları tanzim eylemek üzere Ziraat Odaları temsilcileri ve Ziraat Vekaletince müştereken bir Nizamname hazırlanır.

Kaldırılan hükümler:
Madde 45 - 17 Mayıs 1328 tarihli Ziraat Odaları Nizamnamesi kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 - (Ek: 14/2/1984 - 2979/20 md.)

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti veya Tarım Bakanlığı" ibareleri "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

Muvakkat Madde 1 - 17 Mayıs 1328 tarihli Ziraat Odaları Nizamnamesi hükümlerine göre faaliyette bulunan Ziraat Odaları o yerde bu kanun hükümlerine göre Oda teşekkül edinceye kadar eski esaslar dairesinde faaliyetlerine devam ederler.

Bu odaların para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, menkul ve gayrimenkul malları, bütün hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları bunlara mütaallik kayıt, defter ve belgelerle birlikte, devri şekil ve esasları Nizamnamede gösterilmek üzere teşekkül eden yeni odalara intikal eder.

Muvakkat Madde 2 - (Değişik: 25/7/1960 - 32/1 md.)

Yeni Ziraat Odaları ve uzuvlarının teşkili için gerekli seçimler umumi seçimleri takibeden ilk takvim yılının Ekim ayı içinde yapılır.

Muvakkat Madde 3 - Birlik ve odaların kuruluş masraflarını karşılıyacak bir fon tesis etmek üzere Ziraat Vekaleti bütçesine 5 milyon liradan aşağı olmamak üzere yardım tahsisatı konulur. Bu fondan harcamalar Ziraat Vekaleti tarafından Nizamnamedeki esaslara göre yapılır.

Muvakkat Madde 4 - Aza hakiki şahısların giriş ücreti ve yıllık aidatı ödeme mükellefiyeti kayıtlı bulunduğu odanın bu kanuna göre teşekkülü tarihinden itibaren bir yıl sonra başlar.

Madde 46 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.

Madde 47 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

15/5/1957 TARİHLİ VE 6964 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:

1. 14/2/1984 tarih ve 2979 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 - Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen tüm uzuvları ile delege ve temsilci seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden sonra başlamak üzere 30/7/1984 tarihine kadar yapılır.

Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının, Kanunda öngörülen aylarında yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

Geçici Madde 2 - Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti tarafından seçilmiş bulunan Genel Sekreter, süresinin sonuna kadar görevine devam eder.

8901 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
(1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar. Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; a) (Değişik: 12/11/2012-6360/4 md.) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini, b) Büyükşehir belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanını, c) İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini, d) (Mülga: 12/11/2012-6360/4 md.) İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları Kuruluş
Madde 4- (Değişik: 12/11/2012-6360/5 md.) Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. Büyükşehir belediyesinin sınırları
Madde 5- (Değişik: 12/11/2012-6360/6 md.) Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır. ––––––––––––– (1) 6/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıfların ilçe belediyesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 8902 Büyükşehir belediyesine katılma
Madde 6- (Mülga: 12/11/2012-6360/13 md.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları (1)(2)
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe (…)(2) belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…)(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)(2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3) c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.(4) _______________________ (1) Bu madde başlığı “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” iken, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve ilk kademe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “ve mücavir alan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (4) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “68 ve 72 nci” ibaresi, “69 ve 73 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 8903 f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.(1) j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2) n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. (3) o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. __________________ (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, “ağaçlandırma yapmak;" ibaresinden sonra gelmek üzere "gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdî yardım yapmak,” ibaresi ile “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi eklenmiştir. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Gerektiğinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. 8904 p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. İlçe (…) (1) belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (1) a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.(2)(3)(4) e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) (Ek: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. ___________________ (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, “belirtilen hizmetlerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “beceri kursları açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiştir. (4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” şeklinde değiştirilmiştir. 8905 (Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler. Alt yapı hizmetleri (1)
Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe (…)(1) belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır. Ulaşım hizmetleri
Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/8 md.) Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. –––––––––––––– (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 8906 Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları (1)
Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi (2) Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe (…) (2) belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi
Madde 12- Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. ––––––––––––––– (1) Bu madde başlığı “Büyükşehir belediyesinin yetkileri ve imtiyazları” iken, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde, aynı maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 8907 Büyükşehir ilçe (…)(1) belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. (1) Meclis toplantısı(2) Madde 13- Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır (...) (2). Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. (Ek cümle: 3/7/2005 - 5393/85 md.) Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur. (Ek fıkra: 30/5/2007-5675/1 md.) Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. Meclis kararlarının kesinleşmesi
Madde 14- Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine (...)(2) idarî yargıya başvurabilir. (Değişik dördüncü fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. (İptal beşinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 4/2/2010 tarihli ve E.: 2008/28, K.: 2010/30 sayılı Kararı ile.) (Mülga altıncı fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) (Mülga yedinci fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) Büyükşehir kapsamındaki ilçe (…) (1) belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. (Ek cümle: 6/3/2008-5747/3 md.) Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır. (1) İhtisas komisyonları
Madde 15- Büyükşehir belediye meclisi, (...)(2) üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. ___________________ (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle 13 üncü maddenin birinci fıkrasının sonuna “Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir.” cümlesi eklenmiş ve fıkrada geçen "Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır." cümlesi ile 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında geçen “on gün içinde” , 15 inci maddenin birinci fıkrasında geçen “her dönem başı toplantısında,” ibareleri metinden çıkarılmıştır. 8908 Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir. Büyükşehir belediye encümeni Madde 16- Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin (...)(1) kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder. Büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine, (12.000) gösterge rakamının Devlet memur aylıkları için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısı ödenir. Büyükşehir belediye başkanı Madde 17- Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe (…) (2) belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz. (2) Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. (3) Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri Madde 18- Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak. __________________ (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu arada yer alan “her yılın ilk olağan toplantısında” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 8909 d) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak. e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak. h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek. i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek. j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak. k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. l) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.: 2007/6 sayılı Kararı ile.) m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak. (1) (Mülga son fıkra: 12/11/2012-6360/13 md.) Belediye başkanlığının sona ermesi Madde 19- Belediye Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının görevlerine Danıştay kararıyla son verilir. (2) Danışmanlar Madde 20- Nüfusu ikimilyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması şarttır. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz. Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı ve Personeli Büyükşehir belediyesi teşkilâtı Madde 21- Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. __________________ (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlülerle” ve “özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerle” ve “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 8910 Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. (Değişik ikinci cümle: 24/10/2011-KHK-661/59 md.) Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir. Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır. Personel istihdamı Madde 22- Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur. (Değişik ikinci fıkra: 24/10/2011-KHK-661/60 md.) Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar. (Mülga üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/60 md.) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. ALTINCI BÖLÜM Malî Hükümler Büyükşehir belediyesinin gelirleri Madde 23- Büyükşehir belediyesinin gelirleri şunlardır: a) (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.) b) (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.) c) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre büyükşehir belediyesince tahsil olunacak at yarışları dahil müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin % 20’si müşterek bahislere konu olan yarışların yapıldığı yerin belediyesine, % 30’u nüfuslarına göre dağıtılmak üzere diğer ilçe (…)(1) belediyelerine ayrıldıktan sonra kalan % 50'si. (1) d) Büyükşehir belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme yerleri ile yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları. e) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri. ___________________ (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 8911 f) 7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50'sinden sonra kalacak %50'si. g) Hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları. h) Kira, faiz ve ceza gelirleri. i) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları. j) Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu aktarılacak gelirler. k) Büyükşehir belediyesi iktisadî teşebbüslerinin safi hasılâtından büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler. l) Büyükşehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri. m) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler. n) Şartlı ve şartsız bağışlar. o) Diğer gelirler. (Mülga ikinci fıkra: 2/7/2008-5779/8 md.) Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe (…)(1) belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. (Değişik ikinci cümle: 21/4/2005-5335/28 md.) Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe (…) (2) belediye başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hesabına yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır. (1)(2) Büyükşehir belediyesinin giderleri (3) Madde 24- Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır: a) Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı için yapılan giderler. b) Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim ile diğer giderler. c) İlçe (…) (3) belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar ve ortak proje giderleri. (3) d) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler. f) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. g) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile üyelik aidatı giderleri. ___________________ (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “veya ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 8912 h) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. i) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. j) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.(1) k) Dava takip ve icra giderleri. l) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. m) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemeleri. n) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/1/2007 tarihli ve E.: 2004/79, K.:2007/6 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 12/11/2012-6360/9 md.) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri. o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. p) Büyükşehir belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. r) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. Büyükşehir belediye bütçesi (2) Madde 25- Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe (…) (2) belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir. (2) Büyükşehir ve ilçe belediye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde aynı toplantı döneminde ve birlikte görüşülerek karara bağlanır ve tek bütçe hâlinde bastırılır. (3) Büyükşehir belediye meclisi, ilçe (…) (2) belediyelerinin bütçelerini kabul ederken; (2) a) Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye, b) Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye, c) Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye, d) Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye, Yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince ilçe (…) (2) belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştaya itiraz edilebilir. Danıştay, itirazı otuz gün içinde karara bağlar. (2) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. ––––––––––––––––– (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “ve ilk kademe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 8912-1 Şirket kurulması Madde 26- (Değişik: 29/3/2011-6215/21 md.) (1) Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon Madde 27- (Değişik birinci fıkra: 12/11/2012-6360/11 md.) Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir. (…)(2) büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenir. (2) Büyükşehir belediyesi mücavir alanlarının ilçe (…)(3) belediyeleri arasındaki bölüşümü büyükşehir belediye meclisince yapılır. Büyükşehir belediyesi, 7 nci maddede sayılan hizmetleri, malî ve teknik imkânları çerçevesinde, nüfus ve hizmet alanlarını dikkate alarak, bu hizmetlerden yararlanacak büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dengeli olarak yürütmek zorundadır. İlçe (…)(4) belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılabilir. (3) ––––––––––––––––– (1) 12/4/2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun hükmü olan bu madde metni, 13/4/2011 tarihli ve 27904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltmesiyle birlikte işlenmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Yeni kurulan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (4) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “veya ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 8913 Büyükşehir belediyesi, ilçe (…) (2) belediyeleri ile ortak projeler geliştirebilir ve yatırım yapabilir. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe (…) (2) belediyelerine malî ve aynî yardım yapabilir.(1)(2) Büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları, belediye başkanının onayı ile birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekildeki ödünç vermelerde faiz uygulanmaz. Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. Bu takdirde yatırımın ilgili diğer kurumu ilgilendiren kısmına ait harcama tutarı o kurumun hesabında borç, yatırımcı kuruluş hesabında alacak olarak gösterilir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/11 md.) İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz. Diğer hükümler (3) Madde 28- Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır. Değiştirilen hükümler Madde 29-30- (18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 31- 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile aynı Kanunun ek ve değişiklikleri; 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. (Ek fıkra: 30/12/2004 – 5281/40 md.) Kanunlarda ve diğer mevzuatta, 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile değişikliklerine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. ___________________ (1) Bu fıkrada yer alan “% 3’ünü” ibaresi 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “% 10’unu” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve ilk kademe” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir. 8914 Ek Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40 md.) Büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. Engelli hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişine ilişkin usûl ve esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1) Ek Madde 2- (Ek: 6/3/2007-5594/1 md.) Birleşme, katılma veya geçici 2 nci madde gereğince büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürütmekte olduğu su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere bina, tesis, araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları büyükşehir belediyesine veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hizmet alanlarında Devlet memuru olarak çalışmakta olanlar kadrolarıyla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar ise bu şekilde çalışmalarına esas teşkil eden kadrolar ile birlikte büyükşehir belediyesine veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir. Devredilen personelin aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarının ödenmeye devam olunması, atanma ve kadro unvanlarının yeniden düzenlenmesinde 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hizmet alanlarında ilgili mevzuatı uyarınca ihdası ya da vizesi yapılmış sürekli işçi kadrolarında veya geçici iş pozisyonlarında 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışmakta olanlar ise mevcut kadro ve pozisyonları ile birlikte büyükşehir belediyesine veya ilgili bağlı kuruluşuna devredilir. Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları, devir işleminden önce haklarında uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenmeye devam olunur. Pozisyon değişikliği hali dahil yapılacak bu devir işlemi, ücret ile diğer malî ve sosyal haklarda değişiklik yapılmasına hak kazandırmaz ve başka bir toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını isteme hakkını vermez. Devir işleminden sonra yapılacak toplu iş sözleşmelerine ise bu işçilerin mevcut ücret ile diğer malî haklarında diğer işçiler için kararlaştırılacak artış oranı veya miktarını geçecek şekilde artış öngören ya da diğer işçilerden farklı yeni malî ve sosyal haklar verilmesini sağlayacak hükümler konulamaz. Bu madde uyarınca personel devri yapılan büyükşehir belediyesinin talebi üzerine, büyükşehir belediyesinin veya bağlı kuruluşun norm kadro alt grubunu veya bulunduğu alt grup itibarıyla ihdas edilebilecek kadro sayılarını, devir işlemini takip eden bir yıl içerisinde tekrar belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. Bu madde kapsamında yapılacak devir işlemleri, söz konusu belediyelerin temsiline imkân verecek şekilde valiliklerce teşekkül ettirilecek komisyonlarca yürütülür. Daha önce yapılan devirler hariç olmak üzere, devir işlemleri bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. Devir işlemleri kesinleşene kadar söz konusu hizmetler, ilgili belediyesince yürütülmeye devam olunur. Büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin, kanunların verdiği yetkiye dayanarak yürütmekte oldukları toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin, gerçek ve tüzel kişilere yaptırılması amacıyla verilen ruhsat, imtiyaz sözleşmesi ve ulaşım araçları kira sözleşmesi, ruhsatta öngörülen süre ve sahip oldukları hat güzergâhı ile sınırlı olmak şartıyla herhangi bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediyesi toplu taşım ve ulaşım sistemine dahil edilir. ––––––––––––––––––– (1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlülerle”, “özürlü”, “özürlülere” ve “Özürlü” ibareleri sırasıyla “engellilerle”, “engelli”, “engellilere” ve “Engelli”, şeklinde değiştirilmiştir. 8914-1 Geçici Madde 1- Büyükşehir belediyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde büyükşehirin 1/25.000 ölçekli nazım imar plânlarını yapar veya yaptırır. Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülkî sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur. (Mülga ikinci fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir. Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir. Büyükşehir belediye kapsamına alınma nedeniyle meydana gelecek mülki sınır değişiklikleri katılma durumuna uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre çözülür. 8915 Geçici Madde 3- (Değişik birinci fıkra: 26/12/2006-5568/6 md.) Büyükşehir belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin % 50’sinden fazlası büyükşehir belediyelerine ait şirketlerin; 31/12/2004 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tâbi alacakları, bunların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarına karşılık olmak üzere, 28/2/2007 tarihine kadar takas ve mahsup edilir. Bu süreyi 31/3/2007 tarihine kadar uzatmaya, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. Bu madde kapsamındaki alacak ve borç ifadesi bu alacak ve borçlara ilişkin fer’ileri ve cezaları da kapsar. Yukarıdaki fıkra kapsamında yer alan kuruluşların takas ve mahsup işlemine konu olan veya olmayan borçları, genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylarının % 40’ını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilir.(1) Bu maddeye göre yapılacak takas, mahsup ve kesinti işlemleri yılı bütçe kanunları ile ilişkilendirilmeksizin ilgili kuruluş ile uzlaşma komisyonu tarafından belirlenir; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanır. Bakanlar Kurulu, ilgili kuruluşların borç ödeme kapasitelerini de dikkate alarak ödenecek tutarları taksitlendirmeye, taksitlendirilen kısma Kanunun yayımını izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçların fer’i ve cezalarını geçmemek üzere indirim yapmaya yetkilidir.(1) (Ek fıkra: 26/12/2006-5568/6 md.) Bu madde uyarınca takas, mahsup ve kesinti işlemine tâbi tutulan borç ve alacaklar için ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemez. (Ek fıkra: 21/4/2005-5335/28 md.) İlgili kuruluşun uzlaşma ve hacizlerin kaldırılmasına dair başvurusunun uzlaşma komisyonunca kabul edilmesini müteakip 31.12.2004 tarihinden önceki borçlar için tatbik edilen hacizler kaldırılır. Uzlaşma komisyonu Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından görevlendirilecek bir başkan ile İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve İller Bankasından birer temsilciden oluşur. Büyükşehir belediyeleri için ayrıca uzlaşma komisyonu kurulmaz. Belediyeler için kurulan komisyon büyükşehir belediyeleri için de görev yapar.(1) Geçici Madde 4- Bu Kanunun yayımı tarihinde profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapan veya yönetiminde bulunan belediye başkanları, en geç 1.1.2005 tarihine kadar bu kulüplerin başkanlığından ve yönetimindeki görevlerinden ayrılırlar. Geçici Madde 5 – (Ek: 26/12/2006-5568/7 md.; Mülga: 28/1/2010-5951/13 md.) Yürürlük Madde 32- Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1.1.2005 tarihinde, aynı maddenin ikinci fıkrası yayımını izleyen ay başında, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 33- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. –––––––––––– (1) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle ikinci fıkrada geçen “mahsup” ibaresi, “takas ve mahsup”, üçüncü fıkrasında geçen “mahsup ve kesinti işlemleri” ibaresi, “takas, mahsup ve kesinti işlemleri” şeklinde değiştirilmiş dördüncü fıkraya “Sayıştay Başkanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir. 8916 5216 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 1- 2/7/2005 tarihli ve 5390 sayılı Kanunun hükmüdür: GEÇİCİ MADDE — 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan, ancak aynı fıkrada belirtilen sınırlar dışında olan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince merkezleri büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerin, büyükşehir belediye sınırları içine giren belediye ve köyleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde belediye meclisi veya mahalle ihtiyar heyetinin kararı ve büyükşehir belediye meclisinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın, eski statüleriyle, büyükşehir belediye sınırları dışına çıkarılabilir. 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre büyükşehir sınırları içinde kalan orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. Bu tür hizmetler karşılığı orman köylerinde yaşayan nüfusa göre genel bütçeden alınacak İller Bankası payı ilgili büyükşehir belediyesine aktarılır. 8916-1 5216 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanunun/ KHK’nin Numarası 5216 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi 5281 31 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004 5335 6, 7, 23, 27 ve Geçici Madde 3 27/4/2005 5378 Ek Madde 1 7/7/2005 5390 Madde 6 ve İşlenemeyen hüküm 13/7/2005 5393 7, 13, 14, 15, 16 ve 22 13/7/2005 5538 7 12/7/2006 5568 Geçici Madde 3 ve 5 30/12/2006 5594 Ek Madde 2 10/3/2007 5675 13 7/6/2007 5747 6 , 14 ve Geçici Madde 2 22/3/2008 5779 23 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 15/7/2008 5951 Geçici Madde 5 5/2/2010 6215 26 12/4/2011 KHK/661 21, 22 2/11/2011 6360 7, 9, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 27 6/12/2012 6/12/2012 tarihinden sonra yapılan ilk mahalli idareler genel seçiminde (30/3/2014) 6462 7, 18, 24, Ek Madde 1 3/5/2013  
Kanun No. 6360   Kabul Tarihi: 12/11/2012      
Büyükşehir belediyesi kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 1- (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon,  Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.
(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.
(4) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.
(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 
(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. 
İlçe kurulması ve sınırlarının belirlenmesi
MADDE 2- (1) Aydın ilinde, Aydın Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Aydın Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Efeler adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(2) Balıkesir ilinde, ekli (1) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Karesi adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(3) Balıkesir ilinde, ekli (2) sayılı listede belirtilen Balıkesir Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Altıeylül adıyla ilçe ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(4) Denizli ilinde, ekli (3) sayılı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Merkezefendi ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(5) Denizli ilinde, ekli (4) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Denizli Belediyesinin mahalleleri Akköy ilçesi sınırlarına dâhil edilerek Akköy Belediyesine katılmıştır. Akköy ilçesinin merkezi aynı listede belirtilen Denizli Belediyesinin mahalleleri olarak, ilçenin ismi ise Pamukkale olarak değiştirilmiştir.
(6) Hatay ilinde, ekli (5) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Antakya ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(7) Hatay ilinde, ekli (6) sayılı listede belirtilen Antakya Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Defne ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(8) Hatay ilinde, Merkez ilçe Şenköy bucağına bağlı Sofular ve Hanyolu köyleri Altınözü ilçesine bağlanmıştır.
(9) Hatay ilinde, ekli (7) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Yayladağı ilçesine bağlanmıştır.
(10) Hatay ilinde, Arsuz Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (8) sayılı listede gösterilen köyler ve belediyelerden oluşan Arsuz ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(11) Hatay ilinde, Payas Belediyesi merkez olmak üzere, Dörtyol ilçesi Yakacık Bucağına bağlı Sincan, Kozludere ve Çağlalık köylerinden oluşan Payas ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(12) Malatya ilinde, ekli (9) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Yeşilyurt ilçe sınırlarına dâhil edilerek Yeşilyurt Belediyesine katılmıştır. Yeşilyurt ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Yeşilyurt ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.
(13) Malatya ilinde, ekli (10) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyeler ile aynı listede yer alan Malatya Belediyesinin mahalleleri, Battalgazi ilçe sınırlarına dâhil edilerek Battalgazi Belediyesine katılmıştır. Battalgazi ilçesinin merkezi, Malatya Belediyesinden Battalgazi ilçesine katılan mahalleler olarak değiştirilmiştir.
(14) Manisa ilinde, ekli (11) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Şehzadeler ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(15) Manisa ilinde, ekli (12) sayılı listede belirtilen Manisa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Yunusemre ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(16) Manisa ilinde, ekli (13) sayılı listede yer alan köyler ve belediye Köprübaşı ilçesine bağlanmıştır.
(17) Kahramanmaraş ilinde, ekli (14) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Dulkadiroğlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(18) Kahramanmaraş ilinde, ekli (15) sayılı listede belirtilen Kahramanmaraş Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Onikişubat ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(19) Kahramanmaraş ilinde, Pazarcık ilçesine bağlı Kelebişler, Bayramgazi ve Cennetpınarı köyleri Türkoğlu ilçesine bağlanmıştır.
(20) Mardin ilinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Gökçe Belediyesi Merkez ilçeye bağlanmıştır.
(21) Mardin ilinde, Mardin Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere Mardin Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Artuklu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(22) Muğla ilinde, Muğla Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(23) Muğla ilinde, Kemer Belediyesi merkez olmak üzere, ekli (16) sayılı listede belirtilen köyler ve belediyelerden oluşan Seydikemer ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(24) Tekirdağ ilinde, Tekirdağ Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Tekirdağ Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Süleymanpaşa ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(25) Tekirdağ ilinde, Kapaklı Belediyesi merkez olmak üzere ekli (17) sayılı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Kapaklı ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(26) Tekirdağ ilinde, Marmaracık Belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede belirtilen Çorlu Belediyesinin mahalleleri ile köyler ve belediyelerden oluşan Ergene ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(27) Trabzon ilinde, Trabzon Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, Trabzon Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile belediyelerden oluşan Ortahisar ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(28) Şanlıurfa ilinde, ekli (19) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyeden oluşan Eyyübiye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(29) Şanlıurfa ilinde, ekli (20) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan Haliliye ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(30) Şanlıurfa ilinde, Karaköprü Belediyesi merkez olmak üzere ekli (21) sayılı listede belirtilen Şanlıurfa Belediyesinin mahallesi ile aynı listede yer alan köylerden oluşan Karaköprü ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(31) Van ilinde, ekli (22) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köylerden oluşan Tuşba ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(32) Van ilinde, ekli (23) sayılı listede belirtilen Van Belediyesinin mahalleleri merkez olmak üzere, aynı listede yer alan köyler ve belediyelerden oluşan İpekyolu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(33) Van ilinde, ekli (24) sayılı listede belirtilen Van Merkez ilçeye bağlı köyler ile mahalleler Edremit ilçe sınırına dâhil edilerek Edremit Belediyesine katılmıştır.
(34) Van ili Merkez ilçesinde, Şabaniye Mahallesinin, İpekyolu Bulvarından başlayan Şabaniye Caddesinin, Doğu ve Hacıbekir caddelerinin birleşme noktasına kadar olan kuzey kesimi, Cevdetpaşa Mahallesi ile birleştirilmiştir.
(35) Van ili Merkez ilçesinde, Hacıbekir Mahallesinin Doğu Caddesinin girişinden Mezbaha Deresi Gülüstan Sokak bitiş noktasına kadar olan kısmı Şabaniye Mahallesi ile birleştirilmiştir.
(36) İstanbul ilinde, Arnavutköy ilçesine bağlı Nakkaş ve Bahşayış mahalleleri ile Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratbey Mahallesi Çatalça ilçesine bağlanarak Çatalca Belediyesine katılmıştır.
(37) İstanbul ilinde, Şişli ilçesine bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer ilçesine bağlanarak Sarıyer Belediyesine katılmıştır.
(38) Zonguldak ilinde, Kilimli Belde Belediyesi merkez olmak üzere, Merkez ilçe Kilimli bucağına bağlı belediyeler ve köylerden oluşan Kilimli ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.
(39) Zonguldak ilinde, Kozlu Belde Belediyesi merkez olmak üzere, Merkez ilçe Kozlu bucağına bağlı belediye ve köylerden oluşan Kozlu ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur. Kozlu bucağına bağlı Esenköy ve Yahma köylerinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle olarak Kozlu Belediyesine katılmıştır.
(40) Ankara ilinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu dışında kalan kısımları Şehitali Mahallesi ile birleştirilmiştir. Şehitali, Aşağıyurtçu, Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve Fevziye mahalleleri, Etimesgut ilçe sınırlarına dâhil edilerek, Etimesgut Belediyesine katılmıştır.
(41) Ankara ilinde, Yenimahalle ilçesine bağlı Dodurga ve Alacaatlı mahallelerinin çevre yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, A. Taner Kışlalı, Ümit, Koru, Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri, Çankaya ilçe sınırlarına dâhil edilerek, Çankaya Belediyesine katılmıştır.
Çeşitli hükümler
MADDE 3- (1) İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri hâlinde büyükşehir belediyeleri bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen köylerde yapılacak ticari amaç taşımayan yapılar için yürürlükteki imar mevzuatı doğrultusunda yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Tip mimari projenin uygulanacağı alan sınırını belirlemeye ilgili ilçe belediyesi yetkilidir. Tip mimari projeler doğrultusunda ilgili belediyesince gerekli mühendislik projeleri yapılır ya da yaptırılır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir. Yapılacak inşaatlarda tip projeler dışında özel proje uygulanmak istenmesi durumunda bu projeler yürürlükteki mevzuat uyarınca ilçe belediyesi tarafından onaylanır.
(2)  Mevzuatla il özel idarelerine yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, Hazineye, valiliklere, büyükşehir belediyelerine ve bağlı  kuruluşlarına  veya  ilçe  belediyelerine  yapılmış  sayılır.  Tüzel  kişiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilmiş olan  yetki, görev ve sorumluluklar ilgisine göre bu kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılır ve yerine getirilir. Söz konusu il özel idarelerinin mahkemelerde süren davaları ile il özel idaresi olarak faaliyet gösterdikleri dönem ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluştur.
(3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesi kapsamında il özel idarelerince kullanılan haklar ve yetkiler ile yürütülen görevler, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kullanılır ve yürütülür. Bahsedilen kanun hükmü uyarınca toplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tutarları, defterdarlıklar bünyesinde açılan emanet hesaplarına aktarılır. Toplanan paraların yüzde yirmilik kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelik vereceği projelerde kullanılır. Yıl içinde proje karşılığı tahsis edilmeyen miktar aynı amaçla kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu miktarları aynı amaçla kullanmak üzere gelecek yıl bütçesine aktarmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.
(4) Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş, bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
(5) Bu Kanun ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları hâlen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam ederler. Bunlar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ve diğer mevzuatta kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam ederler. Bu yerler için ihtiyaç olması hâlinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilir. 
(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.
(7) 3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.
(8) İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;
a) 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler için alınan harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen gelirler,
b) 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,
c) 3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları,
ç) 3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince yapılan ihaleler nedeniyle alınan teminatlardan elde edilen gelirler,
genel bütçeye gelir kaydedilir.
(9) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında elde edileceği tahmin edilen gelirler esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur. Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır.
(10) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 4- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve  sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,”
MADDE 5- 5216 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.” 
MADDE 6- 5216 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır.
İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.”
MADDE 7- 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (g) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “amatör spor kulüplerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakdî yardım yapmak,” ibaresi ile “derece alan sporculara” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere” ibaresi, (n) bendinde yer alan “Gerektiğinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “beceri kursları açmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetler ile” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.”
“z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.” “Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.”
“f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.”
“Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.”
MADDE 8- 5216 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.”    
MADDE 9- 5216 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen (n) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.”
MADDE 10- 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”
MADDE 11- 5216 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Büyükşehir kapsamındaki belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyon, büyükşehir belediyesi tarafından sağlanır. Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.”
“İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.”
MADDE 12- 5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” şeklinde, aynı maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi  “ve ilçe” şeklinde,  17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” şeklinde, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir” ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13- 5216 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 18 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmış; aynı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü, 8 inci maddesinin birinci, 9 uncu maddesinin birinci, 11 inci maddesinin birinci, 12 nci maddesinin üçüncü, 14 üncü maddesinin son, 17 nci maddesinin ikinci, 23 üncü maddesinin birinci ve son, 25 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü, 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki “ve ilk kademe” ibareleri ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “ve mücavir alan” ibaresi, 23 üncü maddesinin son, 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “veya ilk kademe” ibareleri, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “, ilk kademe” ibaresi, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yeni kurulan” ibaresi madde metinlerinden çıkarılmıştır.
MADDE 14- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “50.000” ibaresi “20.000” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 15- 5393 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Belediye sınırları içinde nüfusu 500’ün altında mahalle kurulamaz.”
MADDE 16- 5393 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Mevzuatla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlar orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam eder. Bir belediyeye katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahipleri 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam eder.”
MADDE 17-  5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş,  fıkranın (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.”
“Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.”
“Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.”
MADDE 18- 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,”
“(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.”
“Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.”
MADDE 19-  5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.”
“5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.”
MADDE 20- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Valinin önerdiği hususlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “meclisin ilk toplantısında” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 21- 5302 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Denetim komisyonu çalışmalarına, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen miktarı geçmemek üzere, il genel meclisince belirlenecek miktarda günlük  ödeme yapılır. Denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı il genel meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler il genel meclisinin çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir.”
MADDE 22- 5302 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur.”
MADDE 23- 5302 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Encümenin ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu fıkra hükümleri geçerlidir.”
MADDE 24- 5302 sayılı Kanunun 45 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bütçe tasarısının süresi içerisinde kesinleşmemesi hâlinde vali, görüşüyle birlikte durumu İçişleri Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanının otuz gün içinde vereceği karar kesindir.”
MADDE 25- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50’si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5’i il özel idarelerine ayrılır. 
(3) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallardan tahsil edilen özel tüketim vergisi hariç olmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 6’sı ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 30’u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır.”
MADDE 26- 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
“(2) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23’ü birinci gruba, yüzde 21’i ikinci gruba, yüzde 20’si üçüncü gruba, yüzde 19’u dördüncü gruba ve yüzde 17’si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır.
(3) 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre ayrılan büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri payının; yüzde 90’lık  kısmı  ilçelerin  nüfusuna,  yüzde  10’luk  kısmı  ise  ilçelerin  yüzölçümüne  göre dağıtılır. Hesaplanan tutardan yüzde 30’luk büyükşehir belediyesi payı ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin hesabına İlbank A.Ş. tarafından aktarılır.
(4) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre ayrılan yüzde 6’lık büyükşehir belediye payının yüzde 60’ı doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan yüzde 40’lık kısmının yüzde 70’i nüfusa, yüzde 30’u yüzölçümü esasına göre büyükşehir belediyeleri arasında dağıtılır.”
MADDE 27- 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler için kullanılmak üzere denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit hâlinde dağıtılmak üzere, İlbank A.Ş. hesabına aktarır. İlbank A.Ş., hesabına aktarılan ödeneğin yüzde 65’ini eşit şekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasına göre dağıtır.”
MADDE 28- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.”
 MADDE 29- 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi, büyükşehir belediye sınırlarından oluşur.”
MADDE 30- 2972 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile bu Kanunun 30 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı olduğu oy pusulası kullanılır. Oy pusulası Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.”
MADDE 31- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Diyanet İşleri Başkanına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Valilere, Büyükşehir Belediye başkanlarına,” ibaresi eklenmiş ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Büyükşehir” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 32- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 33- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Tüm acil çağrıları karşılamak üzere büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulur. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 34- 3152 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A maddesi eklenmiştir.
“Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
MADDE 28/A- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmek üzere valiye bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, kaynağını aktarmak şartıyla illerde yapacakları her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini bu başkanlık aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak kaynak transferleri ödenek aktarması suretiyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak kaynak transferleri ise tahakkuk işlemleri ile gerçekleştirilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince aktarılan tutarlardan yıl içerisinde harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye; diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca aktarılan tutarları bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor,  valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar yukarıdaki mercilere gönderilir.
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, afet yardım, acil çağrı, yatırım izleme, rehberlik ve denetim, strateji ve koordinasyon ile idari müdürlükler kurabilir. Gerektiğinde geçici birimler kurulabilir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir. Maliye Bakanlığınca, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur.
Gerektiğinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca karşılanabilir.
Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardım ve desteğin koordinasyonu, denetimi ve izlenmesi ve acil durumlarda bizzat yerine getirilmesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından sağlanır.
İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek İçişleri Bakanlığına veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında İçişleri Bakanlığına ve diğer genel bütçeli idarelere aktarılan tutarların bu kurumların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi birinci fıkra hükümleri çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Diğer genel bütçeli idarelere ilişkin bütçe işlemlerini yapmaya bu kurumların üst yöneticileri yetkilidir.”
MADDE 35-  26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, üye illerin valileri arasından yukarıdaki usulle seçilir.”
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanundaki devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulur. Bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabilir.
(2) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler, mevcut personelini, taşınır ve taşınmazlarını, iş makineleri ve diğer taşıtları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan alacak ve borçlarını katılacakları ilçe belediyesine bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediye ve köylerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları katılacakları ilçe belediyesinin onayına bağlıdır. Henüz ilçe belediyesi oluşmamış yerlerde bildirimler il belediyesine yapılır ve onaylar il belediyesince verilir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, yine bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köyler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni  personel  alımı  yapılamaz  ve  bu belediye ve köyler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.
(3) 1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulur.
(4) Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır. Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu il özel idareleri tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.
(5)  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmesine karar verilir. Devir işlemi, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimi tarihinde uygulamaya konulur. Maliye Hazinesine devredilen taşınmazlar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kullanmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu Kanunun 1inci maddesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş olanlar; kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla; ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır.
(6) Bu Kanuna göre tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.
(7) Bu Kanunla büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinin sahip olduğu her türlü taşınır, taşınmaz malları ve personeli, komisyon kararıyla ilgisine göre büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılır.
(8) Bu Kanunla büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.
(9)  Bu Kanuna göre belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden norm kadro ve ihtiyaç fazlası olanlar, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç üç ay içinde valiliğe bildirilir. Komisyon, ilgili idarelerden gönderilen listeleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterlerini değerlendirmek suretiyle ihtiyaç fazlası personelin tespitini yapar. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlayıp oluşturulan listeleri valinin onayına sunar. Vali tarafından onaylanan listeler on gün içerisinde İçişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığınca da atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personelden;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.
b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel bildirim unvanı esas alınarak Devlet Personel Başkanlığınca (a) bendinde yer alan süreler esas alınarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak atanır. Bu kapsamda atanan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları sözleşme süresi sonuna kadar devredildiği tarihteki sözleşme hükümlerine göre uygulanır. Bu personelin yeni sözleşmeleri ise 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde yapılır.
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personel, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara (a) bendinde yer alan süreler dâhilinde atanır. Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görev yerlerine başlayacağı tarihe kadar ilgili belediye veya bağlı kuruluşun işçisi sayılır ve beş iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul  edilerek,   belediye  veya   bağlı  kuruluş  tarafından   4857  sayılı  İş  Kanununun  17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı ödenmeksizin sona erdirilir. 
ç) Bu fıkra kapsamında yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri veya atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır.  İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
d) Bu fıkra kapsamında nakledilen personel bakımından nakil tarihinden önce doğmuş ve nakil tarihinde ödenmesi gereken borçlardan nakledilen kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.
e) Bu fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tüm tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
(10) Devredilecek Devlet memurları hakkında 5393 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükümleri uygulanır. Devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri de uygulanır. Bu şekilde devredilen memurlar ile 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle devredilecek sözleşmeli personelin fark tazminatı hesabında, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Devredilen veya nakledilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir veya nakil işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2012 yılı Eylül ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. 
(11) Yapılacak devir, tasfiye ve paylaştırma işlemleri ve hizmetlerin yürütülmesi bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 5216 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır.
(12) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. 
(13) 1 inci maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren davalarında katıldıkları ilçe belediyesi taraf olur.
(14) Bu Kanunla mahalleye dönüşen köylerde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan  ve  işletilen  kooperatifler   işletme  ruhsatı  almış  sayılır.  Bu  işletmelerin  bulunduğu binalar ile konutlardan, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya  belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır. Ancak; bu fıkranın öngördüğü uygulamaların özel kanun hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümleri geçerlidir.
(15) Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.  
(16) Belediye hizmetlerinin aksaması hâlinde, valiler seçim tarihinden itibaren altı aylık sürede, bu Kanunla kurulan belediyeler arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.
(17) Ekli (25) sayılı listede yer alan büyükşehir ilçe belediyelerine 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca seçimleri müteakip ayda tahakkuk ettirilecek miktar İlbank A.Ş.  tarafından üç katı artırımlı olarak ödenir. İlave kaynak yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.
(18) Bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen illerdeki belediyeler yetkili organlarının kararıyla bu Kanunla sorumluluk alanlarına dâhil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dâhilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir.
(19) Bu Kanunla kurulan ilçelerin ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının ihtiyacını karşılamak üzere ekli (26) sayılı listede yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir. Bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde yer alan sınırlamaya bağlı olmaksızın bu maddeyle ihdas edilen kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
(20) Teşkilatlanma tamamlanıncaya kadar yeni kurulan ilçelerde merkezi idareye ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür. Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.
(21) Bir defaya mahsus olmak üzere 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin    birinci    fıkrasının    uygulanmaması    kaydıyla,    bu    Kanunla   kurulacak   ilçe kaymakamlıkları için, Kanunun yürürlüğe girdiği yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (T) işaretli cetvelin (T-2) sırasından 26 adet binek otomobil alınır.
(22) Bu Kanuna göre yeni kurulan ilçelerin hükümet konakları ile kaymakamlık lojmanlarının yapılması, satın alınması ve kiralanması için gerekli ödenek, yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Yedek Ödenek Tertibinden Maliye Bakanlığınca karşılanır.
(23) Bu Kanundaki, il özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına, il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülmesine, büyükşehir belediye sınırının ilin mülki sınırlarına genişletilmesine, mülki sınır değişikliği yapılmasına ve ilçe belediyesi kurulmasına dair hükümler ilk mahalli idareler genel seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır. İlçe kurulmasına ilişkin hükümler bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
(24) İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az % 10’unu on yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve kullanırlar.
(25) Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ait kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iade olunur. İade olunan kurum; genel bütçeli kurum ise genel bütçeye gelir, ilgili kurum bütçesine ödenek, özel bütçeli kurum ise ilgili kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu ödeneklerden harcanmayan tutarlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamındaki ödenek işlemleri Maliye Bakanlığınca yapılır. Ayrıca kaynağı gönderen bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları, söz konusu kaynağın iadesi yerine aralarında yapacakları protokole göre işi ilgili belediyeye devredebilir. İl özel idare bütçesine bu amaçla gönderilen kaynaklardan harcanmayan tutarlar protokol yapılan belediyeye aktarılır. Yüklenici firma ile il özel idareleri arasındaki sözleşme kaynağın gönderildiği kuruma devredilir.  Mevzuattan kaynaklanan tüm hak, alacak, borç ve diğer ilişkilerde muhatap, devrin yapıldığı kurumdur.
(26)  Bu Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak olan mahalli idare birlikleri, ilk mahalli idareler genel seçiminden önce tüzüklerindeki hükümlere göre tasfiye olunur. Tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde bu Kanunun devir, tasfiye ve paylaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanır. Bu birlikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren, yeni personel istihdam edemezler, taşınır ve taşınmaz mal edinemezler, kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları satamazlar, hizmet alımına ilişkin sözleşme ve borçlanma yapamazlar.
(27) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi nedeniyle 2464 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca tarh edilmemiş harcamalara katılma payları belediye meclisi kararıyla alınmayabilir.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus  Sayım  sonuçlarına  göre  nüfusu  2.000’in  altında  olan  ekli  (27)  sayılı listedeki adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.
(2) Bu madde ile tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları il özel idaresine devredilir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu maddeyle tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelere tahsis edilmiş olanlar, komisyon kararıyla, ihtiyaçlarına göre ilgili il özel idarelerine veya köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş sayılır. Ancak, köye dönüştürülen belediyelerin ihtiyaç duyulan taşınmazları ile araç ve gereçleri komisyon kararıyla ilgili köy tüzel kişiliğine bırakılır. Mahkemelerde süren davaları ile belediye olarak faaliyet gösterdiği döneme ve yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda, muhatap ilgili il özel idaresidir.
(3) Bu yerleşim yerleri için 5779 sayılı Kanun uyarınca verilen paylar, tüzel kişiliğin kalktığı yıl için İçişleri Bakanlığınca İlbank A.Ş.’ye bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle beş yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilir.
(4) Köye dönüştürülen belediyelerin kanunlarla yapılandırılan borçları ile kamu kurumlarına ve İlbank A.Ş.’ye olan borçları, bu belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği tarihi takip eden yıldan itibaren İlbank A.Ş. tarafından ilgili il özel idaresi tahakkukundan üçüncü fıkrada öngörülen miktarı geçmeyecek taksitler hâlinde ödenir. 
(5) Birinci fıkra hükmü uyarınca köye dönüştürülen belediyeler, 30/6/2013 tarihine kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı olan ve ekli (27) sayılı listeyle tüzel kişiliği sona ermeyen belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılınacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz. Bu belediyelerin meskûn sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılınacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanır.  Başka il ya da ilçe mülki sınırındaki bir belediyeye katılım olması durumunda belediye sınırı ile birlikte mülki sınır değişmiş sayılır. Ekli (27) sayılı listede yer almakla birlikte, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 5393 sayılı Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak birleşme veya katılma yoluyla nüfusunu 2.000’in üzerine çıkaran belediyelerin tüzel kişilikleri korunur.
(6) Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davaları ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir.
(7) Bu belediyeler, personelini, taşınır ve taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını il özel idaresine veya katılacakları belediyeye, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde bildirir. Bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları il özel idaresinin veya katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Bu maddeye göre  tüzel  kişiliği kaldırılan belediyelerin taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından nakil yoluyla atanacaklar da dâhil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.
(8) Bu maddeye göre il özel idaresi veya belediyelere devredilen personelden ihtiyaç fazlası olanlar geçici 1 inci madde hükümlerine göre kamu kurumlarına devredilir.
(9) Daha önce, birden fazla köy veya köy kısımlarının birleşmesiyle oluşan ve bu Kanuna göre yeniden köye dönüşen belediyelerde, başka bir işleme gerek kalmaksızın valinin uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığının onayı ile birden fazla köy kurulabilir.
Yürürlük
MADDE 36- (1) Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi; 2 nci maddesi; 3 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları; 4 üncü maddesi; 5 inci maddesi; 6 ncı maddesi; 7 nci maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; 5216 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükmü hariç 13 üncü maddesi; 22 nci maddesi; 25 inci maddesi; 5779 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrası hariç 26 ncı maddesi; geçici 1 inci maddesinin altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onüçüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve yirmidördüncü fıkraları; geçici 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları ilk mahalli idareler genel seçiminde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
    
 (s. sayısı: 338)
 
 
(1) SAYILI LİSTE
BALIKESİR İLİ KARESİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Balıkesir Belediyesine bağlı;    
1 Kuvayi Milliye     
2 1.Sakarya       
3 2.Sakarya     
4 Çay      
5 Vicdaniye     
6 Kayabey     
7 1.Oruçgazi     
8 2.Oruçgazi     
9 Maltepe     
10 Ege     
11 Ali Hikmet Paşa    
12 Toygar     
13 Atatürk     
14 Paşaalanı     
15 Yeni Mahalle    
16 Eskikuyumcular      
17 Dumlupınar     
18 Yıldırım     
19 Akıncılar     
20 Hisariçi     
21 Karaoğlan     
22 Karesi     
23 Aygören     
24 Hacı İsmail     
25 Mirzabey     
26 Kızpınar     
27 Adnan Menderes      
       
BALIKESİR İLİ KARESİ İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Şamlı Belediyesi Merkez Şamlı
2 Kocaavşar Belediyesi Merkez Merkez
3 Üçpınar Merkez Merkez
4 Ziyaretli Merkez Merkez
5 Köteyli Merkez Merkez
6 Fethiye Merkez Şamlı
7 İbirler Merkez Yeniköy
8 Davutlar Merkez Yeniköy
9 Çaypınar Merkez Yeniköy
10 Yaylabayır Merkez Yeniköy
11 Yağcılar Merkez Şamlı
12 Çanacık Merkez Yeniköy
13 Yeşilova Merkez Yeniköy
14 Taşkesiği Merkez Şamlı
15 Alacabayır Merkez Şamlı
16 Yeroluk Merkez Şamlı
17 Düzoba Merkez Şamlı
18 Hisaralan Merkez Şamlı
19 Toybelen Merkez Şamlı
20 Boğazköy Merkez Şamlı
21 Halkapınar Merkez Şamlı
22 Karacaören Merkez Şamlı
23 Karakol Merkez Şamlı
24 Kavaklı Merkez Merkez
25 Ortaca Merkez Merkez
26 Kurtdere Merkez Şamlı
27 Armutalan Merkez Şamlı
28 Kırmızılar Merkez Şamlı
29 Büyükpınar Merkez Şamlı
30 Tatlıpınar Merkez Şamlı
31 Yaylacık Merkez Şamlı
32 Yeni İskender Merkez Şamlı
33 Deliktaş Merkez Merkez
34 Ovacık Merkez Merkez
35 Turplu Merkez Merkez
36 Aktarma Merkez Merkez
37 Beyköy Merkez Merkez
38 Kabakdere Merkez Merkez
39 Kalaycılar Merkez Merkez
40 Naipli Merkez Merkez
41 Bakacak Merkez Merkez
42 Yeniköy Merkez Yeniköy
 
 
 
 
 
(2) SAYILI LİSTE
BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Balıkesir Belediyesine bağlı;
1 Plevne      
2 Bahçelievler     
3 Hasan Basri Çantay    
4 1.Gündoğan     
5 2.Gündoğan      
6 Gümüşçeşme     
7 Gazi Osman Paşa    
8 Yıldız     
9 Sütlüce     
10 Kasaplar     
11 Dinkçiler     
12 Hacıilbey     
13 Altıeylül      
       
BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYE VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Pamukçu Belediyesi Merkez Merkez
2 Çayırhisar  Merkez Merkez
3 Halalca  Merkez Merkez
4 Ovaköy Merkez Merkez
5 Yakupköy Merkez Merkez
6 Karamanköy Merkez Merkez
7 Köylüköy Merkez Merkez
8 Balıklı Merkez Merkez
9 Çandır Merkez Merkez
10 Aslıhan Merkez Merkez
11 Aslıhan Tepecik Merkez Merkez
12 Atköy Merkez Merkez
13 Ovabayındır Merkez Merkez
14 Yenice Merkez Merkez
15 Akarsu Merkez Merkez
16 Ayvatlar Merkez Merkez
17 Karakaya Merkez Yeniköy
18 Kürse Merkez Yeniköy
19 Gökçeören Merkez Yeniköy
20 Köseler Merkez Merkez
21 Ayşebacı Merkez Merkez
22 Küçük Bostancı Merkez Merkez
23 Büyük Bostancı Merkez Merkez
24 Paşaköy Merkez Merkez
25 Çiçekpınar Merkez Merkez
26 Akçakaya Merkez Merkez
27 Kabaklı Merkez Merkez
28 Dereçiftlik Merkez Merkez
29 Çukur Hüseyin Merkez Ertuğrul
30 Bahçedere Merkez Ertuğrul
31 Karamanlar Merkez Ertuğrul
32 Kozören Merkez Ertuğrul
33 Karakavak Merkez Ertuğrul
34 Çamköy Merkez Ertuğrul
35 Beşpınar Merkez Ertuğrul
36 Macarlar Merkez Ertuğrul
37 Dişbudak Merkez Konakpınar
38 Çiftçidere Merkez Konakpınar
39 Cinge Merkez Merkez
40 Kirazköy Merkez Konakpınar
41 Sıvatpınar Merkez Konakpınar
42 Bozen Merkez Konakpınar
43 Türkali Merkez Merkez
44 Taşköy Merkez Konakpınar
45 Selimiye Merkez Merkez
46 İnkaya Merkez Merkez
47 Orhanlı Merkez Merkez
48 Çiftlik Merkez Merkez
49 Taşpınar Merkez Konakpınar
50 Turnalar Merkez Konakpınar
51 Kılcılar Merkez Konakpınar
52 Kirazpınar Merkez Konakpınar
53 Tayyipler Merkez Konakpınar
54 Çınarlıdere Merkez Konakpınar
55 Karabeyler Merkez Konakpınar
56 Konakpınar Merkez Konakpınar
57 Bereketli Merkez Konakpınar
58 Kuşkaya Merkez Konakpınar
59 Bayat Merkez Konakpınar
60 Akçaköy Merkez Merkez
61 Yeşiller Merkez Konakpınar
62 Ayvacık Merkez Konakpınar
63 Çakıllık Merkez Konakpınar
64 Dedeburnu Merkez Konakpınar
65 Kozderegüvem Merkez Konakpınar
66 Yeşilyurt Merkez Ertuğrul
67 Sarıalan Merkez Ertuğrul
68 Kutludüğün Merkez Ertuğrul
69 Kuyualan Merkez Ertuğrul
70 Küpeler Merkez Ertuğrul
71 Meryemdere Merkez Ertuğrul
72 Ortamandıra Merkez Merkez
73 Dallımandıra Merkez Ertuğrul
74 Dereköy Merkez Ertuğrul
75 Ertuğrul Merkez Ertuğrul
76 Gökköy Merkez Merkez
77 Bigatepe Merkez Konakpınar
78 Aliağa Merkez Ertuğrul
79 Ataköy Merkez Konakpınar
80 Aynaoğlu Merkez Merkez
81 Bağalan Merkez Ertuğrul
 
 
 (3) SAYILI LİSTE
DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Denizli Belediyesine bağlı;
1 1200 Evler
2 Adalet
3 Akçeşme
4 Akkonak
5 Alpaslan
6 Altıntop
7 Bahçelievler
8 Barbaros
9 Barutçular
10 Bereketler
11 Bozburun
12 Çakmak
13 Değirmenönü
14 Servergazi
15 Eskihisar
16 Gerzele
17 Göveçlik
18 Gültepe
19 Gümüşçay
20 Hacıeyüplü
21 Hallaçlar
22 Hisar
23 İlbade
24 Kadılar
25 Karahasanlı
26 Karaman
27 Kayalar
28 M.Akif Ersoy
29 Merkezefendi
30 Muratdede
31 Saraylar
32 Saruhan
33 Selçuk Bey
34 Sevindik
35 Sırakapılar
36 Sümer
37 Şemikler
38 Şirinköy
39 Yeni
40 Yenişafak
41 Yenişehir
42 Zafer
 
DENİZLİ İLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Aşağışamlı Belediyesi Merkez Merkez  
2 Başkarcı Belediyesi Merkez Merkez  
3 Altındere Merkez Merkez  
4 Çeltikçi Merkez Merkez  
5 Kumkısık Merkez Merkez  
6 Salihağa Merkez Merkez  
7 Üzerlik Merkez Merkez  
8 Yeşilyayla Merkez Merkez  
 
 
 
 
(4) SAYILI LİSTE
DENİZLİ İLİ AKKÖY (PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Denizli Belediyesine bağlı;
1 Akhan
2 Aktepe
3 Anafartalar
4 Asmalıevler
5 Atalar
6 Bağbaşı 
7 Cankurtaran 
8 Cumhuriyet
9 Çamlaraltı
10 Deliktaş
11 Dokuzkavaklar
12 Fatih
13 Fesleğen
14 Goncalı
15 Gökpınar 
16 Güzelköy
17 Hacıkaplanlar
18 Hürriyet
19 İncilipınar
20 İstiklal
21 Kale
22 Karakova
23 Karakurt
24 Karşıyaka
25 Kayıhan
26 Kervansaray
27 Korucuk 
28 Kuşpınar
29 Mehmetçik
30 Onbeş Mayıs
31 Pelitlibağ
32 Siteler  
33 Tekke
34 Topraklık
35 Yunus Emre
36 Zeytinköy
37 Zümrüt
                                     
DENİZLİ İLİ AKKÖY (PAMUKKALE) İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Irlıganlı Belediyesi Merkez Merkez  
2 Gözler Belediyesi Merkez Merkez  
3 Karahayıt Belediyesi Merkez Merkez  
4 Pamukkale Belediyesi Merkez Merkez  
5 Pınarkent Belediyesi Merkez Merkez  
6 Uzunpınar Belediyesi Merkez Merkez  
7 Akdere Merkez Merkez  
8 Develi Merkez Merkez  
9 Eldenizli Merkez Merkez  
10 Eymir Merkez Merkez  
11 Güzelpınar Merkez Merkez  
12 Haytabey Merkez Merkez  
13 Karataş Merkez Merkez  
14 Kocadere Merkez Merkez  
15 Kurtluca Merkez Merkez  
16 Küçükdere Merkez Merkez  
17 Yeniköy Merkez Merkez  
 
 
(5) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Antakya Belediyesine bağlı;
1 Akasya
2 Akbaba
3 Akevler
4 Aksaray
5 Altınçay
6 Aydınlıkevler
7 Bağrıyanık
8 Barbaros
9 Biniciler
10 Cebrail
11 Cumhuriyet
12 Dutdibi
13 Emek
14 Esenlik
15 Esentepe
16 Fevzi Çakmak
17
18
Gazi
Gazipaşa
19 Güllübahçe
20 Hacı Ömer Alpagot
21 Haraparası
22 Havuzlar
23 İplik Pazarı 
24 General Şükrü Kanadlı
25 Kantara
26 Karaali Bölüğü
27 Kardeşler
28 Kışlasaray
29 Kocaabdi
30 Kuyulu
31 Meydan
32 Orhanlı
33 Saraykent
34 Sofular
35 Şehitler
36 Şeyhali
37 Şirince
38 Ulucami
39 Ürgenpaşa
40 Yenicamii
41 Zenginler
 
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Ekinci Belediyesi Merkez Hıdırbey
2 Güzelburç Belediyesi Merkez Hıdırbey
3 Karlısu Belediyesi Merkez Hıdırbey
4 Kuzeytepe Belediyesi Merkez Hıdırbey
5 Odabaşı Belediyesi Merkez Hıdırbey
6 Serinyol Belediyesi Merkez Serinyol
7 Karaali Belediyesi Merkez Serinyol
8 Ovakent Belediyesi Merkez Serinyol
9 Avsuyu Belediyesi Merkez Merkez
10 Küçükdalyan Belediyesi Merkez Merkez
11 Maşuklu Belediyesi Merkez Merkez
12 Narlıca Belediyesi Merkez Merkez
13 Alaattin Merkez Merkez
14 Hasanlı Merkez Merkez
15 Melekli Merkez Merkez
16 Saçaklı Merkez Merkez
17 Suvatlı Merkez Merkez
18 Yeşilova Merkez Merkez
19 Akçaova Merkez Merkez
20 Büyükdalyan Merkez Hıdırbey
21 Doğanköy Merkez Hıdırbey
22 Gökçegöz Merkez Merkez
23 Tanışma Merkez Merkez
24 Günyazı Merkez Hıdırbey
25 Kisecik Merkez Hıdırbey
26 Saraycık Merkez Hıdırbey
27 Yaylacık Merkez Hıdırbey
28 Alahan Merkez Serinyol
29 Alazi Merkez Serinyol
30 Anayazı Merkez Serinyol
31 Arpahan Merkez Serinyol
32 Aşağıoba Merkez Serinyol
33 Kuruyer Merkez Merkez
34 Üzümdalı Merkez Merkez
35 Derince Merkez Serinyol
36 Dikmece Merkez Serinyol
37 Gülderen Merkez Serinyol
38 Maraşboğazı Merkez Serinyol
39 Oğlakören Merkez Serinyol
40 Paşaköy Merkez Serinyol
41 Tahtaköprü Merkez Serinyol
42 Uzunalıç Merkez Serinyol
43 Üçgedik Merkez Serinyol
44 Madenboyu Merkez Merkez
45 Mansurlu Merkez Merkez
46 Zülüflühan Merkez Serinyol
47 Akhisar Merkez Serinyol
48 Açıkdere Merkez Merkez
49 Akcurun Merkez Merkez
50 Apaydın Merkez Merkez
51 Bitiren Merkez Merkez
52 Bohşin Merkez Merkez
53 Bozhöyük Merkez Merkez
54 Demirköprü Merkez Merkez
 
(6) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Antakya Belediyesine bağlı;
1 Akdeniz
2 Armutlu
3 Elektrik
4 Sümerler
   
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Dursunlu Belediyesi Merkez Merkez
2 Harbiye Belediyesi Merkez Harbiye
3 Gümüşgöze Belediyesi Merkez Harbiye
4 Yeşilpınar Belediyesi Merkez Harbiye
5 Çekmece Belediyesi Merkez Hıdırbey
6 Subaşı Belediyesi Merkez Hıdırbey
7 Toygarlı Belediyesi Merkez Hıdırbey
8 Turunçlu Belediyesi Merkez Hıdırbey
9 Aknehir Belediyesi Samandağ Merkez
10 Tavla Belediyesi Samandağ Karaçay
11 Bahçeköy Merkez Harbiye
12 Balıklıdere Merkez Harbiye
13 Bostancık  Merkez Harbiye
14 Çardaklı Merkez Harbiye
15 Değirmenyolu Merkez Harbiye
16 Döver Merkez Harbiye
17 Samankaya Merkez Harbiye
18 Sinanlı Merkez Harbiye
19 Ballıöz Merkez Hıdırbey
20 Güneysöğüt Merkez Hıdırbey
21 Koçören Merkez Hıdırbey
22 Meydancık Merkez Hıdırbey
23 Orhanlı Merkez Hıdırbey
24 Aşağıokçular Merkez Merkez
25 Büyükçat Samandağ Karaçay
26 Özbek Samandağ Karaçay
27 Hancağız Samandağ Karaçay
28 Yeniçağ Samandağ Karaçay
29 Çökek Samandağ Karaçay
30 Özengili Samandağ Karaçay
31 Hüseyinli Samandağ Karaçay
32 Çınarlı Samandağ Karaçay
33 Karşıyaka Merkez Şenköy
 
 
 
(7) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ YAYLADAĞI İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Şenköy Belediyesi Merkez Şenköy  
2 Bozlu Merkez Şenköy  
3 Çatbaşı Merkez Şenköy  
4 Çayır Merkez Şenköy  
5 Dağdüzü Merkez Şenköy  
6 Yukarıokçular Merkez Şenköy  
7 Turfanda Merkez Şenköy  
8 Yoncakaya Merkez Şenköy  
 
 
(8) SAYILI LİSTE
HATAY İLİ ARSUZ İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Karaağaç Belediyesi İskenderun Merkez  
2 Nardüzü Belediyesi İskenderun Merkez  
3 Akçalı Belediyesi İskenderun Uluçınar  
4 Gökmeydan Belediyesi İskenderun Uluçınar  
5 Gözcüler Belediyesi İskenderun Uluçınar  
6 Madenli Belediyesi İskenderun Uluçınar  
7 Üçgüllük Belediyesi İskenderun Uluçınar  
8 Arpaderesi İskenderun Merkez  
9 Harlısu İskenderun Merkez  
10 Helvalı İskenderun Merkez  
11 Karahüseyinli İskenderun Merkez  
12 Kışla İskenderun Merkez  
13 Kozaklı İskenderun Merkez  
14 Nergizlik İskenderun Merkez  
15 Pirinçlik İskenderun Merkez  
16 Arpagedik İskenderun Uluçınar  
17 Avcılarsuyu İskenderun Uluçınar  
18 Beyköy İskenderun Uluçınar  
19 Derekuyu İskenderun Uluçınar  
20 Gülcihan İskenderun Uluçınar  
21 Hacıahmetli İskenderun Uluçınar  
22 Haymaseki İskenderun Uluçınar  
23 Höyük İskenderun Uluçınar  
24 Kale İskenderun Uluçınar  
25 Karagöz İskenderun Uluçınar  
26 Aşağı Kepirce İskenderun Uluçınar  
27 Konacık İskenderun Uluçınar  
28 Kurtbağı İskenderun Uluçınar  
29 Tatarlı İskenderun Uluçınar  
30 Yukarı Kepirce İskenderun Uluçınar  
31 Tülek İskenderun Uluçınar  
32 Işıklı İskenderun Uluçınar  
 
(9) SAYILI LİSTE
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Malatya Belediyesine bağlı;
1 Abdulgaffar
2 Aşağıbağlar
3 Atatürk
4 Bahçebaşı
5 Bentbaşı
6 Cemal Gürsel
7 Cevatpaşa
8 Cumhuriyet
9 Çarmuzu
10 Çavuşoğlu
11 Çilesiz
12 Çukurdere
13 Fatih
14 Gazi
15 Hocaahmetyesevi
16 İlyas
17 İnönü
18 Karakavak
19 Kaynarca
20 Kiltepe
21 Koşu
22 Koyunoğlu
23 Melekbaba
24 Özalper
25 Salköprü
26 Samanlı
27 Seyran
28 Su
29 Şeyhbayram
30 Tecde
31 Turgut Özal
32 Yaka
33 Yavuz Selim
34 Yeni
35 Yeşilkaynak
36 Zaviye
 
 
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Dilek Belediyesi Merkez Merkez
2 Şahnahan Belediyesi Merkez Merkez
3 Topsöğüt Belediyesi Merkez Merkez
4 Bindal Merkez Merkez
5 Duranlar Merkez Merkez
6 Duruldu Merkez Merkez
7 Fatih Merkez Merkez
8 Göktarla Merkez Merkez
9 Karahan Merkez Merkez
10 Kendirli Merkez Merkez
11 Kırkpınar Merkez Merkez
12 Mahmutlu Merkez Merkez
13 Özal Merkez Merkez
14 Samanköy Merkez Merkez
15 Suluköy Merkez Merkez
16 Sütlüce Merkez Merkez
17 Tepeköy Merkez Merkez
18 Tohma Merkez Merkez
19 Topraktepe Merkez Merkez
 
 
 
(10) SAYILI LİSTE
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Malatya Belediyesine bağlı;
1 Akpınar
2 Aslanbey
3 Ataköy
4 Başharık
5 Battalgazi
6 Beydağı
7 Beylerbaşı
8 Büyükhüseyinbey
9 Büyükmustafapaşa
10 Cevherizade
11 Cirikpınar
12 Çöşnük
13 Dabakhane
14 Ferhadiye
15 Fırat
16 Göztepe
17 Hacıabdi
18 Halfettin
19 Hamidiye
20 Hasanvarol
21 Hidayet
22 İskender
23 İsmetiye
24 İstiklal
25 İzzetiye
26 Kavaklıbağ
27 Kernek
28 Kırçuval
29 Küçükhüseyinbey
30 Küçükmustafapaşa
31 Niyazi
32 Nuriye
33 Paşaköşkü
34 Sancaktar
35 Saray
36 Sarıcıoğlu
37 Selçuklu
38 Şehit Fevzi
39 Şıkşık
40 Şifa
41 Tandoğan
42 Taştepe
43 Uçbağlar
44 Yamaç
45 Yenihamam
46 Yıldıztepe
47 Zafer
 
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Hanımınçiftliği Belediyesi Merkez Merkez
2 Orduzu Belediyesi Merkez Merkez
3 Beydağı Belediyesi Merkez Çolaklı
4 Erenli Belediyesi Merkez Çolaklı
5 Yaygın Belediyesi Merkez Çolaklı
6 Bağtepe Merkez Merkez
7 Bulgurlu Merkez Merkez
8 Çamurlu Merkez Merkez
9 Fırıncı Merkez Merkez
10 Göller Merkez Merkez
11 Hacıhaliloğluçiftliği Merkez Merkez
12 Karagöz Merkez Merkez
13 Karakaşçiftliği Merkez Merkez
14 Karaköy Merkez Merkez
15 Üzümlü Merkez Merkez
16 Alhanuşağı Merkez Çolaklı
17 Bulutlu Merkez Çolaklı
18 Çolaklı Merkez Çolaklı
19 Düzyol Merkez Çolaklı
20 Gülümuşağı Merkez Çolaklı
21 Hacıyusuflar Merkez Çolaklı
22 Hisartepe Merkez Çolaklı
23 Kamıştaş Merkez Çolaklı
24 Kapıkaya Merkez Çolaklı
25 Karatepe Merkez Çolaklı
26 Merdivenler Merkez Çolaklı
27 Pelitli Merkez Çolaklı
28 Selvidağ Merkez Çolaklı
29 Tanışık Merkez Çolaklı
30 Tokluca Merkez Çolaklı
31 Uluköy Merkez Çolaklı
32 Yenice Merkez Çolaklı
33 Yeniköy Merkez Çolaklı
 
 
(11) SAYILI LİSTE
MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Manisa Belediyesine bağlı;
1 1.Anafartalar
2 2.Anafartalar
3 Adakale
4 Adnan Menderes
5 Ahmet Bedevi
6 Akıncılar
7 Akpınar
8 Alaybey
9 Arda
10 Bayındırlık
11 Çarşı
12 Dere
13 Dilşikar
14 Dinçer
15 Ege
16 Gediz
17 Göktaşlı
18 İbrahimçelebi
19 İshakçelebi
20 Kazım Karabekir
21 Kocatepe
22 Kuşlubahçe
23 Mimarsinan
24 Nişancıpaşa
25 Nurlupınar
26 Peker
27 Sakarya
28 Saruhan
29 Şehitler
30 Tunca
31 Turgut Özal
32 Utku
33 Yarhasanlar
   
   
MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1  Aşağıçobanisa Belediyesi Merkez Merkez
2  Hacıhaliller Belediyesi Merkez Merkez
3  Hamzabeyli Belediyesi Merkez Merkez
4  Karaağaçlı Belediyesi Merkez Merkez
5  Karaoğlanlı Belediyesi Merkez Karaoğlanlı
6  Sancaklıbozköy Belediyesi Merkez Karaoğlanlı
7  Sancaklıiğdecik Belediyesi Merkez Karaoğlanlı
8  Selimşahlar Belediyesi Merkez Merkez
9  Yeniköy Belediyesi Merkez Merkez
10 Ayvacık Merkez Merkez
11 Belenyenice Merkez Merkez
12 Çamköy Merkez Üçpınar
13 Çavuşoğlu Merkez Merkez
14 Çınarlıkuyu Merkez Üçpınar
15 Güzelköy Merkez Merkez
16 Halıtlı Merkez Merkez
17 Kağan Merkez Merkez
18 Kalemli Merkez Merkez
19 Karayenice Merkez Merkez
20 Kırançiftlik Merkez Üçpınar
21 Sancaklıçeşmebaşı Merkez Karaoğlanlı
22 Sancaklıkayadibi Merkez Karaoğlanlı
23 Sancaklıuzunçınar Merkez Karaoğlanlı
24 Sarıalan Merkez Merkez
25 Tekeliler Merkez Merkez
26 Tepecik Merkez Merkez
27 Tilkisüleymaniye Merkez Merkez
28 Veziroğlu Merkez Merkez
29 Yenimahmudiye Merkez Merkez
30 Yeniharmandalı Merkez Merkez
31 Yeşilköy Merkez Merkez
32 Yukarıçobanisa Merkez Merkez
 
 
 
(12) SAYILI LİSTE
MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Manisa Belediyesine bağlı;
1 50.Yıl
2 75. Yıl
3 Akmescit
4 Atatürk
5 Ayni Ali
6 Barbaros
7 Cumhuriyet
8 Fatih
9 Güzelyurt
10 Hafsa Sultan
11 Kaynak
12 Keçiliköy
13 Kuyualan
14 Lalapaşa
15 Laleli
16 Mareşal Fevzi Çakmak
17 Merkez Efendi
18 Mesir
19 Mutlu
20 Spil
21 Tevfikiye
22 Topçuasım
23 Uncubozköy
24 Yeni Mahalle
   
 
MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Muradiye Belediyesi Merkez Muradiye
2 Üçpınar Belediyesi Merkez Üçpınar
3 Yağcılar Belediyesi Merkez Muradiye
4 Akçaköy Merkez Osmancalı
5 Akgedik Merkez Muradiye
6 Asmacık Merkez Osmancalı
7 Avdal Merkez Üçpınar
8 Bağyolu Merkez Muradiye
9 Beydere  Merkez Muradiye
10 Bostanlar Merkez Üçpınar
11 Büyüksümbüller Merkez Osmancalı
12 Çamlıca Merkez Üçpınar
13 Davutlar Merkez Üçpınar
14 Dazyurt Merkez Osmancalı
15 Demirci Merkez Üçpınar
16 Durasıllı Merkez Osmancalı
17 Düzlen Merkez Osmancalı
18 Emlakdere Merkez Muradiye
19 Evrenos Merkez Muradiye
20 Gökbel Merkez Merkez
21 Gökçeler Merkez Merkez
22 Gülbahçe Merkez Üçpınar
23 Gürle Merkez Muradiye
24 İlyasçılar Merkez Osmancalı
25 Kale Merkez Merkez
26 Karaahmetli Merkez Osmancalı
27 Karaali Merkez Muradiye
28 Karahüseyinli Merkez Osmancalı
29 Karakılıçlı Merkez Üçpınar
30 Karakoca Merkez Merkez
31 Karaveliler Merkez Üçpınar
32 Karayağcıhacılar Merkez Üçpınar
33 Kayapınar Merkez Merkez
34 Kışla Merkez Osmancalı
35 Kocakoru Merkez Üçpınar
36 Koruköy Merkez Osmancalı
37 Kozaklar Merkez Osmancalı
38 Küçükbelen Merkez Osmancalı
39 Küçüksümbüller Merkez Osmancalı
40 Maldan Merkez Osmancalı
41 Mollasüleymanlı Merkez Üçpınar
42 Muslih Merkez Üçpınar
43 Ortaköy Merkez Osmancalı
44 Osmancalı Merkez Osmancalı
45 Otmanlar Merkez Osmancalı
46 Örencik Merkez Üçpınar
47 Örselli Merkez Osmancalı
48 Pelitalan Merkez Üçpınar
49 Pınarköy Merkez Osmancalı
50 Recepli Merkez Osmancalı
51 Sakallı Merkez Osmancalı
52 Sarıahmetli Merkez Osmancalı
53 Sarınasuhlar Merkez Muradiye
54 Sarma Merkez Üçpınar
55 Siyekli Merkez Osmancalı
56 Sümbültepe Merkez Üçpınar
57 Süngüllü Merkez Osmancalı
58 Şamar Merkez Muradiye
59 Turgutalp Merkez Merkez
60 Türkmen  Merkez Osmancalı
61 Uzunburun Merkez Muradiye
62 Uzunlar Merkez Osmancalı
63 Yaylaköy Merkez Osmancalı
64 Yuntdağköseler Merkez Osmancalı
65 Yuntdağyenice Merkez Osmancalı
 
 
 
(13) SAYILI LİSTE
MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Borlu Belediyesi Demirci Borlu
2 Kulalı Demirci Borlu
3 Selviler Demirci Borlu
4 Saraycık Demirci Merkez
5 Yabacı Demirci Borlu
6 Tokmaklı Demirci Borlu
7 Karyağdı Demirci Borlu
8 Gökveliler Demirci Borlu
9 Armağan Demirci Borlu
10 Çayköy Demirci Borlu
11 Yumuklar Demirci Borlu
12 Yenice Demirci Merkez
 
 
(14) SAYILI LİSTE
KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Kahramanmaraş Belediyesine bağlı;
1 Aksu 
2 Aslan Bey 
3 Bağlarbaşı 
4 Bahçeli Evler 
5 Ballıca 
6 Bayazıtlı 
7 Büğlek 
8 Divanlı 
9 Doğu Kent 
10 Dulkadiroğlu 
11 Duraklı 
12 Erkenez 
13 Eyüp Sultan 
14 Genç Osman 
15 Gazi Paşa 
16 İsa Divanlı 
17 İsmet Paşa 
18 İstasyon 
19 Kanuni 
20 Karacasu Ferhuş
21 Karacasu Karaziyaret
22 Karacasu Karşıyaka
23 Karacasu Kırım
24 Karacasu Mamaraş
25 Kayabaşı 
26 Kurtuluş 
27 Mehmet Akif 
28 Menderes 
29 Namık Kemal 
30 Pınarbaşı 
31 Sakarya 
32 Senem Ayşe 
33 Sümer 
34 Sütçü İmam 
35 Şeyh Adil 
36 Şeyh Şamil 
37 Yahya Kemal 
38 Yavuz Selim 
39 Yeni Şehir 
40 Egemenlik 
41 Ekmekçi 
42 Fevzi Paşa 
43 Turan 
 
 
KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİNE BAĞLANAN
BELEDİYE VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Baydemirli Belediyesi Merkez Ağabeyli  
2 Abbaslar  Merkez Merkez  
3 Ağabeyli  Merkez Ağabeyli  
4 Akyar Merkez Merkez  
5 Alibeyuşağı  Merkez Merkez  
6 Ayaklıcaoluk  Merkez Merkez  
7 Bahçeli Merkez Ağabeyli  
8 Başdevrişli  Merkez Ağabeyli  
9 Beşenli  Merkez Merkez  
10 Boyalı Merkez Ağabeyli  
11 Budaklı  Merkez Ağabeyli  
12 Bulanık  Merkez Merkez  
13 Çatmayayla  Merkez Ağabeyli  
14 Çiğli  Merkez Merkez  
15 Çobanlı  Merkez Ağabeyli  
16 Çokyaşar  Merkez Merkez  
17 Dereköy Merkez Merkez  
18 Dereli  Merkez Merkez  
19 Ekberoğlu Merkez Merkez  
20 Elmalar  Merkez Merkez  
21 Gaffarlı  Merkez Merkez  
22 Göllü  Merkez Merkez  
23 Güzelyurt  Merkez Merkez  
24 Hacıeyüplü Merkez Ağabeyli  
25 Halkaçayırı Merkez Merkez  
26 Kabasakal Merkez Ağabeyli  
27 Kapıçam Merkez Merkez  
28 Karamanlı  Merkez Ağabeyli  
29 Kartal Merkez Merkez  
30 Kazanlıpınar Merkez Merkez  
31 Kemallı  Merkez Ağabeyli  
32 Kılağlı  Merkez Ağabeyli  
33 Kocalar Merkez Merkez  
34 Kozludere Merkez Merkez  
35 Kuzucak Merkez Merkez  
36 Küçüknacar  Merkez Merkez  
37 Küpelikız  Merkez Merkez  
38 Navruzlu Merkez Merkez  
39 Osmanbey Merkez Merkez  
40 Öksüzlü Merkez Merkez  
41 Peynirdere  Merkez Merkez  
42 Sarıkaya Merkez Merkez  
43 Sivricehüyük  Merkez Merkez  
44 Şerefoğlu  Merkez Merkez  
45 Tevekkelli  Merkez Merkez  
46 Ulutaş Merkez Merkez  
47 Yenipınar Merkez Ağabeyli  
48 Yeniyurt Merkez Merkez  
49 Yusufhacılı  Merkez Merkez  
50 Söğütlü Pazarcık Narlı  
51 Doğanlıkarahasan Pazarcık Narlı  
52 Seyrantepe Pazarcık Narlı  
53 Çınarlı Pazarcık Narlı  
54 Denizli Pazarcık Narlı  
55 Eskinarlı Pazarcık Narlı  
56 Maksutuşağı Pazarcık Narlı  
57 Arslanbey Pazarcık Narlı  
58 Demirciler Pazarcık Narlı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15) SAYILI LİSTE
KAHRAMANMARAŞ İLİ ONİKİŞUBAT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Kahramanmaraş Belediyesine bağlı;
1 12 Şubat
2 5 Nisan
3 Abdülhamid Han 
4 Akçakoyunlu 
5 Akif İnan 
6 Barbaros 
7 Bin Evler 
8 Cumhuriyet 
9 Çamlık 
10 Dumlupınar 
11 Ertuğrul Gazi 
12 Fatih 
13 Gayberli 
14 Gedemen 
15 Hacı Bayram Veli 
16 Hasancıklı 
17 Haydar Bey 
18 Hayrullah 
19 Hürriyet
 
20 İstiklal 
21 Karacaoğlan 
22 Karamanlı 
23 Kavlaklı Fatih
24 Kavlaklı Mimar Sinan
25 Kavlaklı Yunus Emre
26 Kılavuzlu 
27 Mağralı 
28 Malik Ejder 
29 Mevlana 
30 Mimar Sinan 
31 Necip Fazıl 
32 Orhan Gazi 
33 Oruç Reis 
34 Osman Gazi 
35 Piri Reis 
36 Selçuklu 
37 Serintepe 
38 Sümbüllü 
39 Şazi Bey 
40 Şehit Abdullah Çavuş 
41 Tavşan Tepe 
42 Üngüt 
43 Yunus Emre 
44 Yusuflar 
45 Yürükselim 
46 Şehit Evliya 
47 Saçaklızade 
 
 
 
 
KAHRAMANMARAŞ İLİ ONİKİŞUBAT İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER  
   
  S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
  1 Karadere Belediyesi Merkez Merkez  
  2 Kale Belediyesi Merkez Merkez  
  3 Fatmalı Belediyesi Merkez Merkez  
  4 Fatih Belediyesi Merkez Merkez  
  5 Önsen Belediyesi Merkez Merkez  
  6 Döngele Belediyesi Merkez Yenicekale  
  7 Kürtül Belediyesi Merkez Merkez  
  8 Şahinkayası Belediyesi Merkez Merkez  
  9 Ilıca Belediyesi Merkez Süleymanlı  
  10 Tekir Belediyesi Merkez Merkez  
  11 Altınova  Merkez Merkez  
  12 Ayşepınarı Merkez Yenicekale  
  13 Avcılar Merkez Süleymanlı  
  14 Avşar Merkez Merkez  
  15 Beşen  Merkez Süleymanlı  
  16 Bulutoğlu  Merkez Merkez  
  17 Büyüksır  Merkez Merkez  
  18 Cüceli  Merkez Merkez  
  19 Çağırgan Merkez Merkez  
  20 Çağlayan  Merkez Merkez  
  21 Çakırdere Merkez Süleymanlı  
  22 Çakırlar Merkez Merkez  
  23 Çamlıbel Merkez Süleymanlı  
  24 Çamlıca Merkez Süleymanlı  
  25 Çevrepınar  Merkez Merkez  
  26 Çınarpınar Merkez Yenicekale  
  27 Çokran Merkez Merkez  
  28 Çukurhisar  Merkez Merkez  
  29 Dadağlı  Merkez Merkez  
  30 Demrek Merkez Yenicekale  
  31 Dereboğazı  Merkez Merkez  
  32 Döngel  Merkez Merkez  
  33 Gölpınar Merkez Merkez  
  34 Hacıağlar  Merkez Merkez  
  35 Hacıbudak  Merkez Süleymanlı  
  36 Hacıibrahimuşağı  Merkez Süleymanlı  
  37 Hacılar  Merkez Merkez  
  38 Hacımustafa  Merkez Merkez  
  39 Hacınınoğlu  Merkez Süleymanlı  
  40 Hartlap  Merkez Merkez  
  41 İsmailli  Merkez Merkez  
  42 Kalekaya  Merkez Merkez  
  43 Kapukaya Merkez Süleymanlı  
  44 Kaynar  Merkez Merkez  
  45 Kerimli Merkez Yenicekale  
  46 Kertmen  Merkez Süleymanlı  
  47 Kısıklı Merkez Yenicekale  
  48 Kızıldamlar Merkez Merkez  
  49 Kızılseki  Merkez Merkez  
  50 Kozcağız Merkez Süleymanlı  
  51 Kumarlı  Merkez Merkez  
  52 Kurtlar  Merkez Merkez  
  53 Kurucaova  Merkez Merkez  
  54 Küçüksır  Merkez Merkez  
  55 Kümperli  Merkez Merkez  
  56 Köseli  Merkez Merkez  
  57 Maksutlu  Merkez Merkez  
  58 Mimarsinan Merkez Merkez  
  59 Muratlı Merkez Yenicekale  
  60 Orhangazi  Merkez Merkez  
  61 Öşlü Merkez Merkez  
  62 Öztürk Merkez Merkez  
  63 Payamlı Merkez Süleymanlı  
  64 Rahmacılar Merkez Yenicekale  
  65 Reyhanlı Merkez Yenicekale  
  66 Sadıklı  Merkez Merkez  
  67 Sarıçukur  Merkez Merkez  
  68 Sarıgüzel  Merkez Süleymanlı  
  69 Sarımollalı Merkez Yenicekale  
  70 Saygılı  Merkez Yenicekale  
  71 Selimiye Merkez Merkez  
  72 Suçatı  Merkez Merkez  
  73 Suluyayla  Merkez Yenicekale  
  74 Süleymanlı  Merkez Süleymanlı  
  75 Topçalı  Merkez Yenicekale  
  76 Yaylaüstü Merkez Yenicekale  
  77 Yenidemi
 
Merkez Yenicekale  
  78 Yeniköy  Merkez Yenicekale  
  79 Yeniyapan Merkez Yenicekale  
  80 Yolyanı  Merkez Yenicekale  
  81 Zeytindere  Merkez Merkez  
             
 
 
 
 (16) SAYILI LİSTE
MUĞLA İLİ SEYDİKEMER İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Kadıköy Belediyesi Fethiye Kemer  
2 Eşen Belediyesi Fethiye Eşen  
3 Karadere Belediyesi Fethiye Eşen  
4 Kumluova Belediyesi Fethiye Eşen  
5 Seki Belediyesi Fethiye Seki  
6 Arsaköy Fethiye Kemer  
7 Bağlıağaç Fethiye Kemer  
8 Atlıdere Fethiye Kemer  
9 Bayırköy Fethiye Kemer  
10 Çamurköy Fethiye Kemer  
11 Çatak Fethiye Kemer  
12 Çayan Fethiye Kemer  
13 Çobanlar Fethiye Kemer  
14 Çökek Fethiye Kemer  
15 Dereköy Fethiye Kemer  
16 Döğer Fethiye Kemer  
17 Girmeler Fethiye Kemer  
18 Güneşli Fethiye Kemer  
19 Hacıosmanlar Fethiye Kemer  
20 Kayacık Fethiye Kemer  
21 Kayadibi Fethiye Kemer  
22 Kıncılar Fethiye Kemer  
23 Korubükü Fethiye Kemer  
24 Ortaköy Fethiye Kemer  
25 Ören Fethiye Kemer  
26 Paşalı Fethiye Kemer  
27 Sahil Ceylan Fethiye Kemer  
28 Sarıyer Fethiye Kemer  
29 Seydiler Fethiye Kemer  
30 Söğütlüdere Fethiye Kemer  
31 Uğurlu Fethiye Kemer  
32 Yakaköy Fethiye Kemer  
33 Zorlar Fethiye Kemer  
34 Alaçat Fethiye Eşen  
35 Arifler Fethiye Eşen  
36 Boğaziçi Fethiye Eşen  
37 Çaltıözü Fethiye Eşen  
38 Çaykenarı Fethiye Eşen  
39 Çukurincir Fethiye Eşen  
40 Demirler Fethiye Eşen  
41 Dodurga Fethiye Eşen  
42 Gölbent Fethiye Eşen  
43 İzzetinköy Fethiye Eşen  
44 Kabaağaç Fethiye Eşen  
45 Karaköy Fethiye Eşen  
46 Minare Fethiye Eşen  
47 Yakabağ Fethiye Eşen  
48 Bekçiler Fethiye Seki  
49 Boğalar Fethiye Seki  
50 Ceylan Fethiye Seki  
51 Çaltılar Fethiye Seki  
52 Çobanisa Fethiye Seki  
53 Doğanlar Fethiye Seki  
54 Kayabaşı Fethiye Seki  
55 Kınık Fethiye Seki  
56 Temel Fethiye Seki  
57 Yaylapatlangıç Fethiye Merkez  
 
 
 
 
 
(17) SAYILI LİSTE
TEKİRDAĞ İLİ KAPAKLI İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Karaağaç Belediyesi Çerkezköy Merkez  
2 Bahçeağıl Çerkezköy Merkez  
3 Yanıkağıl Çerkezköy Merkez  
4 Karlı Çerkezköy Merkez  
5 Pınarca Çerkezköy Merkez  
6 Uzunhacı Çerkezköy Merkez  
 
 
 
(18) SAYILI LİSTE
TEKİRDAĞ İLİ ERGENE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Çorlu Belediyesine bağlı;
1 Sağlık
2 Yeşiltepe
 
TEKİRDAĞ İLİ ERGENE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Ulaş Belediyesi Çorlu Merkez  
2 Misinli Belediyesi Çorlu Merkez  
3 Velimeşe Belediyesi Çorlu Merkez  
4 Paşaköy Çorlu Merkez  
5 Pınarbaşı Çorlu Merkez  
6 Ahimehmet Çorlu Merkez  
7 İğneler Çorlu Merkez  
8 Vakıflar Çorlu Merkez  
9 Esenler Çorlu Merkez  
10 Kırkgöz Çorlu Merkez  
11 Bakırca Çorlu Merkez  
12 Karamehmet Çorlu Merkez  
13 Yulaflı Çorlu Merkez  
 
 
 
 
 
 
 
(19) SAYILI LİSTE
ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Şanlıurfa Belediyesine bağlı;
1 Eyüpkent               
2 Osmanlı                
3 Hayatiharrani   
4 Selçuklu               
5 Eyyüpnebi             
6 Onikiler                
7 Muradiye             
8 Hacıbayram          
9 Şıhmaksut            
10 Eyyübiye                   
11 Topdağı                   
12 Dedeosman           
13 Buhara                   
14 Yakubiye                 
15 Kendirci                  
16 Gümüşkuşak         
17 Göller
18 Tepe                          
19 Türkmeydanı        
20 Pınarbaşı                
21 Bıçakçılı                     
22 Kurtuluş                
23 Ulucami
24 Yeni                            
25 Mance                      
26 Haleplibahçe          
27 Beykapısı                  
28 Hekimdede              
29 Yusufpaşa              
30 Kadıoğlu                
31 Karakoyunlu         
32 Akabe                     
33 Direkli                  
34 Akşemsettin       
35 Yenice
 36 Batıkent
 
 
 
ŞANLIURFA İLİ EYYÜBİYE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYE VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK  
 
1 Uğurlu Belediyesi Merkez Yardımcı  
2 Abdurrahmandede Merkez Merkez  
3 Akçamescit Merkez Merkez  
4 Bildim Merkez Merkez  
5 Büyükhan Merkez Merkez  
6 Çamurlu Merkez Merkez  
7 Hancığaz Merkez Merkez  
8 İkizce Merkez Merkez  
9 Kadıkendi Merkez Merkez  
10 Küçükhan Merkez Merkez  
11 Köprülük Merkez Merkez  
12 Şahinler Merkez Merkez  
13 Yardımcı Merkez Yardımcı  
14 Açmalı Merkez Yardımcı  
15 Akdilek Merkez Yardımcı  
16 Akmağara Merkez Yardımcı  
17 Akören Merkez Yardımcı  
18 Altın Merkez Yardımcı  
19 Altıntepe Merkez Yardımcı  
20 Ambartepe Merkez Yardımcı  
21 Apalı Merkez Yardımcı  
22 Aşağıkoçlu Merkez Yardımcı  
23 Aşağıyazıcı Merkez Yardımcı  
24 Ayrancı Merkez Yardımcı  
25 Bağış Merkez Yardımcı  
26 Bakırtaş Merkez Yardımcı  
27 Bakışlar Merkez Yardımcı  
28 Banarlı Merkez Yardımcı  
29 Başgöze Merkez Yardımcı  
30 Başören Merkez Yardımcı  
31 Bayraklı Merkez Yardımcı  
32 Beşat Merkez Yardımcı  
33 Bulduk Merkez Yardımcı  
34 Büyükçaylı Merkez Yardımcı  
35 Büyükdüzlük Merkez Yardımcı  
36 Büyükotluca Merkez Yardımcı  
37 Dilimli Merkez Yardımcı  
38 Dolutepe Merkez Yardımcı  
39 Duruca Merkez Yardımcı  
40 Gelincik Merkez Yardımcı  
41 Görenler Merkez Yardımcı  
42 Gözeller Merkez Yardımcı  
43 Gümüşören Merkez Yardımcı  
44 Günbalı Merkez Yardımcı  
45 Güneş Merkez Yardımcı  
46 Güngören Merkez Yardımcı  
47 Hacılar Merkez Yardımcı  
48 Hamzababa Merkez Yardımcı  
49 Horoz Merkez Yardımcı  
50 Kap Merkez Yardımcı  
51 Karaali Merkez Yardımcı  
52 Karahisar Merkez Yardımcı  
53 Karaman Merkez Yardımcı  
54 Küçükdüzlük Merkez Yardımcı  
55 Keçikıran Merkez Yardımcı  
56 Keserdede Merkez Yardımcı  
57 Keskin Merkez Yardımcı  
58 Kınalı Merkez Yardımcı  
59 Kırçiçeği Merkez Yardımcı  
60 Kurucuk Merkez Yardımcı  
61 Kubacık Merkez Yardımcı  
62 Külünçe Merkez Yardımcı  
63 Küpeli Merkez Yardımcı  
64 Mihraplı Merkez Yardımcı  
65 Mutlukaya Merkez Yardımcı  
66 Nadire Merkez Yardımcı  
67 Olgunlar Merkez Yardımcı  
68 Ovabeyli Merkez Yardımcı  
69 Ozanlar Merkez Yardımcı  
70 Örenli Merkez Yardımcı  
71 Özlü Merkez Yardımcı  
72 Sağlık Merkez Yardımcı  
73 Seksenören Merkez Yardımcı  
74 Selman Merkez Yardımcı  
75 Sultantepe Merkez Yardımcı  
76 Tarlabaşı Merkez Yardımcı  
77 Taşlıca Merkez Yardımcı  
78 Turluk Merkez Yardımcı  
79 Tuzluca Merkez Yardımcı  
80 Ulucanlar Merkez Yardımcı  
81 Ulu Merkez Yardımcı  
82 Umuroba Merkez Yardımcı  
83 Üzerlik Merkez Yardımcı  
84 Vergili Merkez Yardımcı  
85 Yağmurlu Merkez Yardımcı  
86 Yamaçaltı Merkez Yardımcı  
87 Yaşar Merkez Yardımcı  
88 Yediyol Merkez Yardımcı  
89 Yukarı Koçlu Merkez Yardımcı  
90 Yukarıyazıcı Merkez Yardımcı  
91 Yolbaşı Merkez Yardımcı  
92 Yusuf Merkez Yardımcı  
93 Zeynep Merkez Yardımcı  
94 Payamlı Merkez Payamlı  
95 Altınbaşak Merkez Payamlı  
96 Aşağıhemedan Merkez Payamlı  
97 Atlıkonak Merkez Payamlı  
98 Çalışkanlar Merkez Payamlı  
99 Dernek Merkez Payamlı  
100 Göldere Merkez Payamlı  
101 Güzelkuyu Merkez Payamlı  
102 Kaplan Merkez Payamlı  
103 Keberli Merkez Payamlı  
104 Kırkmağara Merkez Payamlı  
105 Kızılkuyu Merkez Payamlı  
106 Koçören Merkez Payamlı  
107 Olukyanı Merkez Payamlı  
108 Ortahemedan Merkez Payamlı  
109 Tekyamaç Merkez Payamlı  
110 Ulak Merkez Payamlı  
111 Yanıkçöğür Merkez Payamlı  
112 Yaykılıç Merkez Payamlı  
113 Yukarıçaykuyu Merkez Payamlı  
114 Yukarıhemedan Merkez Payamlı  
115 Yolbilir Merkez Payamlı  
 
 
 
 
 
(20) SAYILI LİSTE
ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Şanlıurfa Belediyesine bağlı;
1 Selahaddinieyyubi
2 Yenişehir              
3 Yeşildirek             
4 Veyselkarani     
5 Ertuğrulgazi       
6 Ulubatlı                 
7 Osmangazi           
8 Hamidiye                
9 Refahiye                 
10 Ahmetyesevi      
11 Devteşti               
12 Yavuzselim         
13 Süleymaniye      
14 İpekyol       
15 Bağlarbaşı          
16 Hızmalı                  
17 Atatürk                
18 Mimarsinan       
19 Şehitlik                  
20 Cengiztopel         
21 Bahçelievler       
22 Sultanfatih       
23 Şairşevket           
24 Bamyasuyu            
25 Şairnabi               
26 Paşabağı                 
27 Kanberiye               
28 Sancaktar             
29 İmambakır            
30 Sırrın                       
31 Akpınar                     
32 Karşıyaka             
 
 
 
 
 
ŞANLIURFA İLİ HALİLİYE İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Kısas Belediyesi Merkez Çamlıdere
2 Konuklu Belediyesi Merkez Merkez
3 Dağeteği Merkez Merkez
4 Derman Merkez Merkez
5 Göktepe Merkez Merkez
6 Güzel Yurt Merkez Merkez
7 Nokta Merkez Merkez
8 Örencik Merkez Merkez
9 Ulubağ Merkez Merkez
10 Boydere Merkez Merkez
11 Altıntepe Merkez Merkez
12 Oğulbey Merkez Merkez
13 Perşembe Merkez Merkez
14 Şeyhçoban Merkez Merkez
15 Yeniköy Merkez Merkez
16 Yeşiltepe Merkez Merkez
17 Kalecik Merkez Kabahaydar
18 Acaryurt Merkez Kabahaydar
19 Altındamla Merkez Kabahaydar
20 Aşağıakören Merkez Kabahaydar
21 Aşağı İçkara Merkez Kabahaydar
22 Aşağıkoymat Merkez Kabahaydar
23 Aşağıvarlıca Merkez Kabahaydar
24 Ayazca Merkez Kabahaydar
25 Diphisar Merkez Kabahaydar
26 Eğerkıran Merkez Kabahaydar
27 Gümüştaş Merkez Kabahaydar
28 Gürpınar Merkez Kabahaydar
29 Kalınbayat Merkez Kabahaydar
30 Kanoğlu Merkez Kabahaydar
31 Kavakbaşı Merkez Kabahaydar
32 Kaygılı Merkez Kabahaydar
33 Keçili Merkez Kabahaydar
34 Kengerli Merkez Kabahaydar
35 Kepez Merkez Kabahaydar
36 Kızılpınar Merkez Kabahaydar
37 Koçak Merkez Kabahaydar
38 Konaç Merkez Kabahaydar
39 Körkuyu Merkez Kabahaydar
40 Mil Merkez Kabahaydar
41 Ortaören Merkez Kabahaydar
42 Payamlı Merkez Kabahaydar
43 Sarışeyh Merkez Kabahaydar
44 Seyrantepe Merkez Kabahaydar
45 Sumaklı Merkez Kabahaydar
46 Taşlıca Merkez Kabahaydar
47 Tekerli Merkez Kabahaydar
48 Tepeköy Merkez Kabahaydar
49 Üçgöze Merkez Kabahaydar
50 Üçkuyu Merkez Kabahaydar
51 Üzümkara Merkez Kabahaydar
52 Yedikuyu Merkez Kabahaydar
53 Yenice Merkez Kabahaydar
54 Yeroluk Merkez Kabahaydar
55 Yıldız Merkez Kabahaydar
56 Yukarıakören Merkez Kabahaydar
57 Yukarıkoymat Merkez Kabahaydar
58 Çamlıdere-Bucak Mrk. Merkez Çamlıdere
59 Açıkyazı Merkez Çamlıdere
60 Akçalı Merkez Çamlıdere
61 Akdoğan Merkez Çamlıdere
62 Aktaş Merkez Çamlıdere
63 Anaz Merkez Çamlıdere
64 Aslanlı Merkez Çamlıdere
65 Asri Merkez Çamlıdere
66 Bağlar Merkez Çamlıdere
67 Bakımlı Merkez Çamlıdere
68 Balkatan Merkez Çamlıdere
69 Ballıca Merkez Çamlıdere
70 Boncuk Merkez Çamlıdere
71 Büyük Mirdesi Merkez Çamlıdere
72 Çanakçı Merkez Çamlıdere
73 Çatallı Merkez Çamlıdere
74 Çekçek Merkez Çamlıdere
75 Çiçekli Merkez Çamlıdere
76 Çiçektepesi Merkez Çamlıdere
77 Babadamı Merkez Çamlıdere
78 Dağyanı Merkez Çamlıdere
79 Dalbaşı Merkez Çamlıdere
80 Denizci Merkez Çamlıdere
81 Derinkuyu Merkez Çamlıdere
82 Dikme Merkez Çamlıdere
83 Diktaş Merkez Çamlıdere
84 Emirler Merkez Çamlıdere
85 Ernebi Merkez Çamlıdere
86 Esenyayla Merkez Çamlıdere
87 Güçlü Merkez Çamlıdere
88 Gülveren Merkez Çamlıdere
89 Güvenli Merkez Çamlıdere
90 Güzel Merkez Çamlıdere
91 Halime Merkez Çamlıdere
92 Havşanlı Merkez Çamlıdere
93 İbrik Merkez Çamlıdere
94 İkiağız Merkez Çamlıdere
95 İnci Merkez Çamlıdere
96 İncirağacı Merkez Çamlıdere
97 İncirli Merkez Çamlıdere
98 İrice Merkez Çamlıdere
99 Kahraman Merkez Çamlıdere
100 Kanatlı Merkez Çamlıdere
101 Kapaklı Merkez Çamlıdere
102 Karatepe Merkez Çamlıdere
103 Kargalı Merkez Çamlıdere
104 Karpuzlu Merkez Çamlıdere
105 Kayalı Merkez Çamlıdere
106 Kaynaklı Merkez Çamlıdere
107 Küçüksenemağara Merkez Çamlıdere
108 Kepirli Merkez Çamlıdere
109 Keremli Merkez Çamlıdere
110 Kesme Merkez Çamlıdere
111 Konak Merkez Çamlıdere
112 Kösecik Merkez Çamlıdere
113 Köse Merkez Çamlıdere
114 Mağaracık Merkez Çamlıdere
115 Mamuca Merkez Çamlıdere
116 Mehmetçik Merkez Çamlıdere
117 Mutluca Merkez Çamlıdere
118 Osmanbey Merkez Çamlıdere
119 Parmakkapı Merkez Çamlıdere
120 Sarıtaş Merkez Çamlıdere
121 Sarpdere Merkez Çamlıdere
122 Sefalı Merkez Çamlıdere
123 Sendebelen Merkez Çamlıdere
124 Şenocak Merkez Çamlıdere
125 Tepedibi Merkez Çamlıdere
126 Terzi Merkez Çamlıdere
127 Topraklı Merkez Çamlıdere
128 Uluhan Merkez Çamlıdere
129 Umut Merkez Çamlıdere
130 Üçkonak Merkez Çamlıdere
131 Yarımsu Merkez Çamlıdere
132 Yazılıkavak Merkez Çamlıdere
133 Yenisu Merkez Çamlıdere
134 Yeşilköy Merkez Çamlıdere
135 Yeşilyurt Merkez Çamlıdere
136 Yolyazı Merkez Çamlıdere
 
 
 
 
(21) SAYILI LİSTE
ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE
Şanlıurfa Belediyesine bağlı;
1 Esentepe
 
 
ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Aşık Merkez Merkez
2 Büyük Alanlı Merkez Merkez
3 Demircik Merkez Merkez
4 Küçükalanlı Merkez Merkez
5 Kızlar Merkez Merkez
6 Köksüren Merkez Merkez
7 Lüleci Merkez Merkez
8 Maşuk Merkez Merkez
9 Mehmetçik Merkez Merkez
10 Otlukalan Merkez Merkez
11 Şahin Merkez Merkez
12 Yoğunburç Merkez Payamlı
13 Kızılburç Merkez Payamlı
14 Ayanlar Merkez Payamlı
15 Çıralı Merkez Payamlı
16 Göbekli Merkez Payamlı
17 Bozköy Merkez Payamlı
18 Özgedik Merkez Payamlı
19 Ağılcık Merkez Payamlı
20 Akıncı Merkez Payamlı
21 Sarım Merkez Payamlı
22 Karataş Merkez Payamlı
23 Geçit Merkez Payamlı
24 Överler Merkez Payamlı
25 Çiftekemer Merkez Payamlı
26 Ergün Merkez Payamlı
27 Örcünlü Merkez Payamlı
28 Dolunay Merkez Payamlı
29 Tatburcu Merkez Payamlı
30 Yukarıkoşma Merkez Payamlı
31 Akziyaret Merkez Akziyaret
32 Ağızhan Merkez Akziyaret
33 Akçahisar Merkez Akziyaret
34 Akpınar Merkez Akziyaret
35 Cülmen (Akziyaret) Merkez Akziyaret
36 Apaydın Merkez Akziyaret
37 Aşağıçiftlik Merkez Akziyaret
38 Bahçeli Merkez Akziyaret
39 Başören Merkez Akziyaret
40 Bezirci Merkez Akziyaret
41 Bölücek Merkez Akziyaret
42 Buğdayhöyük Merkez Akziyaret
43 Büyükçömlekçi Merkez Akziyaret
44 Büyük Kargılı Merkez Akziyaret
45 Büyükördek Merkez Akziyaret
46 Büyüksalkım Merkez Akziyaret
47 Cemal Merkez Akziyaret
48 Çakmak Merkez Akziyaret
49 Doyumlu Merkez Akziyaret
50 Düğer Merkez Akziyaret
51 Esemkulu Merkez Akziyaret
52 Estafirullah Merkez Akziyaret
53 Gazibey Merkez Akziyaret
54 Gelibolu Merkez Akziyaret
55 Gölgen Merkez Akziyaret
56 Gölpınar Merkez Akziyaret
57 Günışık Merkez Akziyaret
58 Hamurkesen Merkez Akziyaret
59 Horzum Merkez Akziyaret
60 Hüyüklü Merkez Akziyaret
61 İlhan Merkez Akziyaret
62 İsaören Merkez Akziyaret
63 Kasımkuyu Merkez Akziyaret
64 Kırkpınar Merkez Akziyaret
65 Korukezen Merkez Akziyaret
66 Kuşluca Merkez Akziyaret
67 Kuyucak Merkez Akziyaret
68 Külaflı Merkez Akziyaret
69 Millisaray Merkez Akziyaret
70 Mustafacık Merkez Akziyaret
71 Öğütçü Merkez Akziyaret
72 Pınarbaşı Merkez Akziyaret
73 Sakça Merkez Akziyaret
74 Sancak Merkez Akziyaret
75 Şeker Merkez Akziyaret
76 Şeyhzeliha Merkez Akziyaret
77 Tülmen Merkez Akziyaret
78 Türkmen Merkez Akziyaret
79 Uzuncuk Merkez Akziyaret
80 Yarımtepe Merkez Akziyaret
81 Yaylacık Merkez Akziyaret
82 Yedikuyu Merkez Akziyaret
83 Yemişli Merkez Akziyaret
84 Yığınak Merkez Akziyaret
85 Yusufkuyu Merkez Akziyaret
86 Küçük Tülmen Merkez Akziyaret
 
 
 
 
 
 
 
 
(22) SAYILI LİSTE
VAN İLİ TUŞBA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Van Belediyesine bağlı;
1 İskele
2 Altıntepe
3 A.Gazi
4 Seyrantepe
5 Beyüzümü
6 İstasyon
7 Akköprü
8 Şemsibey
 
 
VAN İLİ TUŞBA İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Adıgüzel Merkez Timar
2 Ağartı Merkez Timar
3 Akçaören Merkez Timar
4 Akçift Merkez Timar
5 Alabayır Merkez Merkez
6 Alaköy Merkez Timar
7 Arısu Merkez Timar
8 Aşıt Merkez Merkez
9 Atmaca Merkez Timar
10 Bağdaşan Merkez Timar
11 Bardakçı Merkez Merkez
12 Çakırbey Merkez Timar
13 Çitören Merkez Timar
14 Çobanoğlu Merkez Merkez
15 Çolpan Merkez Timar
16 Çomaklı Merkez Erçek
17 Dağönü Merkez Timar
18 Değirmenözü Merkez Timar
19 Derebey Merkez Timar
20 Dibekdüzü Merkez Timar
21 Dilimli Merkez Timar
22 Ermişler Merkez Timar
23 Esenpınar Merkez Timar
24 Gedelova Merkez Erçek
25 Gedikbulak Merkez Timar (B.M.)
26 Göllü Merkez Timar
27 Gölyazı Merkez Merkez
28 Gülsünler Merkez Timar
29 Güvençli Merkez Timar
30 Halkalı Merkez Timar
31 Hıdırköy Merkez Timar
32 Kalecik Merkez Merkez
33 Karaağaç Merkez Timar
34 Kasımoğlu Merkez Timar
35 Kelle Merkez Timar
36 Koçköy Merkez Timar
37 Kolsatan Merkez Timar
38 Kozluca Merkez Erçek
39 Kumluca Merkez Timar
40 Meydancık Merkez Timar
41 Mollakasım Merkez Timar
42 Ocaklı Merkez Timar
43 Otluca Merkez Timar
44 Özkaynak Merkez Timar
45 Özyurt Merkez Timar
46 Pirgarip Merkez Timar
47 Sağlamtaş Merkez Timar
48 Satıbey Merkez Timar
49 Şahgeldi Merkez Timar
50 Tabanlı Merkez Timar
51 Tevekli Merkez Timar
52 Topaktaş Merkez Timar
53 Yalnızağaç Merkez Erçek
54 Yaylıyaka Merkez Timar
55 Yemlice Merkez Timar
56 Yeşilköy Merkez Timar
57 Yeşilsu Merkez Timar
58 Yumrutepe Merkez Timar
59 Yeniköşk Merkez Timar
 
 
 
 
 
 
(23) SAYILI LİSTE
VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Van Belediyesine bağlı;
1 Buzhane
2 Yalı
3 Selimbey
4 Halilağa
5 Hatuniye
6 Alipaşa
7 Hafiziye
8 Cumhuriyet
9 Cevdetpaşa
10 Seyit Fehim Arvasi
11 Serhat
12 Vali Mitatbey
13 Şerefiye
14 Karşıyaka
15 Yeni Mahalle
16 Hacıbekir
17 Esenler
18 Bahçıvan
 
VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİNE BAĞLANAN BELEDİYELER VE KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Bostaniçi Belediyesi Merkez Merkez
2 Erçek Belediyesi Merkez Erçek
3 Ağzıkara Merkez Erçek
4 Aktaş Merkez Erçek
5 Arıtoprak Merkez Erçek
6 Aşağıçitli Merkez Erçek
7 Aşağıgölalan Merkez Erçek
8 Baklatepe Merkez Erçek
9 Bakraçlı Merkez Merkez
10 Beşçatak Merkez Merkez
11 Çalımlı Merkez Erçek
12 Değirmenarkı Merkez Erçek
13 Değirmenköy Merkez Merkez
14 Dereüstü Merkez Merkez
15 Dibekli Merkez Erçek
16 Gövelek Merkez Merkez
17 Ilıkaynak Merkez Erçek
18 Irgat Merkez Erçek
19 Karagündüz Merkez Erçek
20 Karakoç Merkez Erçek
21 Karpuzalanı Merkez Merkez
22 Kavuncu Merkez Merkez
23 Kaymaklı Merkez Erçek
24 Kevenli Merkez Merkez
25 Kıratlı Merkez Merkez
26 Köşebaşı Merkez Merkez
27 Ortanca Merkez Erçek
28 Sarmaç Merkez Merkez
29 Yalınağaç Merkez Erçek
30 Yatıksırt Merkez Erçek
31 Yukarıgölalan Merkez Erçek
32 Yukarıgüneyce Merkez Erçek
 
 
 
(24) SAYILI LİSTE
VAN İLİ EDREMİT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER
Van Belediyesine bağlı;
1 Eminpaşa
2 Süphan
3 Şabaniye
4 Hacıbekir (Mezbaha Deresi Güneyi)
   
 
VAN İLİ EDREMİT İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER
S.NO. BİRİMİN ADI İLÇESİ BAĞLI OLDUĞU BUCAK
1 Akın Merkez Merkez
2 Kavurma Merkez Merkez
3 Kurubaş Merkez Merkez
4 Taşkonak Merkez Merkez
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) SAYILI LİSTE
 
1 Altıeylül Belediyesi
2 Antakya Belediyesi
3 Arsuz Belediyesi
4 Artuklu Belediyesi
5 Battalgazi Belediyesi
6 Defne Belediyesi
7 Dulkadiroğlu Belediyesi
8 Efeler Belediyesi
9 Ergene Belediyesi
10 Eyyübiye Belediyesi
11 Haliliye Belediyesi
12 İpekyolu Belediyesi
13 Kapaklı Belediyesi
14 Karaköprü Belediyesi
15 Karesi Belediyesi
16 Menteşe Belediyesi
17 Merkezefendi Belediyesi
18 Onikişubat Belediyesi
19 Pamukkale (Akköy) Belediyesi
20 Payas Belediyesi
21 Seydikemer Belediyesi
22 Süleymanpaşa  Belediyesi
23 Şehzadeler Belediyesi
24 Tuşba Belediyesi
25 Ortahisar Belediyesi
26 Yeşilyurt Belediyesi
27 Yunusemre Belediyesi
 
 
 
(26) SAYILI LİSTE
            KURUMU     : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan
Kadro
Adedi
Toplam
MİAH Kaymakam 1 26   26
GİH Şube Müdürü 1 158   158
GİH Yazı İşleri Müdürü 1 26   26
GİH Nüfus Müdürü 1 26   26
GİH İl Planlama Uzmanı 7 290   290
GİH İl Planlama Uzman Yardımcısı 9 290   290
GİH Şef 3 336   336
GİH Şef 5 336   336
GİH Programcı 8 52   52
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 52   52
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 290   290
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 52   52
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 156   156
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 156   156
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 156   156
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 435   435
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 156   156
GİH Şoför 7 52   52
GİH Şoför 8 145   145
GİH Şoför 10 52   52
TH Mühendis        6 316   316
TH Mimar 6 58   58
TH Tekniker 8 87   87
TH Teknisyen 9 145   145
YH Hizmetli          8 145   145
YH Hizmetli          10 52   52
YH Hizmetli 11 52   52
YH Kaloriferci 8 58   58
YH Kaloriferci 10 26   26
YH Aşçı 8 58   58
YH Bahçıvan 8 58   58
YH Dağıtıcı           10 52   52
  TOPLAM   4.349   4.349
 
KURUMU     : MALİYE BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan
Kadro
Adedi
Toplam
GİH Mal Müdürü 1 26   26
GİH Şef 3 26   26
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 78   78
GİH Veznedar 8 26   26
GİH Şoför 10 26   26
YH Hizmetli 10 26   26
YH Kaloriferci 10 26   26
  TOPLAM   234   234
 
 
 
 
 
 
KURUMU     : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulsn Kadro Adedi Toplam
GİH İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 26   26
GİH Şube Müdürü 1 78   78
GİH Şef 4 78   78
GİH Memur 8 156   156
GİH Şoför 10 26   26
YH Hizmetli 10 52   52
  TOPLAM   416   416
 
 
 
 
 
 
KURUMU     : SAĞLIK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan
Kadro
Adedi
Toplam
GİH İlçe Sağlık Müdürü 3 26   26
SH Tabip 5 78   78
SH Hemşire 9 130   130
SH Ebe 9 130   130
SH Sağlık Memuru 9 52   52
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 52   52
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 26   26
GİH Şoför 10 26   26
YH Hizmetli 10 26   26
  TOPLAM   546   546
 
 
 
 
 
KURUMU     : GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
                                  
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH İlçe Müdürü 1 26   26
TH Mühendis 5 52   52
SH Veteriner Hekim 5 52   52
GİH Memur 12 52   52
GİH Şoför 12 26   26
YH Hizmetli 12 26   26
  TOPLAM   234   234
 
 
 
 
 
            KURUMU     : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü 1 26   26
GİH Şef 3 26   26
GİH Programcı 8 26   26
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 52   52
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 52   52
SH Sosyal Çalışmacı 6 52   52
SH Psikolog 7 26   26
SH Çocuk Gelişimcisi 7 26   26
  TOPLAM   286   286
 
           
 
 
 
KURUMU     : GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan Kadro Adedi Toplam
GİH Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü 1 26   26
GİH Memur 8 26   26
YH Teknisyen Yardımcısı 10 26   26
  TOPLAM   78   78
           
 
 
 
 
 
 
KURUMU     : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan
Kadro
Adedi
Toplam
GİH İlçe Müftüsü 1 26   26
GİH Memur 8 52   52
GİH Şoför 10 26   26
YH Hizmetli 10 26   26
  TOPLAM   130   130
 
                                              
 
            KURUMU     : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan
Kadro
Adedi
Toplam
GİH Tapu Müdürü 1 26   26
GİH Tapu Sicil Müdür Yardımcısı 1 26   26
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 52   52
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 52   52
  TOPLAM   156   156
 
 
 
KURUMU     : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
            TEŞKİLATI   : TAŞRA
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Tutulan
Kadro
Adedi
Toplam
EHS İlçe Emniyet Müdürü 1 26   26
  TOPLAM   26   26
 
 
(27) SAYILI LİSTE
  <
S.NO. İL İLÇE BELEDİYE
1 Adıyaman Besni Sarıyaprak
2 Adıyaman Besni Sugözü
3 Adıyaman Besni Üçgöz
4 Adıyaman Merkez Atakent
5 Adıyaman Merkez Hasancık
6 Afyonkarahisar Başmakçı Yaka
7 Afyonkarahisar Bolvadin Büyükkarabağ
8 Afyonkarahisar Bolvadin Kemerkaya
9 Afyonkarahisar Çay Akkonak
10 Afyonkarahisar Çay Deresinek
11 Afyonkarahisar Çay Eber
12 Afyonkarahisar Çay İnli
13 Afyonkarahisar Çay Karamık
14 Afyonkarahisar Çay Koçbeyli
15 Afyonkarahisar Dazkırı Yüreğil
16 Afyonkarahisar Dinar Çiçektepe
17 Afyonkarahisar Dinar Doğanlı
18 Afyonkarahisar Dinar Haydarlı
19 Afyonkarahisar Dinar Kadılar
20 Afyonkarahisar Dinar Kınık
21 Afyonkarahisar Dinar Uluköy
22 Afyonkarahisar Dinar Yıprak
23 Afyonkarahisar Emirdağ Adayazı
24 Afyonkarahisar Emirdağ Aşağıpiribeyli
25 Afyonkarahisar Emirdağ Bademli
26 Afyonkarahisar Emirdağ Gömü
27 Afyonkarahisar Evciler Gökçek
28 Afyonkarahisar Hocalar Yeşilhisar
29 Afyonkarahisar İhsaniye Ayazini
30 Afyonkarahisar İhsaniye Bozhüyük
31 Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgölakören
32 Afyonkarahisar İhsaniye Karacaahmet
33 Afyonkarahisar İscehisar Alanyurt
34 Afyonkarahisar Merkez Anıtkaya
35 Afyonkarahisar Sandıklı Ballık
36 Afyonkarahisar Sandıklı Başağaç
37 Afyonkarahisar Sandıklı Karadirek
38 Afyonkarahisar Sandıklı Kızık
39 Afyonkarahisar Sandıklı Kusura
40 Afyonkarahisar Sandıklı Menteş
41 Afyonkarahisar Sandıklı Örenkaya
42 Afyonkarahisar Sandıklı Sorkun
43 Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar
44 Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney
45 Afyonkarahisar Sinanpaşa Nuh
46 Afyonkarahisar Sinanpaşa Tokuşlar
47 Afyonkarahisar Sultandağı Karapınar
48 Afyonkarahisar Sultandağı Kırca
49 Afyonkarahisar Sultandağı Üçkuyu
50 Afyonkarahisar Sultandağı Yakasinek
51 Afyonkarahisar Şuhut Atlıhisar
52 Afyonkarahisar Şuhut Balçıkhisar
53 Afyonkarahisar Şuhut Efe
54 Afyonkarahisar Şuhut Karacaören
55 Afyonkarahisar Şuhut Kayabelen
56 Ağrı Eleşkirt Tahir
57 Ağrı Eleşkirt Yayladüzü
58 Ağrı Eleşkirt Yücekapı
59 Aksaray Ağaçören Camili
60 Aksaray Gülağaç Bekarlar
61 Aksaray Gülağaç Saratlı
62 Aksaray Gülağaç Sofular
63 Aksaray Güzelyurt Ilısu
64 Aksaray Merkez Acıpınar
65 Aksaray Merkez Akçakent
66 Aksaray Merkez Altınkaya
67 Aksaray Merkez Armutlu
68 Aksaray Merkez Doğantarla
69 Aksaray Merkez İncesu
70 Aksaray Merkez Karkın
71 Aksaray Merkez Kutlu
72 Aksaray Merkez Sarayhan
73 Aksaray Merkez Sevinçli
74 Aksaray Merkez Ulukışla
75 Aksaray Merkez Yuva
76 Aksaray Ortaköy Balcı
77 Aksaray Ortaköy Bozkır
78 Aksaray Ortaköy Çiftevi
79 Aksaray Ortaköy Devedamı
80 Aksaray Ortaköy Harmandalı
81 Aksaray Ortaköy Ozancık
82 Aksaray Ortaköy Sarıkaraman
83 Aksaray Sarıyahşi Boğazköy
84 Amasya Göynücek Damlaçimen
85 Amasya Göynücek Gediksaray
86 Amasya Merkez Aydınca
87 Amasya Merkez Doğantepe
88 Amasya Merkez Ezinepazar
89 Amasya Merkez Uygur
90 Amasya Merkez Yassıçal
91 Amasya Merkez Yeşilyenice
92 Amasya Merzifon Kayadüzü
93 Amasya Suluova Eraslan
94 Amasya Taşova Akınoğlu
95 Amasya Taşova Alpaslan
96 Amasya Taşova Ballıdere
97 Amasya Taşova Belevi
98 Amasya Taşova Boraboy
99 Amasya Taşova Destek
100 Amasya Taşova Esençay
101 Amasya Taşova Özbaraklı
102 Amasya Taşova Uluköy
103 Ardahan Çıldır Aşıkşenlik
104 Ardahan Göle Köprülü
105 Artvin Murgul Damar
106 Artvin Şavşat Meydancık
107 Artvin Yusufeli Kılıçkaya
108 Bartın Merkez Arıt
109 Batman Gercüş Hisar
110 Batman Sason Yücebağ
111 Bayburt Demirözü Beşpınar
112 Bayburt Merkez Akşar
113 Bayburt Merkez Çayıryolu
114 Bayburt Merkez Konursu
115 Bilecik Bozüyük Cihangazi
116 Bilecik İnhisar Tarpak
117 Bilecik Merkez Bayırköy
118 Bilecik Söğüt Çaltı
119 Bilecik Söğüt Küre
120 Bingöl Genç Çaytepe
121 Bingöl Genç Servi
122 Bitlis Hizan Kolludere
123 Bitlis Mutki Koyunlu
124 Bolu Mengen Pazarköy
125 Burdur Ağlasun Mamak
126 Burdur Ağlasun Yeşilbaşköy
127 Burdur Bucak Çamlık
128 Burdur Bucak Gündoğdu
129 Burdur Bucak Kızılkaya
130 Burdur Bucak Ürkütlü
131 Burdur Çavdır Bayır
132 Burdur Çavdır Kozağacı
133 Burdur Çeltikçi Bağsaray
134 Burdur Gölhisar İbecik
135 Burdur Gölhisar Yusufça
136 Burdur Merkez Büğdüz
137 Burdur Merkez Kozluca
138 Burdur Tefenni Beyköy
139 Burdur Tefenni Hasanpaşa
140 Burdur Yeşilova Güney
141 Burdur Yeşilova Salda
142 Çanakkale Ayvacık Gülpınar
143 Çanakkale Biga Balıklıçeşme
144 Çanakkale Biga Kozçeşme
145 Çanakkale Biga Yeniçiftlik
146 Çanakkale Ezine Mahmudiye
147 Çanakkale Gelibolu Bolayır
148 Çanakkale Merkez Erenköy
149 Çanakkale Merkez Kumkale
150 Çanakkale Yenice Akçakoyun
151 Çanakkale Yenice Hamdibey
152 Çanakkale Yenice Pazarköy
153 Çankırı Ilgaz Yeşildumlupınar
154 Çankırı Kurşunlu Çavundur
155 Çankırı Kurşunlu Dumanlı
156 Çankırı Kurşunlu Hacımuslu
157 Çankırı Kurşunlu Sivricek
158 Çankırı Kurşunlu Taşkaracalar
159 Çankırı Merkez Ünür
160 Çankırı Orta Dodurga
161 Çankırı Orta Elmalık
162 Çankırı Orta Kalfat
163 Çankırı Orta Özlü
164 Çankırı Orta Yaylakent
165 Çankırı Şabanözü Gümerdiğin
166 Çankırı Şabanözü Gürpınar
167 Çankırı Yapraklı İkizören
168 Çankırı Yapraklı Yukarıöz
169 Çankırı Yapraklı Yüklü
170 Çorum Alaca Alacahöyük
171 Çorum Alaca Büyükhırka
172 Çorum Alaca Çopraşık
173 Çorum Bayat Eskialibey
174 Çorum Bayat Kunduzlu
175 Çorum Boğazkale Evci
176 Çorum Boğazkale Yekbas
177 Çorum Dodurga Alpagut
178 Çorum Kargı Hacıhamza
179 Çorum Laçin Çamlıca
180 Çorum Laçin Narlı
181 Çorum Mecitözü Elvançelebi
182 Çorum Merkez Konaklı
183 Çorum Merkez Seydim
184 Çorum Ortaköy Karahacip
185 Çorum Osmancık Başpınar
186 Çorum Sungurlu Arifegazili
187 Çorum Sungurlu Demirşeyh
188 Çorum Sungurlu Kaledere
189 Çorum Sungurlu Kavşut
190 Çorum Sungurlu Tuğlu
191 Çorum Sungurlu Yörüklü
192 Edirne İpsala Hacı
193 Edirne İpsala İbriktepe
194 Edirne İpsala Kocahıdır
195 Edirne İpsala Sultan
196 Edirne Keşan Çamlıca
197 Edirne Keşan Mecidiye
198 Edirne Keşan Paşayiğit
199 Edirne Uzunköprü Kurtbey
200 Elazığ Kovancılar Çakırkaş
201 Elazığ Kovancılar Yarımca
202 Elazığ Maden Gezin
203 Elazığ Merkez Hankendi
204 Elazığ Merkez İçme
205 Elazığ Palu Baltaşı
206 Erzincan Merkez Bahçeliköy
207 Erzincan Merkez Çağlayan
208 Erzincan Merkez Dörtler
209 Erzincan Merkez Mollaköy
210 Erzincan Merkez Uluköy
211 Erzincan Merkez Yalnızbağ
212 Erzincan Merkez Yaylabaşı
213 Erzincan Üzümlü Bayırbağ
214 Erzincan Üzümlü Karakaya
215 Giresun Çamoluk Yenice
216 Giresun Çanakçı Karabörk
217 Giresun Dereli Yavuzkemal
218 Giresun Eynesil Ören
219 Giresun Görele Aydınlar
220 Giresun Görele Kırıklı
221 Giresun Görele Köprübaşı
222 Giresun Keşap Karabulduk
223 Giresun Merkez Çaldağ
224 Giresun Merkez İnişdibi
225 Giresun Piraziz Bozat
226 Giresun Yağlıdere Üçtepe
227 Gümüşhane Kelkit Kaş
228 Gümüşhane Köse Salyazı
229 Gümüşhane Merkez Tekke
230 Gümüşhane Şiran Yeşilbük
231 Gümüşhane Torul Altınpınar
232 Iğdır Karakoyunlu Taşburun
233 Isparta Aksu Yakaafşar
234 Isparta Atabey İslamköy
235 Isparta Eğirdir Barla
236 Isparta Eğirdir Gökçehöyük
237 Isparta Eğirdir Pazarköy
238 Isparta Gelendost Bağıllı
239 Isparta Gelendost Yaka
240 Isparta Gönen Güneykent
241 Isparta Keçiborlu Aydoğmuş
242 Isparta Keçiborlu İncesu
243 Isparta Keçiborlu Kılıç
244 Isparta Merkez Büyükgökçeli
245 Isparta Senirkent Uluğbey
246 Isparta Senirkent Yassıören
247 Isparta Sütçüler Ayvalıpınar
248 Isparta Sütçüler Kasımlar
249 Isparta Sütçüler Kesme
250 Isparta Şarkikaraağaç Göksöğüt
251 Isparta Yalvaç Bağkonak
252 Isparta Yalvaç Çetince
253 Isparta Yalvaç Dedeçam
254 Isparta Yalvaç Kozluçay
255 Isparta Yalvaç Körküler
256 Isparta Yalvaç Kumdanlı
257 Isparta Yalvaç Kuyucak
258 Isparta Yalvaç Özbayat
259 Isparta Yalvaç Özgüney
260 Isparta Yalvaç Sücüllü
261 Isparta Yalvaç Tokmacık
262 Isparta Yalvaç Yukarıkaşıkara
263 Karabük Safranbolu Ovacuma
264 Karabük Yenice Yortan
265 Karaman Merkez Kılbasan
266 Karaman Merkez Kisecik
267 Karaman Merkez Taşkale
268 Karaman Merkez Yeşildere
269 Karaman Merkez Yollarbaşı
270 Kars Arpaçay Koçköyü
271 Kastamonu Tosya Ortalıca
272 Kırıkkale Bahşili Karaahmetli
273 Kırıkkale Balışeyh Koçubaba
274 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız
275 Kırıkkale Delice Büyükafşar
276 Kırıkkale Delice Büyükyağlı
277 Kırıkkale Keskin Konur
278 Kırıkkale Keskin Köprüköy
279 Kırıkkale Merkez Hasandede
280 Kırıkkale Sulakyurt Güzelyurt
281 Kırıkkale Sulakyurt Hamzalı
282 Kırıkkale Yahşihan Irmak
283 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar
284 Kırklareli Babaeski Sinanlı
285 Kırklareli Lüleburgaz Kırıkköy
286 Kırklareli Lüleburgaz Sakızköy
287 Kırklareli Pınarhisar Yenice
288 Kırklareli Vize Sergen
289 Kırşehir Akçakent Mahsenli
290 Kırşehir Akpınar Aşağıhomurlu
291 Kırşehir Akpınar Büyükabdiuşağı
292 Kırşehir Akpınar Köşker
293 Kırşehir Boztepe Karacaören
294 Kırşehir Çiçekdağı Boğazevci
295 Kırşehir Kaman Başköy
296 Kırşehir Kaman Çağırkan
297 Kırşehir Kaman Demirli
298 Kırşehir Kaman Hamit
299 Kırşehir Kaman İsahocalı
300 Kırşehir Kaman Kargınyenice
301 Kırşehir Kaman Ömerhacılı
302 Kırşehir Kaman Savcılıbüyükoba
303 Kırşehir Kaman Yelek
304 Kırşehir Merkez Çayağzı
305 Kırşehir Merkez Dulkadirli
306 Kırşehir Merkez Karahıdır
307 Kırşehir Merkez Toklümen
308 Kırşehir Merkez Ulupınar
309 Kilis Merkez Yavuzlu
310 Kütahya Altıntaş Çayırbaşı
311 Kütahya Altıntaş Zafertepeçalköy
312 Kütahya Çavdarhisar Hacıkebir
313 Kütahya Emet Aydıncık
314 Kütahya Emet Çerte
315 Kütahya Emet Eğrigöz
316 Kütahya Emet Günlüce
317 Kütahya Emet Örencik
318 Kütahya Emet Yenice
319 Kütahya Gediz Akçaalan
320 Kütahya Gediz Altınkent
321 Kütahya Gediz Cebrail
322 Kütahya Gediz Erdoğmuş
323 Kütahya Gediz Fırdan
324 Kütahya Gediz Gümele
325 Kütahya Gediz Gürlek
326 Kütahya Gediz Kayaköy
327 Kütahya Gediz Üzümlü
328 Kütahya Gediz Yeşilçay
329 Kütahya Gediz Yunuslar
330 Kütahya Hisarcık Dereköy
331 Kütahya Hisarcık Hasanlar
332 Kütahya Hisarcık Karbasan
333 Kütahya Hisarcık Şeyhler
334 Kütahya Merkez Kızılcaören
335 Kütahya Pazarlar Sofular
336 Kütahya Simav Bahtıllı
337 Kütahya Simav Beyce
338 Kütahya Simav Çaysimav
339 Kütahya Simav Demirci
340 Kütahya Simav Gümüşsu
341 Kütahya Simav Hisarbey
342 Kütahya Simav Kalkan
343 Kütahya Simav Karacahisar
344 Kütahya Simav Kestel
345 Kütahya Simav Kuşu
346 Kütahya Simav Naşa
347 Kütahya Simav Öreyler
348 Kütahya Simav Şenköy
349 Kütahya Simav Yaykın
350 Kütahya Simav Yemişli
351 Kütahya Simav Yeniköy
352 Kütahya Simav Yeşildere
353 Kütahya Simav Yeşilköy
354 Kütahya Şaphane Karamanca
355 Kütahya Şaphane Üçbaş
356 Kütahya Tavşanlı Aliköy
357 Muş Bulanık Karaağıl
358 Muş Bulanık Mollakent
359 Muş Bulanık Yemişen
360 Muş Korkut Karakale
361 Muş Malazgirt Gülkoru
362 Nevşehir Acıgöl İnallı
363 Nevşehir Acıgöl Kurugöl
364 Nevşehir Avanos Akarca
365 Nevşehir Avanos Göynük
366 Nevşehir Avanos Mahmat
367 Nevşehir Avanos Sarılar
368 Nevşehir Avanos Topaklı
369 Nevşehir Derinkuyu Suvermez
370 Nevşehir Gülşehir Abuuşağı
371 Nevşehir Gülşehir Gümüşkent
372 Nevşehir Gülşehir Karacaşar
373 Nevşehir Gülşehir Ovaören
374 Nevşehir Gülşehir Tuzköyü
375 Nevşehir Hacıbektaş Karaburna
376 Nevşehir Hacıbektaş Kızılağıl
377 Nevşehir Kozaklı Kalecik
378 Nevşehir Kozaklı Kanlıca
379 Nevşehir Kozaklı Karahasanlı
380 Nevşehir Kozaklı Karasenir
381 Nevşehir Ürgüp Başdere
382 Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa
383 Niğde Altunhisar Çömlekçi
384 Niğde Altunhisar Ulukışla
385 Niğde Altunhisar Yakacık
386 Niğde Altunhisar Yeşilyurt
387 Niğde Bor Karanlıkdere
388 Niğde Bor Kızılca
389 Niğde Çamardı Bademdere
390 Niğde Çamardı Burç
391 Niğde Çiftlik Kitreli
392 Niğde Merkez Çavdarlı
393 Niğde Merkez Çayırlı
394 Niğde Merkez Dikilitaş
395 Niğde Merkez Elmalı
396 Niğde Merkez Fertek
397 Niğde Merkez Hacıbeyli
398 Niğde Merkez İçmeli
399 Niğde Merkez Kayırlı
400 Niğde Merkez Koyunlu
401 Niğde Merkez Ovacık
402 Niğde Ulukışla Çiftehan
403 Niğde Ulukışla Darboğaz
404 Niğde Ulukışla Kılan
405 Niğde Ulukışla Yeniyıldız
406 Ordu Akkuş Çayıralan
407 Ordu Akkuş Seferli
408 Ordu Aybastı Alacalar
409 Ordu Aybastı Pelitözü
410 Ordu Fatsa Aslancami
411 Ordu Fatsa Geyikçeli
412 Ordu Fatsa İslamdağ
413 Ordu Fatsa Kösebucağı
414 Ordu Gölköy Alanyurt
415 Ordu Gölköy Aydoğan
416 Ordu Gölköy Damarlı
417 Ordu Gölköy Direkli
418 Ordu Gölköy Düzyayla
419 Ordu Gölköy Karahasan
420 Ordu Gürgentepe Eskiköy
421 Ordu İkizce Kaynartaş
422 Ordu Korgan Çamlı
423 Ordu Mesudiye Topçam
424 Ordu Mesudiye Üçyol
425 Ordu Mesudiye Yeşilce
426 Ordu Perşembe Kırlı
427 Ordu Ünye Erenyurt
428 Ordu Ünye Hanyanı
429 Ordu Ünye Yenikent
430 Osmaniye Merkez Kırmıtlı
431 Osmaniye Sumbas Alibeyli
432 Rize İkizdere Güneyce
433 Rize Kalkandere Yolbaşı
434 Siirt Kurtalan Gözpınar
435 Sinop Gerze Yenikent
436 Sinop Türkeli Güzelkent
437 Sivas Altınyayla Kale
438 Sivas Gemerek Eğerci
439 Sivas Gemerek İnkışla
440 Sivas Gürün Suçatı
441 Sivas Kangal Alacahan
442 Sivas Kangal Çetinkaya
443 Sivas Kangal Havuz
444 Sivas Merkez Gümüşdere
445 Sivas Merkez Kurtlapa
446 Sivas Merkez Yakupoğlan
447 Sivas Suşehri Çataloluk
448 Sivas Şarkışla Akçakışla
449 Sivas Şarkışla Kızılcakışla
450 Sivas Ulaş Baharözü
451 Sivas Ulaş Yenikarahisar
452 Sivas Yıldızeli Kalın
453 Sivas Yıldızeli Kavak
454 Sivas Yıldızeli Kümbet
455 Sivas Yıldızeli Şeyhhalil
456 Sivas Yıldızeli Yavu
457 Sivas Zara Şerefiye
458 Şırnak Beytüşşebap Mezra
459 Tokat Almus Akarçay
460 Tokat Almus Ataköy
461 Tokat Almus Bağtaşı
462 Tokat Almus Cihet
463 Tokat Almus Dikili
464 Tokat Almus Görümlü
465 Tokat Almus Ormandibi
466 Tokat Artova Çelikli
467 Tokat Erbaa Akça
468 Tokat Erbaa Değirmenli
469 Tokat Erbaa Koçak
470 Tokat Erbaa Üzümlü
471 Tokat Merkez Akbelen
472 Tokat Merkez Avlunlar
473 Tokat Merkez Büyükyıldız
474 Tokat Merkez Çamlıbel
475 Tokat Merkez Kemalpaşa
476 Tokat Merkez Yağmurlu
477 Tokat Niksar Günebakan
478 Tokat Niksar Kuyucak
479 Tokat Niksar Özalan
480 Tokat Niksar Yazıcık
481 Tokat Pazar Dereköy
482 Tokat Reşadiye Büşürüm
483 Tokat Reşadiye Çevrecik
484 Tokat Reşadiye Demircili
485 Tokat Reşadiye Kızılcaören
486 Tokat Reşadiye Kuzbağı
487 Tokat Reşadiye Nebişeyh
488 Tokat Reşadiye Soğukpınar
489 Tokat Reşadiye Yolüstü
490 Tokat Sulusaray Dutluca
491 Tokat Turhal Çaylı
492 Tokat Turhal Kat
493 Tokat Turhal Ulutepe
494 Tokat Turhal Yazıtepe
495 Tokat Turhal Yenisu
496 Tokat Yeşilyurt Çıkrık
497 Tokat Yeşilyurt Kuşçu
498 Tokat Zile Evrenköy
499 Tokat Zile Güzelbeyli
500 Tokat Zile Yalınyazı
501 Tokat Zile Yıldıztepe
502 Tunceli Mazgirt Akpazar
503 Tunceli Mazgirt Darıkent
504 Uşak Banaz Büyükoturak
505 Uşak Eşme Ahmetler
506 Uşak Eşme Güllü
507 Uşak Karahallı Karbasan
508 Uşak Merkez Güre
509 Uşak Merkez İlyaslı
510 Uşak Sivaslı Ağaçbeyli
511 Uşak Sivaslı Yayalar
512 Uşak Ulubey Avgan
513 Uşak Ulubey Hasköy
514 Uşak Ulubey Kışla
515 Uşak Ulubey Omurca
516 Yalova Çınarcık Kocadere
517 Yozgat Akdağmadeni Oluközü
518 Yozgat Aydıncık Baştürk
519 Yozgat Aydıncık Kazankaya
520 Yozgat Aydıncık Kösrelik
521 Yozgat Boğazlıyan Çakmak
522 Yozgat Boğazlıyan Çalapverdi
523 Yozgat Boğazlıyan Devecipınar
524 Yozgat Boğazlıyan Ovakent
525 Yozgat Boğazlıyan Özler
526 Yozgat Boğazlıyan Yenipazar
527 Yozgat Çandır Büyükkışla
528 Yozgat Çayıralan Curali
529 Yozgat Çayıralan Çokradan
530 Yozgat Çayıralan Evciler
531 Yozgat Çekerek Bayındırhüyük
532 Yozgat Çekerek Bazlambaç
533 Yozgat Çekerek Beyyurdu
534 Yozgat Merkez Çadırardıç
535 Yozgat Merkez Esenli
536 Yozgat Merkez Osmanpaşa
537 Yozgat Saraykent Çiçekli
538 Yozgat Sarıkaya Babayağmur
539 Yozgat Sarıkaya Yukarısarıkaya
540 Yozgat Sorgun Ahmetfakılı
541 Yozgat Sorgun Araplı
542 Yozgat Sorgun Belencumafakılı
543 Yozgat Sorgun Eymir
544 Yozgat Sorgun Gedikhasanlı
545 Yozgat Sorgun Gülşehri
546 Yozgat Sorgun Karakız
547 Yozgat Şefaatli Kuzayca